Forum ana sayfa 12. Hukuk Dairesi 2016/23918 E. , 2017/15237 K.

12. Hukuk Dairesi 2016/23918 E. , 2017/15237 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul12. Hukuk Dairesi 2016/23918 E. , 2017/15237 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi
DAVACILAR :
BORÇLULAR : ..., ...Grup Savunma Lojistik San. Tic. Ltd. Şti., ...Savunma Sanayi Nak. A.Ş.

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlular tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Alacaklı tarafından 6 adet bonoya dayalı olarak başlatılan kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takipte, borçluların icra mahkemesine başvurusunda iki senet yönünden imzaya itirazları yanında, senetlerin taraflar arasında bulunan protokollere bağlı teminat senedi olduğunu ve anlaşmaya aykırı doldurulduğunu ileri sürdükleri; mahkemece imza incelemesi yaptırılarak 569.000 TL ve 339.000 TL bedelli senetler yönünden imza itirazının kabulüne, diğer senetler yönünden ise davanın reddine karar verildiği, kararın borçlular tarafından temyiz edildiği görülmektedir.
Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
Somut olayda, alacaklı tarafından ibraz edilen 18.01.2013 tarihli “Ek sözleşmesi” başlıklı sözleşmenin “1.2.” maddesinde, sözleşmenin “1.1” maddesinde verildiği belirtilen 190.000 TL avansa istinaden, alacaklıya 190.000 TL'lik senedin teslim edileceği belirtilmiştir. Takibe konu 18.01.2013 tanzim tarihli, 190.000,00 TL bedelli senedin, 18.01.2013 tarihli sözleşme kapsamında düzenlendiği taraflar arasında çekişmesizdir.
Yine aynı şekilde, taraflarca kabul edilen 07.09.2011 tarihli “Ortaklık Sözleşmesi” başlıklı anlaşmanın hak ve yükümlülükleri düzenleyen “V.b” maddesinde ise ödenen toplam 958.000 TL avans karşılığında alacaklı tarafa 07.09.2011 keşide tarihli, 958.000 TL bedelli senedin teslim edileceği belirtilmiştir.
Söz konusu her iki sözleşmenin de taraflara karşılıklı edimler yüklediği tartışmasız olup, alacağın varlığı ve miktarı ile tahsili yargılamayı gerektirmektedir.
O halde, mahkemece, karşılıklı edimleri içeren sözleşmeler gereğince alacaklıya verildiği sabit olan 18.01.2013 tanzim tarihli, 190.000,00 TL bedelli ve 07.09.2011 tanzim tarihli, 958.000 TL bedelli senetlerden doğan alacağın varlığı ve miktarı ile tahsilinin gerekip gerekmediğinin yargılamayı gerektirdiği dikkate alınarak İİK'nun 169/a maddesi uyarınca borca itirazın kısmen kabulü ile takibin bu senetler yönünden durdurulmasına karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile borca itiraza ilişkin istemin tümden reddi isabetsizdir.
SONUÇ : Borçluların temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 07/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Kararları