Forum ana sayfa 12. Hukuk Dairesi 2016/23845 E. , 2017/15234 K.

12. Hukuk Dairesi 2016/23845 E. , 2017/15234 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul12. Hukuk Dairesi 2016/23845 E. , 2017/15234 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
Alacaklı tarafından icra mahkemesine yapılan başvuruda, daha evvel takibin kesinleştirilmesi ile yapılan tahsilat sonucu alacaklıya ödenen paranın, takibin iptal edilmesi neticesinde yasal faizi ile iadesine ilişkin 11.02.2016 tarihli muhtıranın iptali talep edilmiş, mahkemece istemin reddine karar verilmiştir.
Somut olayda, mahkemenin de kabulünde olduğu gibi,... 23. İcra Hukuk Mahkemesi’nin ... E. - ... K. sayılı kararı ile borca itirazın kabulü ile takibin durdurulmasına ilişkin karar, Dairemizin 31.03.2015 tarihli ... E.- ...K. sayılı ilamla onanmış ve 29.09.2015 tarihli ... E.- ...K.sayılı karar düzeltme isteminin reddine ilişkin ilam sonucunda kesinleşmiştir.
Ancak şikayete konu muhtırada faiz de talep edilmiş olmakla, ödenen paranın iadesine ilişkin muhtıranın alacaklıya tebliğ edildiği tarih itibariyle temerrüt gerçekleştiğinden borçlunun ancak bu tarih itibariyle faiz isteyebileceği tabiidir.
O halde mahkemece, muhtırada istenen faiz yönünden şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 07/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Kararları