Forum ana sayfa 13. Hukuk Dairesi 2016/20175 E. , 2017/3617 K.

13. Hukuk Dairesi 2016/20175 E. , 2017/3617 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 405447
Konum: İstanbul13. Hukuk Dairesi 2016/20175 E. , 2017/3617 K.

"İçtihat Metni"


MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi


Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı, babası ile davalı arasında imzalanan 25/03/2015 tarihli sözleşmeye göre xx xxx xx plakalı aracın tarafına satışının yapılacağını, sözleşmede aracın o tarihe kadar ki ödemelerinin kendisi tarafımdan yapıldığının ve aracın satışına teminat olmak üzere 50.000 TL'lik çekin teslim edileceğinin de belirtildiğini, 30/03/2015 keşide tarihli keşidecisi davalı, lehtarı kendisi olan 50.000 TL'lik teminat çekinin keşide edildiğini, davalının sözleşmeye konu aracın satışını yapacağını belirtmesi üzerine çeki bankaya ibraz etmediğini, ancak sonrasında aracın satışı yapılmadığından elindeki çek ile icra takibi başlattığını, çek ibraz edilmediğinden ilamsız icra takibi yolunu seçtiğini, takibin davalının haksız itirazı ile durduğunu ileri sürerek itirazın iptaline ve inkar tazminatına karar verilmesini istemiştir.
Davalıya, tebligat çıkartılmamıştır.
Mahkemece, davada görevli Mahkemenin Asliye Ticaret Mahkemesi olduğu gerekçesiyle dava dilekçesinin görev nedeniyle reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.
Davacı, eldeki dava ile davalı hakkında süresinde bankaya ibraz edilmeyen çeke dayalı olarak başlattığı icra takibine vaki itirazın iptali ve icra inkar tazminatına hükmedilmesini istemiştir. Mahkemece, icra takibinin çeke dayalı olduğu, çeke ilişkin düzenlemelerin Ticaret Kanununda yer aldığı ve bu nedenle ticari dava niteliğinde olduğu gerekçesiyle dava dilekçesinin görev nedeniyle reddine karar verilmiştir. Dosyanın incelenmesinde; davacının süresinde ibraz edilmediği için kambiyo vasfı taşımayan çeke dayalı olarak davalı hakkında ilamsız icra takibi yaptığı, alacağın ticari yada tarafların tacir olduğuna ilişkin dosyada iddia ve delil bulunmadığı dosya kapsamından anlaşılmaktadır. Bu nedenle, davada görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir. Mahkemece, davanın esasına girilip taraf delilleri toplanarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde dava dilekçesinin görev nedeniyle reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenle kararın davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan 29,20 TL harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/III-3 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 23/03/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.  • POPULER KONULAR

Dön Yargıtay 13. Hukuk Dairesi Kararları