Forum ana sayfa 13. Hukuk Dairesi 2016/17529 E. , 2017/3290 K.

13. Hukuk Dairesi 2016/17529 E. , 2017/3290 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul13. Hukuk Dairesi 2016/17529 E. , 2017/3290 K.

"İçtihat Metni"


MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı, davalılarla... sözleşme numaralı 14/07/2013 sözleşme tarihli hisseli gayrimenkul satış sözleşmesi imzaladığını, devre mülk ve tapunun teslim edilmediğini,.... Noterliği'nin 03/02/2016 tarih ve 2578 yevmiye numaralı ihtarnamesi ile cayma hakkını kullandığını belirterek davalılar ile imzalanan YLV2720 sözleşme numaralı 14/07/2013 sözleşme tarihli hisseli gayrimenkul satış sözleşmesinin feshi ile ödenen 15.100,00 TL nin dava tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini istemiştir.
Davalı ... Tic. A.Ş. husumet yönünden davanın reddini dilemiştir.
Davalı ... Turz. İnş. Ltd. Şti, davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece, Davalı ... İşletleri Turzim İnş. Tic.A.Ş. Hakkında açılan davanın husumet nedeniyle REDDİNE, Davalı ... Şirketi hakkında açılan DAVANIN KABULÜ ile taraflar arasında yapılan... hisseli gayrimenkul satış sözleşmesi, YLV2720 sözleşme numaralı 14/07/2013 tarihli sözleşmenin süresinde davacı tarafça cayma hakkı kullanıldığından İPTALİNE, Davacı tarafça ödenen 15.100,00 TL'nin dava tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalı ... şirketinden alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş; hüküm, davalı ..., tarafından temyiz edilmiştir.
1- Dava, davacı tarafından imzalanan devremülk satış sözleşmesinin iptali ve ödenen bedelin iadesine ilişkindir. Taraflar arasındaki 14.07.2013 tarihli devremülk satış sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme incelendiğinde tapuda pay devrini içeren bir sözleşme olduğu anlaşılmaktadır. Davalı söz konusu tapunun davacıya verildiğini iddia etmektedir. Mahkemece, tapunun devredilip devredilmediği araştırılmaksızın davanın kabulüne ilişkin hüküm kurulmuştur. Her ne kadar taşınmaz devrini içeren sözleşmenin adi yazılı şekilde yapılması geçersiz ise de taşınmazın tapusunun verilmesi ile geçersiz olan sözleşme geçerlilik kazanacaktır. Bu durumda mahkemece davalı tarafından tapunun davacıya devredilip devredilmediği, devredilmişse devremülk satış sözleşmesinin feshine ilişkin koşulların oluşup oluşmadığı taraf delilleri toplanıp sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, mahkemece yazılı şekilde ve eksik inceleme ile davanın kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
2-Bozma nedenine göre davalı ... Turz. İnş. Ltd. Şti.'nin birinci bent kapsamı dışında kalan sair itirazlarının incelenmesine bu aşamada gerek görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda birinci bentte açıklanan nedenlerle temyiz olunan hükmün davalı Davalı ... yararına BOZULMASINA, ikinci bentte açıklanan nedenlerle davalı Davalı ... nin sair itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan 258,00 TL harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/1 maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 16/03/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 13. Hukuk Dairesi Kararları