Forum ana sayfa 13. Hukuk Dairesi 2016/16987 E. , 2017/3289 K.

13. Hukuk Dairesi 2016/16987 E. , 2017/3289 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul13. Hukuk Dairesi 2016/16987 E. , 2017/3289 K.

"İçtihat Metni"


MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi


Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı; davalı... Şirketi ile 09.09.2012 tarihli ... nolu devremülk satış sözleşmesi yaptığını, toplamda davalı... Şirketi’ne 13.000 TL ödeme yaptığını, daha sonra söz konusu devremülk hakkını 18.09.2013 tarihinde diğer davalı... Tur Şirketi ile imzaladığı devremülk satış sözleşmesine devrettiğini, davalı... Tur Şirketi ile 18.09.2013 tarihinde ... nolu devremülk satış sözleşmesi imzaladığını, ödemelere ek olarak 2.300 TL ödeme yaptığı, sözleşmenin geçersizliğini ve ödediği bedelin iadesini ... Noterliği’nin 09/07/2014 tarih, 1449 yevmiye nolu ihbarnamesi ile davalı şirketlerin ikisine de bildirdiğini, ödemiş olduğu 15.300 TL satış bedeli, 430 TL bakım ve aidat bedeli, 100 TL haricen ödenen ekstra ücret ve 157,05 TL noter ihbarname gideri olmak üzere toplam 15.987,05 TL nin tahsili için asıl alacak ve faiz talepli olarak ... 6. İcra Müdürlüğünün 2014/18068 sayılı icra dosyasında davalılar aleyhine icra takibi başlatıldığını, davalıların borca vaki itirazları üzerine takibin durduğunu belirterek itirazın iptaline ve takibin kaldığı yerden devamına, davalıların haksız itirazı nedeni ile takibe konu alacağın % 20’sinden az olmamak üzere tazminatın davalılardan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı... Otel İşl. Tur. İnş. Tic. A.Ş. alacaklıya herhangi bir borcu bulunmadığı, davacı ile 09/09/2012 tarihli TAPİN520 numaralı ... Devre Mülk Pay Vaadi Sözleşmesi imzalandığını, daha sonra davacı tarafın ... Palace tesisine geçmek istediğini, davacı ile diğer davalı taraf arasında 18/09/2013 tarihli ... numaralı ... Hisseli Gayrimenkul Satış Sözleşmesinin imzalandığını, taraflar arasında geçerli olan sözleşmenin diğer davalı ile imzalanan ikinci sözleşme olduğunu, davacının ilk sözleşme bedeli olarak ödediği 13.000 TL nin diğer tarafla imzalanan ... numaralı sözleşmeye sayıldığını, herhangi bir alacak borç ilişkisi kalmadığından davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
Davalı... Tur. Org. Turizm İnş. Ltd. Şti, taraflarla hisseli gayrimenkul satış sözleşmesi imzalandığını, cayma hakkının olmadığını, cayma hakkı olduğu kabul edilse bile süresi içerisinde kullanılmadığını, şirketin üzerine düşen tüm yükümlülüklerini yerine getirdiğini ileri sürerek davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece, Davacının, davalı... Otel İşletmeleri Turizm İnş. Tic. A.Ş. yönünden açtığı itirazın iptali davasının REDDİNE, davalı... Tur Organizasyon Turizm İnş. Tic. Ltd. Şti. yönünden açtığı itirazın iptali davasının KISMEN KABULÜ ile bu davalının Afyonkarahisar 6. İcra Müdürlüğü'nün 2014/18068 takip sayılı dosyasına ilişkin yaptığı itirazın kısmen iptal edilerek takibe 14.791,37 TL üzerinden devamına, karar verilmiş; hüküm davacı tarafça temyiz edilmiştir.
Dava, taraflar arasında imzalanan devremülk satış sözleşmesi nedeniyle ödenen bedelin iadesi için başlatılan takibe itirazın iptaline ilişkindir. Davacı ile 09.09.2012 tarihli ve ... nolu geçersiz sözleşme nedeni ile davalı... Otel İşletmeleri Tur. İnş. Tic. A.Ş.'ne 13.000 TL ödeme yapmış, daha sonra bu ödeme davalı... Tur Organizasyon Turizm İnşaat Tic. Ltd. Şti. ile yapılan 18.09.2013 tarihli ve TAPİN520A nolu geçersiz sözleşmeye aktarılmış, davacının ayrıca ... nolu geçersiz sözleşme için 2.300 TL daha ödediği anlaşılmıştır. Bu şekilde sözleşme için ödenen toplam bedel 15.300 TL olmaktadır. Ancak davacı tarafından yapılan ödemeler ve sözleşmeler ... olarak kendilerini adlandırmakta olan ve aralarında organik bağ bulunan davalılara yapılmıştır.
Kaldı ki, davacı ile davalı... Tur Organizasyon Turizm İnşaat Tic. Ltd. Şti. arasında yapılan 18.09.2013 tarihli ve TAPİN520A nolu sözleşmede de diğer davalı... Otel İşletmeleri Tur. İnş. Tic. A.Ş. nin malik-sağlayıcı olarak yer aldığı görülmekle her iki davalı arasında organik bağ bulunduğundan davanın davalı... Otel İşletmeleri Tur. İnş. Tic. A.Ş. yönünden de diğer davalı ile birlikte müşterek ve müteselsilen sorumluluğuna karar verilmesi gerekirken davalı... Otel İşletmeleri Tur. İnş. Tic. A.Ş. yönünden davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenle hükmün davacı yararına BOZULMASINA, HUMK’nun 440/1 maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere,16/03/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 13. Hukuk Dairesi Kararları