Forum ana sayfa 13. Hukuk Dairesi 2016/16423 E. , 2017/3287 K.

13. Hukuk Dairesi 2016/16423 E. , 2017/3287 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul13. Hukuk Dairesi 2016/16423 E. , 2017/3287 K.

"İçtihat Metni"


MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi


Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraflarca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı, davalı şirketten üç ayrı belge ve sözleşmelerin karşılıklı imzalanmak suretiyle bir yılda 10'ar gün konaklama için anlaştıklarını, bu hususta üç ayrı taahhütnameyi karşılıklı olarak imzaladıklarını, davalı şirkete ayrı ayrı olmak üzere, her bir devremülk için 6.700 den toplam 21.100 TL para ödediğini, taahhütnamede yazılı olduğu şekilde 30/10/2014 tarihinden itibaren söz konusu her bir sözleşme için 15.000 TL'yi iadeyi kabul etme taahhüdünde bulunduğunu, davalı şirket yetkilisinin toplam 45.000 TL yi ödemediğini belirterek 45.000 TL'nin davalı şirketten alınarak tarafına ödenmesini talep etmiştir.
Davalı, davanın reddini dilemişlerdir.
Mahkemece, Davanın Kısmen Kabulü ile 21.100 TL nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya ödenmesine, davacıya devredilen ... ili, ..... ilçesi, ...mahalleside kaim,... parsel de .... davacının 3/36 oranındaki tapu kaydının iptali ile davalı adına tapuya tesciline, karar verilmiş; hüküm, taraflarca temyiz edilmiştir.
1-Davacı eldeki davada, davalıdan üç ayrı sözleşme ile satın aldığı devremülkler için sözleşme gereği davalının süresinde teslim edememesi nedeniyle, davalıdan her bir devremülk için 15.000 TL olmak üzere toplam 45.000 TL nin tahsiline karar verilmesini istemiş; mahkeme ise davacının tapusunun iptali ile devremülkler için ödediği toplam 21.100 TL nin iadesi hakkında hüküm kurmuştur. Davacı, davalının sözleşme gereği ödemeyi taahhüt ettiği toplam 45.000 TL nin tahsilini talep ederken, mahkeme tapunun iptali ile devremülkler için ödenen bedelin iadesine karar vermiştir. HMK 26. maddesine göre hakim tarafların talepleriyle bağlı olup, talep dışına çıkarak karar veremez. Mahkemece anılan yasa hükmü gözardı edilerek, hüküm tesisi usûl ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.
2-Bozma nedenine göre tarafların diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine gerek görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda birinci bentte açıklanan nedenlerle temyiz edilen kararın BOZULMASINA, ikinci bentte açıklanan nedenlerle tarafların temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, peşin alınan 360,33 TL harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/1 maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 16/03/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 13. Hukuk Dairesi Kararları