Forum ana sayfa 13. Hukuk Dairesi 2016/16260 E. , 2017/3286 K.

13. Hukuk Dairesi 2016/16260 E. , 2017/3286 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul13. Hukuk Dairesi 2016/16260 E. , 2017/3286 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi


Taraflar arasındaki icra takibine itiraz davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı, davalı ile devremülk satış sözleşmesi yaptığını, sözleşmenin geçersiz olduğunu ve davalı tarafça sözleşme gereğince imzalatılan 10.470,00 TL bononun tahsili için başlatılan... İcra Müdürlüğün’nün 2012/2372 Esas sayılı takibin iptaline karar verilmesini talep etmiştir. Davacı 01.10.2015 tarihli celsede ıslah beyanı ile, davasını menfi tespit davasına dönüştürerek; imzalanan devremülk satış sözleşmesinin ve bononun iptaline karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı, davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece Davanın KABULÜ ile, 17/08/2012 tarih ve ... numaralı ... Hisseli Gayrimenkul Satış Sözleşmesi başlıklı devre mülk sözleşmesinin resmi şekilde yapılmaması nedeniyle geçersiz olduğunun tespitine, bu sözleşme nedeniyle taraflar arasında düzenlenen senet nedeni ile davacının borçlu olmadığının tespitine; 17/08/2012 keşide,22/08/2012 vade tarihli alacaklısının Kuşadası otel işletmeleri Tur İnş.Tic.A.Ş olduğu borçlusunun ... olan 10.470,00 TL Bononun iptaline yine ... İcra Müd. 2012/2372 İCRA TAKİBİNİN İPTALİNE karar verilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.
1-Mahkemece, davaya kısa kararın verildiği son celsede Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla bakıldığı görülmekle gerekçeli kararın Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla yazılmamış olması mahallinde her zaman düzeltilecek nitelikte, maddi hataya dayalı olduğu anlaşıldığından bu husus bozma sebebi yapılmamıştır.
2-Davacı, davaya ilişkin dava dilekçesinde davalı tarafından başlatılan icra takibinin iptali isteminde bulunmuş, 01.10.2015 tarihli ıslah beyanı ile devremülk satış sözleşmesinin ve bononun iptali davası olarak davasını ıslah etmiştir. Mahkemece davacının talebini ıslah etmiş olduğu hususu gözetilmeden dava dilekçesindeki talepleri esas alınarak takibin iptaline ilişkin davanın kabulüne karar verilmiştir. Mahkemece HMK 176 ve devamı maddelerine göre davacının ıslah talebi değerlendirilerek sonucuna uygun karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hatalı değerlendirmeye dayalı olarak karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.
3-Bozma sebebine göre davalının diğer temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine gerek görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle göreve ilişkin hususun bozma sebebi yapılmamasına, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle temyiz edilen hükmün davalı yararına BOZULMASINA, (3) nolu bentte açıklandığı üzere bozma sebebine göre davalının diğer temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan 29,20 TL harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/III-1 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 16/03/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 13. Hukuk Dairesi Kararları