Forum ana sayfa 13. Hukuk Dairesi 2016/14867 E. , 2017/3620 K.

13. Hukuk Dairesi 2016/14867 E. , 2017/3620 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul13. Hukuk Dairesi 2016/14867 E. , 2017/3620 K.

"İçtihat Metni"

...Gayrimenkul Hizm. Araç Kir.Tur.İnş.San.Tic. A.Ş. vekili avukat ... ile ... vekili avukat ... aralarındaki dava hakkında .... Asliye Hukuk Mahkemesinden verilen 05/11/2014 tarih ve 2014/122-2014/521 sayılı hükmün Dairenin 14/03/2016 tarih ve 2016/3463-2016/7527 sayılı ilamıyla onanmasına karar verilmişti. Süresi içinde davalı avukatınca kararın düzeltilmesi istenilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşuldu.
KARAR

Davalı vekili, taraflarının karar düzeltme isteği üzerine Dairemizin 14.03.2016 tarih ve 2016/3463-2016/7527 sayılı onama ilamına karşı karar düzeltme isteğinde bulunmuştur.
14.7.2004 günlü ve 5219 sayılı yasa ile HUMK nun 440/III-1 maddesindeki karar düzeltme ile ilgili parasal sınır 6.000.000.000 TL’ye 5236 sayılı yasanın 19. maddesi uyarınca 1.1.2014 tarihinden itibaren 11.530,00 TL.ye çıkarılmıştır. Anılan yasalarda derdest davalar yönünden ne şekilde uygulanacağı yönünde açık bir uygulama hükmü bulunmamakta ise de Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 23.2.2005 gün ve esas 2005/13-32, karar 2005/85 sayılı kararı uyarınca yerel mahkemelerce kurulan hükümlerin temyiz incelemesi sonucunda Yargıtay daireleri tarafından verilen kararlara karşı karar düzeltme yoluna gidilmesi durumunda karar düzeltme istemi hangi karara yönelik ise, o karar tarihinde yürürlükte bulunan kanun hükmünün esas alınacağı belirtilmiştir. Bu durumda 1.1.2015 tarihinden sonra verilen ve 11.530,00 TL den az olan hükümlerin onanması veya bozulmasına ilişkin Yargıtay kararları hakkında karar düzeltme yoluna başvurulamaz. Karar düzeltme isteği dairemizin 14/03/2016 günlü kararına ilişkin olduğuna göre davalı tarafın 6000 TL asıl alacağa yönelik karar düzeltme dilekçesinin reddine karar verilmesi gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenle karar düzeltme dilekçesinin REDDİNE, peşin alınan karar düzeltme harcının iadesine, 23/03/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 13. Hukuk Dairesi Kararları