Forum ana sayfa 13. Hukuk Dairesi 2016/14432 E. , 2017/3624 K.

13. Hukuk Dairesi 2016/14432 E. , 2017/3624 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul13. Hukuk Dairesi 2016/14432 E. , 2017/3624 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Tüketici MahkemesiTaraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı, davalı bankandan kullanmış olduğu kredi sebebiyle kendisinden değişik adlar altında toplam 9.164,82 TL kesinti yapıldığını, bu kesintinin hukuka aykırı olduğunu ileri sürerek ve fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydı ile 9.164,82 TL'nin kesinti tarihlerinden işleyecek yasal faizi ile davalıdan tahsilini istemiştir.
Davalı, davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile 9.075,00 TL'nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizin davalıdan alınarak davacı tarafa verilmesine, fazlaya ilişkin istemin reddine karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.
1-Davacı, eldeki dava ile kullanmış olduğu kredi nedeniyle kendisinden değişik adlar altında kesilen miktarın tahsilini istemiş, davalı davanın reddini dilemiştir. Mahkemece, alınan bilirkişi raporu doğrultusunda davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Ne var ki; hükme esas alınan bilirkişi raporu hüküm kurmaya elverişli olmadığı gibi davalının bilirkişi raporuna itirazları da karşılanmamıştır. O halde Mahkemece, tarafların iddia ve savunmaları doğrultusunda, taraf delilleri ile banka kayıtları incelenmek suretiyle ve davalının rapora itirazlarını de karşılar şekilde taraf, Mahkeme ve Yargıtay denetimine elverişli bilirkişi raporu alınarak hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde eksik inceleme ile karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.
2-Bozma nedenine göre, davalının diğer temyiz itirazlarının incelenmesine gerek görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenle hükmün davalı yararına BOZULMASINA, 2. bent gereğince davalının diğer temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, peşin alınan 155,00 TL harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/III-1 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 23/03/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 13. Hukuk Dairesi Kararları