Forum ana sayfa 13. Hukuk Dairesi 2016/12941 E. , 2017/3719 K.

13. Hukuk Dairesi 2016/12941 E. , 2017/3719 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul13. Hukuk Dairesi 2016/12941 E. , 2017/3719 K.

"İçtihat Metni"


MAHKEMESİ :Asliye Hukuk MahkemesiTaraflar arasındaki muarazanın meni davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraflar avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

1-Davacı vekili 10/03/2017 tarihli dilekçesi ile davadan feragat etmiştir. Feragat davayı sona erdiren işlem olup yargılamanın her aşamasında yapılabilir. Vaki feragat doğrultusunda işlem yapılmak üzere kararın bozulması gerekir.
2-Bozma nedenine göre davalının temyiz itirazlarının incelenmesine gerek görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarida birinci bentte açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, ikinci bent uyarınca davalının temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, peşin alınan 29,20 TL harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/1 maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 23/03/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 13. Hukuk Dairesi Kararları