Forum ana sayfa 13. Hukuk Dairesi 2016/6579 E. , 2017/3272 K.

13. Hukuk Dairesi 2016/6579 E. , 2017/3272 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul13. Hukuk Dairesi 2016/6579 E. , 2017/3272 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki menfi tespit, muazaranın giderilmesi, cezai işlemin iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı mahkemenin yetkisizliğine dair verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı, eczacı olduğunu, davalı Kurum tarafından gönderilen 14/11/2014 tarihli yazı ile...Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 2009 yılında düzenlenen ve usulsüz ve sahte olarak tanzim edildiğinden şüphelenilen 55 adet reçetenin 32 adedinin usulsüz olduğunun Kurum müfettişlerince tespit edildiği gerekçesiyle, 2012 Protokolünün 5.3.9 maddesi uyarınca 1. kez uyarılmasına, 6.17 maddesi uyarınca 109.401,70 TL cezai şart bedeli ile 32 adet reçete bedeli olan 10.940,17 TL'nin kendisinden tahsiline karar verildiğinin bildirildiğini, söz konusu işlemin hukuka aykırı olduğunu ileri sürerek, 14/11/2014 tarihli işlemin ve sözleşme şartları nedeni ile kesilen para cezasının iptaline ve borçlu olmadığının tespitine karar verilmesini istemiştir.
Davalı, davanın yetkili mahkemede açılmadığını, taraflar arasında yapılan sözleşme uyarınca yetkili mahkemenin Ankara Mahkemeleri olduğunu, esas bakımından da işlemin hukuka uygun olduğunu savunarak, davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece, davaya bakmakla görevli ve yetkili mahkemenin ... Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu gerekçesiyle yetkisizlik kararı verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.
Davacı eldeki dava ile davalı Kurum tarafından uygulanan uyarı ve cezai şart işleminin hukuka aykırı olduğunu ileri sürülerek iptaline karar verilmesini istemiş; Mahkemece 2012 protokolünün 8 maddenin 2. fıkrasında "taşra teşkilatı ile eczaneler arasında imzalanan sözleşmelerin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklarda sözleşmeyi yapan taşra teşkilatının bulunduğu yer mahkemelerinin yetkili kılındığı" ve taşra teşkilatının bulunduğu yerin... olduğu gerekçesiyle yetkisizlik kararı verilmiştir. Ne var ki: taraflar arasındaki sözleşme dosya arasında bulunmadığından söz konusu sözleşmenin davalı kurumun hangi taşra teşkilatı ile yapıldığı tespit edilememektedir. Sözleşmenin hangi taşra teşkilatı ile yapıldığının davalı kurum tarafından delillendirilmesi gerekirken bu husus gözetilmeksizin davalının soyut beyanına göre yetkisizlik kararı verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz olunan kararın BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/III-3 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 16/03/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 13. Hukuk Dairesi Kararları