Forum ana sayfa 13. Hukuk Dairesi 2016/5139 E. , 2017/3711 K.

13. Hukuk Dairesi 2016/5139 E. , 2017/3711 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul13. Hukuk Dairesi 2016/5139 E. , 2017/3711 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı mahkemenin görevsizliğine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.
KARAR
Davacı, davalı ile aralarında profesyonel futbolcu hizmet sözleşmesi bulunduğunu, sözleşme uyarınca alacaklarının ödenmediğini, ihtarname göndererek sözleşmeyi fesih ettiğini, 43.665,50 TL alacağın tahsili için başlattığı icra takibine itiraz edildiğini ileri sürerek itirazın iptaline, %20 icra inkar tazminatı ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Davalı, davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece, iş mahkemesi sıfatıyla bakılması gerektiğinden görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.
1-Davacının davalı ... kulübünde futbolcu olarak görev yaptığı uyuşmazlık konusu değildir. 4857 sayılı İş Kanununun 4/g maddesinde, sporcular hakkında İş Kanunu hükümlerinin uygulanmayacağı düzenlenmiştir. Bu durumda somut olayda İş Kanunu hükümleri uygulanamayacağına göre uyuşmazlığın çözümlenmesi genel mahkemelerin görevi içerisinde kalmaktadır. Öyle olunca mahkemece bu yön gözetilerek işin esası incelenip sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yanlış değerlendirme ile yazılı şekilde görevsizlik kararı verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
2-Bozma nedenine göre davacının sair temyiz itirazlarının incelenmesine bu aşamada gerek görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda birinci bentte açıklanan nedenlerle kararın BOZULMASINA, ikinci bent uyarınca bozma nedenine göre davacının sair temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/III-3 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 23/03/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 13. Hukuk Dairesi Kararları