Forum ana sayfa 13. Hukuk Dairesi 2016/4863 E. , 2017/3420 K.

13. Hukuk Dairesi 2016/4863 E. , 2017/3420 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul



13. Hukuk Dairesi 2016/4863 E. , 2017/3420 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.
KARAR

Davacılar, davalı ... İnş. Ltd. Şti. ile aralarında harici olarak tanzim ettikleri 10/04/2008 tarihli taşınmaz ön satış sözleşmesiyle ... İlçesi, ... Mevkii'nde .... kompleksindeki 1394 Ada, 1 Parsel' de bulunan ... referans numaralı taşınmazın satımı konusunda anlaştıklarını, taşınmazın toplam satış bedelinin ödendiğini, satım bedeline ek olarak 1.530 ... ... beyaz eşya, mobilya vs. için ödediklerini, davalı tarafa yaptıkları toplam ödemenin 30.156 İngiliz Sterlini olduğunu, davalı tarafın bedelin ödenmiş olduğu halde taşınmazın tapu devrini gerçekleştirmediğini, bu nedenle davalı tarafa ödenmiş bulunan 81.976,71 TL’nin (30.156 GBP karşılığı) dava tarihinden itibaren işleyecek en yüksek reeskont faizi ile bilikte davalı taraftan tahsilini talep etmişlerdir.
Davalı, davacılara tapu devrine hazır olduklarını bildirdiklerini ancak davacıların tapuyu üzerlerine almaya yanaşmadıklarını, ayrıca dava konusu taşınmazda yıllardır oturduklarını savunarak davanın reddini istemişlerdir.
Mahkemece, Davanın KABULÜ ile, 81.388,00 TL nin işlemiş akdi faizi 11.077,00 TL ile birlikte toplam 92.465,00 TL nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.
1-Bir hukuki işlemin 4077 sayılı yasa kapsamında kaldığının kabul edilmesi için yasanın amacı içerisinde kanunda tanımlanan taraflar arasında mal ve hizmet satışına ilişkin bir hukuki işlemin olması gerekir. Somut uyuşmazlıkta taraflar arasında konut satışına ilişkin sözleşme bulunduğu, 4077 sayılı yasanın 3. maddesi kapsamında davacının alıcı (tüketici), davalının ise satıcı olduğu bu şekliyle taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 4077 sayılı yasa kapsamında kaldığı anlaşılmaktadır. 4077 sayılı yasanın 23. maddesi bu kanunun uygulanması ile ilgili her türlü ihtilafa tüketici mahkemelerinde bakılacağını öngörmüştür. Taraflar arasındaki uyuşmazlık Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında kaldığına göre davaya bakmaya Tüketici Mahkemesi görevlidir. Görevle ilgili düzenlemeler kamu düzenine ilişkin olup taraflar ileri sürmese dahi yargılamanın her aşamasında resen gözetilir. Görevle ilgili hususlarda kazanılmış hak söz konusu olmaz. Bu durumda mahkemece, davaya tüketici mahkemesi sıfatıyla bakılması gerekirken yanlış değerlendirme ile işin esasına girilerek genel mahkeme sıfatıyla yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırıdır. Bozmayı gerektirir.
2-Bozma nedenine göre davalının diğer temyiz itirazlarının incelenmesine bu aşamada gerek görülmemiştir.
SONUÇ: Temyiz edilen kararın (1) no’lu bentte açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, (2) no’lu bent gereğince davalının temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/1 maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 21/03/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 13. Hukuk Dairesi Kararları