Forum ana sayfa 13. Hukuk Dairesi 2016/4852 E. , 2017/3702 K.

13. Hukuk Dairesi 2016/4852 E. , 2017/3702 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul13. Hukuk Dairesi 2016/4852 E. , 2017/3702 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi


Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı mahkemenin görevsizliği nedeniyle reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı, davalı ile aralarında hizmet sözleşmesi bulunduğunu, davalı bünyesinde çalışan işçinin açtığı işçilik hakları davasında mahkemece verilen karar uyarınca icra dosyasına 10.050,85 TL ödeme yaptıklarını, sözleşme uyarınca davalının sorumlu olduğunu ileri sürerek ödenen bedelin rücuen tahsiline karar verilmesini istemiştir
Davalı cevap vermemiş, duruşmaya katılmamıştır.
Mahkemece, iş mahkemesi görevli olduğundan görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.
Taraflar arasında borçlar kanunu hükümleri uyarınca düzenlenmiş hizmet sözleşmesi bulunmaktadır. Uyuşmazlık iş sözleşmesi ya da iş kanunundan kaynaklanmamaktadır. Sözleşme hükümlerine göre genel mahkemeler görevlidir. Mahkemece işin esası incelenerek sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken, yanlış değerlendirme sonucu yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, HUMK’nun 440/III-3 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 23/03/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 13. Hukuk Dairesi Kararları