Forum ana sayfa 13. Hukuk Dairesi 2015/43074 E. , 2017/3362 K.

13. Hukuk Dairesi 2015/43074 E. , 2017/3362 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul13. Hukuk Dairesi 2015/43074 E. , 2017/3362 K.

"İçtihat Metni"


MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi(Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla)


Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı mahkemenin yetkisizliğine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı, davalı yüklenicilerden yapım aşamasında satın aldığı taşınmazın inşaatının tamamlanamaması nedeni ile sözleşme tarihindeki arsa payının bilirkişilerce tespit edilecek değerinin ödediği 185.000,00 TL ile 12.300 USD den düşümü ile oluşacak bedelin ödeme tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile davalılardan tahsiline karar verilmesini istemiştir.
Davalılar, ihtilafa konu sözleşmede yetkili yerin İskenderun Mahkemeleri olarak kararlaştırıldığını savunarak yetki itirazında bulunmuş, esastan da davanın reddini dilemişlerdir.
Mahkemece, 6100 sayılı HMK yürürlüğe girmeden önce yapılan sözleşmede yer alan yekiye ilişkin düzenlemede İskenderun Mahkemelerinin yetkili olacağının düzenlenmesine göre davanın reddine, talep halinde dosyanın yetkili İskenderun Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiş, hüküm davacı yanca temyiz edilmiştir.
Dava, 0/4/1991 tarihli gayrimenkul satış sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlığa ilişkindir. Sözleşme tarihinde yürürlükte bulunan 1086 sayılı HUMK.nun 22. maddesinde tarafların yetki sözleşmesi yapmak suretiyle yetkili olmayan bir mahkemenin yetkisini kabul edebilecekleri belirtilmiştir. Tarafların sözleşmede yetkili mahkemeyi kararlaştırmış olmaları genel ve özel yetkili mahkemelerin yetkilerini kaldırmaz. Dolayısıyla dava, davacının seçimine göre, hem genel ve hem de özel yetkili mahkemede açılabilir. Somut olayda, taraflar arasında İskenderun Mahkemelerinin yetkili olacağı düzenlenmiş ise de davacı davasını açmakta seçim hakkına sahip olup HUMK’da yer alan diğer genel ve özel yetkili mahkemeler de de davasını açabilir. Öyle olunca mahkemece işin esasına girilip sonucuna göre hüküm kurulması gerekirken yanlış değerlendirme ile yazılı şekilde dava dilekçesinin yetki yönünden reddine karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.

SONUÇ: Yukarda açıklanan nedenlerle kararın davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan 27,70 TL harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/3 maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 20/03/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 13. Hukuk Dairesi Kararları