Forum ana sayfa 13. Hukuk Dairesi 2015/39734 E. , 2017/3636 K.

13. Hukuk Dairesi 2015/39734 E. , 2017/3636 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul13. Hukuk Dairesi 2015/39734 E. , 2017/3636 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk MahkemesiTaraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün davalı avukatınca duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde taraflardan gelen olmadığından incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı, davalının davacı firmada pazarlamacı olarak çalışmakta iken 01/11/2012 tarihinde 4857 Sayılı İş Kanununun 25/II-d bendine göre iş akdinin fesh edildiğini ve davalının firmayla ilişkisinin kalmadığını, davalının 13/12/2012 tarihinde ortağı olduğu firmadan davacı firmaya gönderdiği elektronik postada davacı firmanın ürün pazarladığı ve daha önce davalının ...Ltd.Şti'in pazarlamacısı olarak irtibatta bulunduğu Irak'ta bulunan ... Mutfak firmasından şirketin cari alacağına istinaden şirket yetkilisi ... 20.000 USD tahsil ettiğini ve bu parayı alıkoyduğunu bildirildiğini belirterek 20.000 USD karşılığı olan 35.990,00 TL'lik alacağın davalı tarafından tahsil tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsilini istemiştir.
Davalı davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.
1-Uyuşmazlık konusu alacak, davalının davacının yanında işçi sıfatıyla çalışırken iş akdinin feshedilmesinden sonra daha önce davacı şirketin iş yaptığı dava dış... firması ile irtibata geçerek davacı şirket adına 20.000 USD yaptığı tahsilattan kaynaklanmaktadır. Mahkemenin kabulü de bu yöndedir. Bu durumda davada dayanılan temel ilişki işçi işveren ilişkisidir. İş akdinden doğan davaların İş Mahkemelerinde görülmesi 4857 ve 5521 sayılı kanunların 1. maddesi hükümleri gereğidir. Görev kamu düzenine ilişkin olup yargılamanın her aşamasında resen gözönüne alınır. Mahkemece iş mahkemesi görevli olduğundan görevsizlik kararı verilmesi gerekirken işin esasına girilerek yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.
2-Bozma nedenine göre davalının temyiz itirazlarının incelenmesine gerek görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda birinci bentte açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, ikinci bent uyarınca davalının temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, peşin alınan 614,85 TL harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/1 maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 23/03/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 13. Hukuk Dairesi Kararları