Forum ana sayfa 13. Hukuk Dairesi 2015/39639 E. , 2017/3456 K.

13. Hukuk Dairesi 2015/39639 E. , 2017/3456 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul13. Hukuk Dairesi 2015/39639 E. , 2017/3456 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi


Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün taraflar avukatınca duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davacı vekili avukat ... ile davalı vekili avukat ...'ın gelmeleriyle duruşmaya başlanılmış ve hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlenildikten sonra karar için başka güne bırakılmıştı. Bu kez temyiz dilekçesinin süresinde olduğu saptanarak dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı, Asmalı mescitte bulunan bir taşınmazda hisse maliki olduğunu, diğer hisse maliki olan davalı ile aralarında noterde düzenleme şeklinde bir sözleşme akdedildiğini, bu sözleşmeye göre binadaki bağımsız bölümlerin aralarında paylaşıldığını ve kat mülkiyetine geçiş sağlanana kadar bu şekilde teslimde edildiğini, kendisinin bu sözleşmeye güvenerek sözleşme gereği üzerine düşen edimleri yerine getirdiğini ancak davalının hissesini dava dışı şirketlere satıp tapudanda devrettiğini, hisseleri devralan şirketlerin davalı ile arasında imzalanan sözleşme şartlarına riayet etmediğini ve davalının bu sözleşmeye aykırı devir işlemi nedeniyle uğradığı zararların fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla şimdilik 10.000,00 TL'sinin faizi ile birlikte tahsilini istemiş, yargılama sırasında verdiği dilekçe ile de talep ettiği zarar kalemlerini tek tek açıklamıştır.
Davalı, davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiş; hüküm, taraflarca temyiz edilmiştir.
1-01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu' nun 297. maddesinde hüküm fıkrasında nelerin yer alacağı açıklanmış; 297. maddenin 2. fıkrası ile "Hükmün sonuç kısmında gerekçeye ait herhangi bir söz tekrar edilmeksizin, taleplerden her biri hakkında verilen hükümle, taraflara yüklenen borç ve tanınan hakların, sıra numarası altında; açık, şüphe ve tereddüt uyandırmayacak şekilde gösterilmesi gereklidir" hükmü getirilmiştir.
Somut uyuşmazlıkta, davacı tarafından dava dilekçesinde mahkemece hükmedilen 10.000,00 TL nin faizi ile tahsili talep edildiği halde yukarıda açıklanan yasal düzenleme gözetilmeyerek verilen kararda, davacının faiz talebi ile ilgili olarak olumlu yada olumsuz bir hüküm kurulmadan mahkemece davanın kısmen kabulü ile 10.000,00 TL nin davalıdan tahsiline karar verilmesi, usul ve yasaya aykırı olup, hükmün bozulmasını gerektirmiştir.
2-Bozma nedenine göre tarafların sair temyiz itirazlarının incelenmesine gerek görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenlerle hükmün davacı yararına BOZULMASINA, 2. bentte açıklanan nedenlerle tarafların sair temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına, 1480,00 TL duruşma avukatlık parasının karşılıklı alınarak birbirlerine ödenmesine, peşin alınan 171,00 TL harcın istek halinde davalıya, 27,70 TL harcın davacıya iadesine, HUMK’nun 440/III-1 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 22/03/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 13. Hukuk Dairesi Kararları