Forum ana sayfa 13. Hukuk Dairesi 2015/39570 E. , 2017/3635 K.

13. Hukuk Dairesi 2015/39570 E. , 2017/3635 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul13. Hukuk Dairesi 2015/39570 E. , 2017/3635 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki borçlu olmadığının tespitine davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün davalı avukatınca duruşmasız davacı avukatınca duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davacı ... Özel Tic. Ltd. Şti vekili avukat ... geldi, karşı taraftan gelen olmadığından onun yokluğunda duruşmaya başlanılmış ve hazır bulunan avukatın sözlü açıklaması dinlenildikten sonra karar için başka güne bırakılmıştı. Bu kez temyiz dilekçesinin süresinde olduğu saptanarak dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR
Davacı, taraflar arasında Sağlık Hizmeti Satın Alma Sözleşmesinin imzalandığını, ... sigortalısı olan ... isimli hastadan ilaç için alınan 12,45 TL ilave ücretten dolayı 7.500,00 TL cezai şart uygulandığını, sözleşmede yer almayan bir maddeden dolayı cezai işlem uygulamanın hukuki dayanağının olmadığını, yine ... sigortalısı olan ... isimli hastadan fatura karşılığı kurumca belirlenen oran üzerinden otelcilik hizmetleri dikkate alınarak 1.300,00 TL ilave ücret alınması nedeniyle 10.000,00 TL cezai şart uygulandığını, SGK sigortalısı ... isimli hastalardan kurumca belirlenen oran üzerinde ilave ücret alındığından 40.000,00 TL cezai işlem uygulandığını, ...sigortalısı ... için enjeksiyon sonrası alınan 20,89 TL ücret sebebiyle 10.000,00 TL cezai şart uygulandığını belirterek tüm cezai işlemlerin taraflar arasında düzenlenen sözleşmenin ilgili maddelerine aykırı olduğundan borçlu olmadığının tespitine karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı, yapılan cezai işlemlerin SUT ve mevzuata uygun olduğunu iddia ederek davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece, Davanın KISMEN KABÜLÜ ile ...isimli hastaya ilişkin olarak davalı kurumca belirlenen cezai şart yönünden davacının davalıya borçu olmadığının TESPİTİNE, fazlaya ilişkin taleplerin REDDİNE karar verilmiş; hüküm, taraflarca temyiz edilmiştir.
1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacının tüm temyiz itirazlarının reddi gerekir.
2-Dava, sağlık hizmetleri alım sözleşmesi çerçevesinde verilen hizmet bedelinden haksız şekilde kesinti yapıldığı iddiası ile borçlu olmadığının tespiti istemine ilişkindir. Davalı, davacı kurumca fatura edilen, sigortalılara ait ilave ücretlerin sözleşme hükümlerinin üzerinde alındığını, bu sebeple sözleşmeye aykırı uygulamadan kaynaklı ceza işlemlerin yerinde olduğunu savunmuştur.
Mahkemece, hükme dayanak alınan bilirkişi ek raporunda “... isimli hastadan ilave ücret alındığını ve hastanın ameliyattan önce üç gün medikal tedavi görmüş olması ve medula sisteminde ayrı provizyon almayı unuttuğu için kuruma fatura edilmediğinden davacı kurumun sözleşmeye aykırı hareket edip etmediğinin takdirinin mahkemeye ait olduğunun” belirtildiği ve şahsın ameliyattan önce üç gün medikal tedavi görüp davacı kurum tarafından medula sistemine ayrı provizyon alınmasının unutulması sebebiyle taraflar arasında düzenlenen sözleşmeye aykırı olamayacağı gerekçesiyle yalnızca ...isimli hastaya yönelik olarak uygulanan 10.000 TL tutarlı cezai işlemden borçlu olmadığının tespitine karar verilmiş, fazlaya ilişkin istem reddedilmiştir.
Ne var ki; davacı özel hastane işletmecisinin, ...isimli hastanın 3 gün medikal tedavi hizmetine ilişkin provizyonu Medula’dan alınmasını unutması nedeniyle ... isimli hastaya bu kısmın fatura edilmesi, davacının kusurundan kaynaklanmaktadır. Davacı tarafın SUT’a uygun davranmasının zorunlu olduğu ve söz konusu ihmalin taraflarca imzalanan sözleşmeye aykırılık teşkil ettiği dikkate alınıp dosya kapsamında yer alan 29.01.2013 tarihli kök rapor ve 11.06.2013 tarihli ek rapor da değerlendirilerek ...isimli hastaya ilişkin olarak davalı kurumca belirlenen cezai şart yönünden de davanın reddi gerekirken yazılı gerekçe ile davanın kısmen kabulü usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.
SONUÇ: Yukarıda birinci bentte açıklanan nedenlerle davacının tüm temyiz itirazlarının reddine, ikinci bentte açıklanan nedenle hükmün davalı yararına BOZULMASINA, aşağıda dökümü yazılı 3,70 TL kalan harcın davacıdan alınmasına, HUMK’nun 440/1 maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 23/03/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 13. Hukuk Dairesi Kararları