Forum ana sayfa 13. Hukuk Dairesi 2015/39470 E. , 2017/3378 K.

13. Hukuk Dairesi 2015/39470 E. , 2017/3378 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 535369
Konum: İstanbul13. Hukuk Dairesi 2015/39470 E. , 2017/3378 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk MahkemesiTaraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün davacı avukatınca duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davacı vekili avukat ... ... geldi. Karşı taraftan gelen olmadığından onun yokluğunda duruşmaya başlanılmış ve hazır bulunan avukatın sözlü açıklaması dinlenildikten sonra karar için başka güne bırakılmıştı. Bu kez temyiz dilekçesinin süresinde olduğu saptanarak dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı, davalı kulüp ile aralarında aktedilmiş 23.08.2012 başlangıç ve 31.05.2013 bitiş tarihli Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi bulunduğunu, tüm yükümlülüklerini yerine getirdiğini, sözleşme kapsamında davalı kulüpten 166.000 TL ücret alacağının bulunduğunu ileri sürerek, bunun tahsiline karar verilmesini istemiştir.
Davalı kulüp vekili, maçbaşı ücret alacağının iddia edildiği gibi 8.350 TL değil 6.373 TL olduğunu, davacı futbolcuya ödemeler yapıldığını, verilen para cezalarının mahsubu gerektiğini beyanla davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava, taraflar arasında mevcut Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi kapsamında, hakedilen ancak ödenmeyen ücret alacağının tahsili istemine ilişkindir. Mahkemece, dava konusu alacağın, sözleşmenin usulüne uygun olarak sonlandırılmadığı, bu nedenle de talep edilemeyeceği gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir. Hemen belirtilmelidir ki, davacının talebi Profosyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatının 28. maddesinde belirtilen haklı fesih nedenine dayalı yoksun kalınan ücret alacağına ilişkin olmayıp, davacı futbolcu, ödenmeyen ücret alacağını talep etmiştir. Mahkemece yapılacak iş, sözleşme kapsamında davacının hakedişi hesaplanıp, muteber ödemeler bu hakedişten mahsup edildikten sonra, para cezalarının yerindeliği üzerinde durulmalı, bunun için de, çözümü özel veya teknik bilgiyi gerektirmesi nedeniyle dosya konusunda uzman spor hukukundan anlayan bilirkişiye verilmeli, sonucuna göre hüküm tesis edilmelidir. Karar bu yön itibariyle usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, kararın davacı yararına BOZULMASINA, 1480,00 TL duruşma vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine, peşin alınan 27,70 TL harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/1 maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 20/03/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 13. Hukuk Dairesi Kararları