Forum ana sayfa 13. Hukuk Dairesi 2015/39085 E. , 2017/3674 K.

13. Hukuk Dairesi 2015/39085 E. , 2017/3674 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul13. Hukuk Dairesi 2015/39085 E. , 2017/3674 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk MahkemesiTaraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı, davalı şirket ile idare arasında Malzemeli Yemek Hizmeti Alım Sözleşmesinin yapıldığını, bu sözleşmeden dolayı davalının 36.185,14 TL alacağı olduğu iddiasıyla icra takibi başlattığını, başlatılan takibe sehven itiraz edilmediğini, ancak yapıkları incelemede davalının 9.787,89 TL vergi borcu ile makine mühendislerince hesaplanan 25.290,34 TL sıcak su kullanım borcu bulunduğunu, bu borçları ilgili yerlere kendilerinin ödediğinini ileri sürerek .... İcra Müdürlüğünün 2012/10157 E. sayılı dosyasından herhangi bir borcu bulunmadığının tespiti ile kötü niyet tazminatına karar verilmesini istemiştir.
Davalı, davanın reddini dilemişlerdir.
Mahkemece,davanın kısmen kabul kısmen reddi ile davacının.... İcra Müdürlüğünün 2012/10157 esas sayılı icra takibi sebebiyle asıl alacak ve ferileri yönünden davalıya borçlu olmadığının tespitine, tazminat talebinin reddine karar verilmiş; hüküm, davalı tarafca temyiz edilmiştir.
1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalı tarafın aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazlarının reddi gerekir.
2-Davacı, davalı tarfından aleyhine hakediş bedelinin ödenmesi amacıyla icra takibi yapılmışsada davacıya ait vergi borcunu ilgili yere ödediğini, aralarındaki sözleşmeye göre ödenmesi gereken sıcak su bedelinin davalı tarafından sözleşme süresince hiç ödenmediğini, bu alacakların hakediş bedelinden mahsup ettiğini iddia ederek borçlu olmadığının tespitine ilişkin eldeki davayı açmış, davalı taraf ise ödenen vergi borcuna yönelik bir itirazları olmadığını ancak ödemenin icra takibinden sonra dava tarihinden önce olup bu ödemenin icra müdürlüğünce dikkate alınması gerektiği, sözleşmede sıcak su bedeline ilişkin hüküm bulunmadığını, kaldı ki hizmetin kabulden sonra alacak talebinde bulunulamayacağı gerekçesiyle davanın reddini savunmuştur. Mahkemece ikinci bilirkişi raporu hükme esas alınarak vergi borcunun ve sıcak su bedelinin hak ediş bedelinden mahsubunun gerekeceği gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Taraflar arasında davalı yüklenici şirkete ait vergi borcunun davacı yanca icra takibinden sonra davadan önce ödendiği ihtilafsız olup,bu husus mahkemeninde kabulündedir.hemen belirtilmelidir ki takip tarihinden sonra fakat davadan önce yapılan ödemeler icra müdürlüğünce dikkate alınmalıdır. O halde mahkemece,bu yön gözardı edilerek karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.
3-Her ne kakadar mahkemce taraflar arasında imzalan sözleşme gereğince sıcak su sarfiyatının tespitine yönelik süzme sayaç takma görevini davalının yerine getirilmediği ve davalının sıcak su kullandığına yönelik ikrarı dikkate alınarak ikinci bilirkişi raporunda hesaplanan tahmini değer üzerinden sıcak su bedelinin kısmen kabulüne karar verilmiş ise de, taraflar arasında imzalanan sözleşmenin 7. maddesinde teknisyenler tarafından okunan bedel her ay yüklenicinin hesabından düşeceği, 11.4 maddesinde yüklenicinin idareye borcu kalmadığının tespiti halinde teminat mektubunun iade edileceği, 20.3 maddesinde muayene ve kabul yönetmeliğine göre kabule elverişli teslimden bir gün sonra kesin hesabın çıkacağı düzenlemiştir. Muayene ve kabul yönetmeliğinin 11. maddesinde ise ''.... Kabul tutanağı yetkili makam tarafından imzalanmasından sonra yüklenicinin sözleşme konusu işten dolayı idareye karşı, herhangi bir sorumluluğu kalmaz:'' hükmü bulunmaktadır. Somut olaya bakıldığında davalı yüklenici ile dava dışı hastane arasında ard arda 9 adet sözleşme imzalandığı, bu sözleşmeler süresince idarece sıcak su sayacının takılmasına yönelik bir istemde bulunulmadığı, her ay hizmet kabullerinin yapılıp hakediş bedellerinin ödendiği, iş bitiminde teminatın iade edildiği, en son davaya konu hizmet de ihtirazı kayıtsız dava dışı hastanece kabul edilip ödeme yazısı yazıldıktan sonra ödmeyi yapacak davalı bakanlıkça geriye yönelik tahmini hesaplama yapıldığı anlaşılmakdır. Yukardaki düzenlemeler ışığında kabul tutanağı yetkili makam tarafından imzalanmasından sonra yüklenicinin sözleşme konusu işten dolayı idareye karşı, herhangi bir sorumluluğu kalmaz. Hal böyle olunca mahkemece davalı yüklenicinin kabulden sonra sıcak su bedelinden sorumlu olmayacağı gözetilerek davanın bu yönden tümden reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.
SONUÇ: (1) no’lu bent gereğince davalı tarafın sair temyiz itirazlarının reddine, (2) ve (3) no’lu bentlerde açıklanan nedenlerle temyiz edilen hükmün davalı yararına BOZULMASINA, peşin alınan 127,70 TL harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/1 maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 23/03/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 13. Hukuk Dairesi Kararları