Forum ana sayfa 13. Hukuk Dairesi 2015/19954 E. , 2017/3238 K.

13. Hukuk Dairesi 2015/19954 E. , 2017/3238 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 401905
Konum: İstanbul13. Hukuk Dairesi 2015/19954 E. , 2017/3238 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ : Ankara 11. Tüketici Mahkemesi


Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı ...Ltd Şti. avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı, 1996 doğumlu işitme engelli bir kız çocuğu olduğunu, uzun yıllardan beri işitme cihazı kullandığını, davalıdan 14.09.2012 tarihinde bir cihaz satın aldığını ancak cihazdaki arızalar nedeniyle defalarca servise gittiğini, bu süreçte cihazı verimli bir şekilde kullanamadıklarını, diğer davalı ...Ltd Şti.'nin de ithalatçı firma olduğunu her iki davalıdan da fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak kaydıyla ödenen satış bedeli ve ihtarname bedelinin faizi ile birlikte tahsilini istemiştir.
Davalı, davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı ...Ltd. Şti. tarafından temyiz edilmiştir.
1-Davacı, eldeki dava ile davalı Şuayip Rol' den 2012 yılında bir işitme cihazı satın aldığını, cihaz ayıplı olduğundan bedelinin davalı satıcı ile diğer davalı ithalatçı firmadan tahsilini istemiş, davalı ... şirketi ise kendisinin satış tarihinde ürünün ithalatçısı olmadığını, ancak sonradan ürünü kendilerinin ithal etmeye başladığını, davacının dava dilekçesinde ürünün satış tarihindeki ithalatçısı olan...şirketini davalı olarak gösterdiğini parantez içinde ... şirketinin adınıda yazarak sanki ... şirketinin...şirketinin yeni adı imiş gibi gösterdiğini ancak kendilerinin...şirketi ile bir bağlantısı olmadığını iki şirketin tüzel kişiliğinin farklı olduğunu savunarak davanın reddini dilemiştir. Mahkemece davanın kabulü ile satış bedeli ve ihtarname giderinin davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmiş, karar başlığındada davalı kısmında...limited şirketi (yeni adı-starkey ... limited şirketi) sözcükleri yer almıştır. Mahkemece, davalının taraf sıfatına ilişkin savunmaları üzerinde durulmadan, ilgili yerlerden bu iki şirkete ilişkin kayıtlar ve belgeler getirtilmeden iki şirketin aynı şirket mi yoksa farklı tüzel kişiliklere sahip mi olup olmadığı araştırılmadan hüküm tesis edilmiştir. Buna göre mahkemece, önce davalının husumete ilişkin savunmaları hususunda değerlendirme yapılarak hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.
2-Bozma nedenine göre davalının sair temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına,
SONUÇ: Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenlerle hükmün davalı yararına BOZULMASINA, 2. bentte açıklanan nedenlerle davalının sair temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan 134,38 harcın istek halinde davalı ...Ltd Şti.'ne iadesine, HUMK’nun 440/III-1 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 15/03/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.  • POPULER KONULAR

Dön Yargıtay 13. Hukuk Dairesi Kararları