Forum ana sayfa 13. Hukuk Dairesi 2015/19647 E. , 2017/3443 K.

13. Hukuk Dairesi 2015/19647 E. , 2017/3443 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul13. Hukuk Dairesi 2015/19647 E. , 2017/3443 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Tüketici Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalılar avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı, davalıdan ... mahallesi ...nolu parselde inşaa edilen... Manolya evleri G-3 blokta bulunan daireyi 17.06.2004 tarihli sözleşme ile satın aldığını, bağımsız bölümün tesliminden sonra bağımsız bölümün yer aldığı projenin ilan edilen, tanıtılan, taahhüt edilen şekilde yapılandırılmadığının öğrenildiğini, sitenin genel çevre duvarlarının ve demir parmaklıklarının büyük ölçüde mevcut olmaması nedeniyle vaad edilen 24 saat güvenlik sisteminin çalışmadığını, site çevresinde vaad edildiği şekilde 50.000 ağacın bulunmadığını, site sakinlerine özel olacağı belirtildiği halde spor ve yaşam kompleksinin kamuya açık hale dönüştüğünü, bahçe sulamalarının hortumla sağlandığını, peyzajın sürekliliği ve verimliliğine ilişkin modern altyapı çalışmasının yapılmadığını, sitenin taahhüt edilen yaşam alanı projesi olmaktan çıktığını ileri sürererk, davalıların eksik ve ayıplı ifası nedeni ile konutunun değer kaybettiğini ileri sürerek, ıslahen 5.432,00 TL tazminatın dava tarihinden itibaren faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini istemiştir.
Davalılar, davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece bozma ilamına uyularak, davanın kabulüne, taraflar arasında düzenlenen sözleşme kapsamında davalının edimini eksik olarak yerine getirdiğinin tespitine, eksik ifa konutun değerinin düşmesine neden olduğundan 1.000,00.TL maddi tazminatın dava tarihinden, 4.632,00.TL maddi tazminatın ıslah tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan alınarak davacıya verilmesine, karar verilmiş hüküm davalılar tarafından temyiz edilmiştir.
1-Davalılar ...İnşaat A.Ş. ile Toplu Konut İdaresinin temyiz itirazları yönünden yapılan incelemede; Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalıların tüm temyiz itirazlarının reddi gerekir.
2-Davalı Asya Katılım Bankasının temyiz itirazları yönünde yapılan incelemede;
6100 sayılı HMK 294 ve 297 maddelerinde hüküm fıkrasında nelerin yer alacağı açıklanmış; 6100 sayılı HMK 297/son maddesi gereğince; hükümde, tarafların iddia ve savunmalarının özeti, anlaştıkları ve anlaşamadıkları hususlar, çekişmeli vakıalar hakkında toplanan deliller delillerin tartışılması ve değerlendirilmesi, sabit görülen vakıalarla bunlardan çıkarılan sonuç ve hukuki sebeplerinin yer alacağı belirtildikten sonra, hükmün sonuç kısmında, gerekçeye ait herhangi bir söz tekrar edilmeksizin, taleplerden her biri hakkında verilen hükümle, taraflara yüklenen borç ve tanınan hakların, sıra numarası altında; açık, şüphe ve tereddüt uyandırmayacak şekilde gösterilmesi gerekli olduğu belirtilmiş yine anılan kanunun 298/2.maddesi gereğince de; gerekçeli kararın, tefhim edilen hüküm sonucuna aykırı olamayacağı belirtilmiştir.
Temyize konu davada, davacı tarafından mahkemeye ibraz edilen dava dilekçesinde, davalı banka ile yapılan kredi sözleşmesi nedeniyle diğer davalılar tarafından yapılan taşınmazdaki eksiklikler nedeniyle davalı bankanın da sorumlu olduğu belirtilerek alacak davası açıldığı ve mahkemece tüm davalılar yönünden davanın kabulüne karar verildiği halde mahkeme karar gerekçesinde davalı Asya Katılım bankası yönünden davanın neden kabul edildiğine ilişkin inceleme ve değerlendirme yapılmadan yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.
3-Bozma nedenine göre davalı Asya Katılım Bankasının diğer temyiz itirazlarının incelenmesine gerek görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle; davalılar ...İnşaat A.Ş. ile Toplu Konut İdaresinin tüm temyiz itirazlarının REDDİNE,(2) numaralı bentte açılanan nedenlerle; davalı Asya Katılım Bankasının temyiz itirazlarının kabulü ile temyiz olunan kararın BOZULMASINA, (3) numaralı bent uyarınca davalının diğer temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde davalılara iadesine, HUMK’nun 440/III-1 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 21/03/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 13. Hukuk Dairesi Kararları