Forum ana sayfa 13. Hukuk Dairesi 2015/19282 E. , 2017/3232 K.

13. Hukuk Dairesi 2015/19282 E. , 2017/3232 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul13. Hukuk Dairesi 2015/19282 E. , 2017/3232 K.

"İçtihat Metni"


MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı, emlakçılık işi ile uğraştığını, davalı ile aralarında 03.09.2013 tarihli komisyon sözleşmesi imzalandığını, bu sözleşmeye göre satıştan cayan tarafın hem satıcı hemde alıcıya düşen komisyon ücretini ödeme yükümlülüğü olduğunu, davalının sözleşmeye konu taşınmazı almaktan vazgeçtiğini bu nedenle %4 komisyonu ödemekle yükümlü olduğunu, davalı aleyhine başlattığı icra takibine davalı tarafça haksız olarak yapılan itirazın iptali ile takibin devamına karar verilmesini istemiştir.
Davalı, davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosyadaki yazılara kararın dayandığı deliller ile yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
2-Dava taraflar arasında imzalanan ... komisyon sözleşmesinin 8. maddesine dayalı ceza-i şart talebine ilişkin olup, davalı tacir olmadığından, BK.’nun 161/son maddesi gereğince cezai şartın fahiş olması halinde tenkisi gereklidir. Bu hüküm hakimce resen gözetilmelidir. Ceza koşulunun fahiş olup olmadığı tarafların ekonomik durumu, özel olarak borçlunun ödeme kabiliyeti ile beraber borcunu yerine getirmemiş olması nedeniyle sağladığı menfaat, borçlunun kusur derecesi ve borca aykırı davranışının ağırlığı ölçü olarak alınarak tayin edilmeli ve hüküm altına alınacak ceza miktarı hak, adalet ve nesafet kurallarına uygun olarak tespit edilmelidir. Takibe konu %4 oranındaki ... komisyon ücretinin dava dışı satıcıya düşen %2 lik kısmı ceza-i şart niteliğindedir. Mahkemece, bu yön gözetilmeden yazılı şekilde cezai şartın tamamı üzerinden hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.
SONUÇ; Yukarıda birinci bent gereğince davalının sair temyiz itirazlarının reddine, ikinci bentte açıklanan nedenlerle temyiz olunan kararın davalı yararına BOZULMASINA, peşin alınan 132,00 harcın istek halinde iadesine HUMK’nun 440/III-1 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 15/03/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 13. Hukuk Dairesi Kararları