Forum ana sayfa 13. Hukuk Dairesi 2015/18681 E. , 2017/3415 K.

13. Hukuk Dairesi 2015/18681 E. , 2017/3415 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul13. Hukuk Dairesi 2015/18681 E. , 2017/3415 K.

"İçtihat Metni"


MAHKEMESİ :Tüketici Mahkemesi


Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı, davalı bankanın ... şubesinden 1.850,00 TL kredi kullandığını, borcunu kapamak için 1.612,00 TL ödemesi gerektiğinin söylenmesi üzerine ... aracılığı ile bu miktarı ... yapmak suretiyle kredi borcunun tamamını ödediğini, 17/03/2010 tarihinde gönderilen yazıda 748,56 TL daha borcu olduğunun iddia edilerek bu miktarın da kendisinden tahsil edildiğini, bu nedenle ... Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığına şikayette bulunduğunu, davalı bankaya fazladan ödemiş olduğu 748,56 TL’nin tarafına iadesi ile bankanın bu zamana kadar kendisinden aldığı senelik kredi kartı aidat ücretinin de tarafına iade edilmesini talep etmiştir.
Davalı, dava konusu kredinin kapanmasına yönelik davacının hiçbir yazılı talebinin bulunmadığını, bu yönde herhangi bir talimatı olmayan davacının hesabında yer alan mevduatının tümünün vadesi gelmeyen kredi borcu ödemesi olarak kabul edilmesinin mümkün olmadığını, davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur.
Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile davacının davalı bankadan kullanmış olduğu, 1.850,00 TL.lik kredi nedeniyle davalı bankaya borçlu olmadığının tespitine, davacı tarafından bu borca mahsuben yapılan fazla ödeme miktarı 46,77 TL.nin davacıya iadesine karar verilmiş ve hüküm taraflarca temyiz edilmiştir.
1-01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu' nun 297. maddesinde hüküm fıkrasında nelerin yer alacağı açıklanmış; 297. maddenin 2. fıkrası ile "Hükmün sonuç kısmında gerekçeye ait herhangi bir söz tekrar edilmeksizin, taleplerden her biri hakkında verilen hükümle, taraflara yüklenen borç ve tanınan hakların, sıra numarası altında; açık, şüphe ve tereddüt uyandırmayacak şekilde gösterilmesi gereklidir" hükmü getirilmiştir.
Somut uyuşmazlıkta, davacı taraf, davalı bankadan kullandığı krediyi erken kapatması nedeniyle yapmış olduğu fazla ödemenin ve dava tarihine kadar davalı bankanın kendisinden tahsil ettiği kredi kartı aidatlarının iadesini talep ettiği halde yukarıda açıklanan yasal düzenleme gözetilmeksizin davacının kredi kartı aidatı talebi ile ilgili olarak olumlu yada olumsuz bir hüküm kurulmadan mahkemece davanın kısmen kabulü ile sadece davacının davalı bankadan kullanmış olduğu, 1.850,00 TL.lik kredi nedeniyle davalı bankaya borçlu olmadığının tespitine, davacı tarafından bu borca mahsuben yapılan fazla ödeme miktarı 46,77 TL.nin davacıya iadesine karar verilmesi, usul ve yasaya aykırı olup, hükmün bozulmasını gerektirmiştir.
2-Bozma nedenine göre davalının temyiz itirazlarının incelenmesine gerek görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, 2. bentte açıklanan nedenlerle davalının sair temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/III-1 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 21/03/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 13. Hukuk Dairesi Kararları