Forum ana sayfa 13. Hukuk Dairesi 2015/17997 E. , 2017/3268 K.

13. Hukuk Dairesi 2015/17997 E. , 2017/3268 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul13. Hukuk Dairesi 2015/17997 E. , 2017/3268 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Tüketici Mahkemesi


Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı, davalıdan 21/04/2011 tarihinde daire satın aldığını, dairenin 85,40 m2 net ve 102,5 m2 brüt olarak satıldığını, ancak evin daha küçük olduğu konusunda şüpheye kapıldığını ve Büyükçekmece 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2013/62 D. İş sayılı tespit dosyasında alınan bilirkişi raporunda dairenin 73,76 m2 olduğunun belirlendiğini, davalıya çektiği ihtarname ile bu ayıpla sınırlı olmak üzere 36.754,00 TL bedel indirimi talep ettiğini ancak sonuç alamadığını, bu daireyi alabilmek için yıllarca eşinin ailesi ile oturup peşinat biriktirdiğini, ayrıca davalı tarafından haksız kazanç sağlamaya çalışmakla suçlandığını ve böylece manevi olarak da zarar gördüğünü ileri sürerek 35.500,00 TL'nin 21/04/2011 tarihinden itibaren işleyecek reeskont faizi ile birlikte ve 5.000,0 TL manevi tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.
Davalı, sözleşmede brüt 102 m2 olarak taahhütte bulunduklarını ve net metrekare olarak bir taahhütleri olmadığın savunarak davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece, davanın kısmen kabulüne, toplam 26.501,00 TL bedelin dava tarihinden itibaren reeskont faizi ile birlikte ve 3.500,00 TL manevi tazminatın davalıdan tahsiline, fazlaya ilişkin taleplerin reddine karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillere yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.
2-Davacı, eldeki dava ile davalıdan satın almış olduğu dairenin taahhüt edilenden daha küçük olması nedeniyle uğramış olduğu maddi ve manevi zararların tazminini istemiş, Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 58. maddesi (eski Borçlar Kanunu 49.md) hükmü uyarınca, manevi tazminata hükmedilebilmesi için, şahsiyet hakkının hukuka aykırı bir şekilde zarara uğraması gerekir. Kişilik haklarının zarar görmediği hallerde, eylem hukuka aykırı olsa dahi manevi tazminata hükmedilmesi olanaklı değildir. Somut olayda; sözleşmeye aykırılık nedeniyle davacının kişilik haklarının zarar gördüğü kabul edilemez. Mahkemece olayda manevi tazminat koşullarının bulunmadığı dikkate alınarak manevi tazminat isteminin tümüyle reddi gerekirken yazılı şekilde kısmen kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
SONUÇ: Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenlerle davalının sair temyiz itirazlarının reddine, 2. bent gereğince kararın temyiz eden davalı yararına BOZULMASINA, peşin alınan 512,34 TL harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/1 maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 16/03/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 13. Hukuk Dairesi Kararları