Forum ana sayfa 13. Hukuk Dairesi 2015/14676 E. , 2017/3386 K.

13. Hukuk Dairesi 2015/14676 E. , 2017/3386 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul13. Hukuk Dairesi 2015/14676 E. , 2017/3386 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk MahkemesiTaraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı, davalı ile aralarında aktedilmiş 23.08.2012 başlangıç ve 31.05.2014 bitiş tarihli profesyonel futbolcu transfer sözleşmesi bulunduğunu, bu kapsamda tüm yükümlülüklerini yerine getirdiğini ileri sürerek, asıl dava dosyasında 2012/2013 sezonu için maçbaşı ücret alacağına karşılık kendisine verilen 31.10.2013 ve 31.12.2013 vade tarihli 65.850 TL tutarlı senetler nedeniyle toplam 116.700 TL'nin, birleştirilen dava dosyasında ise 2013/2014 sezonu için ödenmeyen 204.600 TL maçbaşı ücret alacağının tahsiline karar verilmesini istemiştir.
Davalı, davacının alacağının bono ile ifa edildiğni, bu ifaya rağmen alacak davası açılmasında hukuki yararının bulunmadığını, davacı futbolcuya cezalar verildiğini, bunun mahsubu gerektiğini beyanla davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece, asıl ve birleştirilen davaların kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı kulüp vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava, taraflar arasıda mevcut profesyonel futbolcu sözleşmesi kapsamında ödenmeyen ücretlerin tahsili isteğine ilişkindir. Mahkemece, herhangi bir bilirkişi incelemesi yaptırılmaksızın, senetlere ve resmi kayıtlara dayalı alacağın varlığı ispatlanmakla, asıl ve birleştirilen davaların kabulüne karar verilmiştir. Taraflar arasındaki uyuşmazlık, 2012/2013 ve 2013/2014 sezonu hakedişinden davacı futbolcuya ödenmeyen maç başı ücret alacağından kaynaklanmakta olup, mahkemece, bu sezonlar yönünden, sözleşme kapsamına göre, davacı futbolcunun hakedişi belirlenmeli, davalının savunması üzerinde durularak, davacıya verilen para cezalarının, Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'nın 24/c maddesinde belirtilen yönetmelik ve/veya disiplin talimatının TFF'ye ve futbolcuya teslim/tebliğine ilişkin yükümlülüklerin; ve 24/d maddesinde belirtilen futbolcu ve TFF'ye tebliğe ilişkin yükümlülüklerin davalı kulüp tarafından yerine getirilip getirilmediği ve esas bakımından da verilen cezaların, kulübün iç yönetmeliğine uygunluğu denetlenmeli, sonucu çerçevesinde bir karar verilmelidir. Bu kapsamda; mahkemece davacı ve davalının iddia ve savunması üzerinde duran, Yargıtay denetimine uygun açıklamalı ve gerekçeli olmak üzere, konusunda uzman bilirkişiden yukarıdaki açıklamaları da karşılar nitelikte bir rapor alınıp, sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, eksik incelemeye dayalı olarak yazılı şekilde karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenle hükmün BOZULMASINA, peşin alınan 5.487,00 TL harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/1 maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 20/03/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 13. Hukuk Dairesi Kararları