Forum ana sayfa EMSAL KARAR TALEP FORUMLARI İdare ve Vergi Hukuku Danıştay 12.ceza dairesinin 16/12/2014 2011/2521esas

Danıştay 12.ceza dairesinin 16/12/2014 2011/2521esas

İdare, Devlet Memurluğu, Disiplin Suç ve Cezaları, Yolluk, Özlük Hakları, Atama, Tayin, İptal ve Tam Yargı Davaları, İdarenin Sorumluluğu, Kamu Maliyesi ve Vergiler...

gardiyan1974 Site Üyesi

Mesajlar: 2


slm mrb yukarıdaki danıştay 12 ceza dairesinin 2011/2521 esas 2014/9072 saylı kararının tam karar metni varmıdır varsa tam metnini mesaj olarak atarmısınız veya mail adresime atarsanız sevinirim


teoman Kullanıcı avatarı
Global Moderatör

Mesajlar: 21334


gardiyan1974 yazdı:
slm mrb yukarıdaki danıştay 12 ceza dairesinin 2011/2521 esas 2014/9072 saylı kararının tam karar metni varmıdır varsa tam metnini mesaj olarak atarmısınız veya mail adresime atarsanız sevinirimDanıştay kararımı yoksa yargıtay ceza dairesi kararımı.?
HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM

teoman Kullanıcı avatarı
Global Moderatör

Mesajlar: 21334


HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM

gardiyan1974 Site Üyesi

Mesajlar: 2


teoaman kardeş kararı bloğdan görmedim

teoman Kullanıcı avatarı
Global Moderatör

Mesajlar: 21334


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK)
SAYI : |18745356-101.07.04-E.5669
BAŞVURU NO : 2017/14413
KARAR TARİHİ : 30/03/2018
TAVSİYE KARARI
BAŞVURAN :
BAŞVURAN VEKİLİ / TEMSİLCİSİ :
BAŞVURUYA KONU İDARE : …Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü …Devlet
Hastanesi Başhekimliği
BAŞVURUNUN KONUSU : Disiplin cezasının geri alınması talebi
hk.
BAŞVURU TARİHİ : 20.11.2017
I.BAŞVURANIN İDDİA VE TALEPLERİ

1. Başvuran özetle; … İlçe Devlet Hastanesinin, 31.10.2017 tarihli yazısıyla tarafına kınama cezası
tebliğ edildiğini, söz konusu kınama cezasının “tarafına gelen icraları kasten ödemediği” gerekçesiyle
verildiğini, mutemetliğin ara ara borcu ödemeyi unutup diğer borca yatırmasının kendisini aşan bir
durum olduğunu, kaldı ki icra kesintilerinin idaresince öğrenildiği tarihin 1 ay değil 1 yıldan fazla bir
süre önce olduğunu, dolayısıyla soruşturma zamanaşımı süresinin de geçtiğini, aynı yerde görev yapan
…, … ve … isimli çalışanların da icraları olduğunu bildiğini, bu icralardan dolayı sonradan
göstermelik savunmalar istenmişse de, geçici görev yapıldığı için hastaneden icrası olup da hakkında
işlem yapılmayanlar hakkında bilgi alamadığını, verilen ceza ve açılan soruşturmaların tarafına korku
vermek amaçlı olduğunu, diğer taraftan Başhekim … ve Müdür yardımcısı …hakkında farklı Savcılık
dosyalarında işledikleri ve yaptıkları işlemlerle ilgili Koruma tedbirinin bulunduğunu ve sürecin
devam ettiğini, husumetli olduğu bu kişilerin, Disiplin soruşturması açma, yürütme ve ceza verme
haklarının olmadığını belirterek söz konusu kınama cezasının iptal edilmesi talebiyle Kurumumuza
başvuruda bulunmuştur.


II. İDARENİN BAŞVURUYA İLİŞKİN AÇIKLAMALARI
2. Başvuruya konu iddialar hakkındaki bilgi ve belge talebimize istinaden
Sağlık Bakanlığı, 28/02/2018 tarih ve 722 sayılı yazısı ile, … Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü
…Devlet Hastanesi Başhekimliğinin, Sağlık Bakanlığına hitaben yazdığı 29/12/2017 tarih ve 172
sayılı yazı ve eklerini göndermiş olup söz konusu yazıda;

2.1 Başvuran hakkında verilen kınama cezasının, yapılan disiplin soruşturması kapsamında
muhakkik kanaati ile Disiplin Amirinin Onayı doğrultusunda verildiği,
2.2 Başvuranın, …ye olan icra borcunun, 25.04.2014 tarihinde, …ya olan icra borcunun
29.06.2016 tarihinde, …’ya olan borcunun ise 11.07.2016 tarihinde kurumlarına geldiği,
2.3 Soruşturmanın açıldığı tarihte görev yapan Başhekim …'ın, 07/06/2017 tarihinde, hastane
mutemetliğinden, icra takibi olan personellerin isim listelerini talep etmesi, hastane mutemetliğinden,
…Devlet Hastanesi Yöneticiliğine, 13/06/2017 tarihinde cevabi yazının gelmesi, bu defa Başhekim
…' ın 13/06/2017 tarih ve E.113 sayılı yazı ile … nın icra borçlarının listelendiği yazıyı disiplin
birimine bildirmesi ve 30/06/2017 tarihinde Başhekim … tarafından İdari ve Mali Hizmetler Müdür
Yardımcısı …’ ın görevlendirilmesi üzerine disiplin soruşturmasının başlatıldığı,
2.4 28/12/2017 tarih ve E.171 sayılı yazı ile mutemetlik biriminden; “başvuran dışında icra borcu
bulunan personel olup olmadığı ile varsa 07/06/2017 tarih ve E.210 sayılı yazı ile icra takibi olan
personellerin listesi talep edildiği halde neden 13/06/2017 tarih ve E.113 sayılı cevabi yazı ile sadece
…’nın icra bilgilerinin listelendiği hususunda bilgi istenildiği ancak mutemetlik biriminin, 28/12/2017
tarih ve E.439 sayılı cevabi yazısında; 07/06/2017 tarih ve E.2010 sayılı yazı ile sadece …’ ya ait
icraların değil aynı tarih ve sayılı yazıya her bir personel için tek tek üst yazı ile cevap verildiğinin
belirtildiği,
2.5 İdareleri bünyesinde icra borcu bulunanlar içinde, ödemedikleri icra borçları için hakkında
disiplin soruşturması yürütülen başka personel bulunmadığı, bu kişiler içerisinde sadece … hakkında
disiplin soruşturması açılmasının o dönemde Başhekim olarak görev yapan disiplin amiri …’ın kanaati
olduğu,

2.6 28/12/2017 tarih ve 97921474-903.08.02-E.l71 sayılı yazı ile ara ara borcun ödenmesinin
unutulup diğer borca yatırılması iddiası hususunda, yine mutemetlik biriminin, 28/12/2017 tarih ve
E.439 sayılı cevap yazısında “Kişinin toplamda 07/06/2017 tarihinde 4 adet icrasının bulunduğu bu
icralardan 1 tanesinin ödemesinin bittiği 1 tanesinin kesintisine devam edilmekte olduğu, 2 tanesinin
de sırada beklediği" şeklinde belirtildiği,
2.7 Disiplin Soruşturmasının onay tarihinin, 30/06/2017 olduğu, Teknisyen Yardımcısı …’nın
Başhekim … hakkında aldırdığı tedbir kararının ise 20/09/2017 tarihinde tebliğ edildiği, disiplin
soruşturmasını yürütmek üzere muhakkik olarak atanan Müdür Yardımcısı … ile aralarında herhangi
bir husumet olduğuna dair bir bilgi bulunmadığı,
2.8 Başvuran hakkında verilen kınama cezasının yeniden gözden geçirilmesi ve uzlaşma yolu ile
çözümün sağlanması ile ilgili olarak, Müdür Yardımcısı …' in 13/09/2017 tarihinde Başhekimlik
Makamına sunmuş olduğu Teknisyen Yardımcısı … nın Kınama Cezası ile tecziye edildiği Disiplin
Soruşturma Raporuna istinaden 19/09/2017 tarihinde kişiden savunma yapılmasının istenildiği,
06/10/2017 tarihli savunma yazısının Başhekim … tarafından değerlendirildiği ve kendisine yedi (7)
gün içinde il Disiplin Kurutuna itiraz edebileceği bilgisi de verilerek cezanın tebliğ edildiği,
2.9 Şikayet konusu talebe ilişkin olarak şikayet sahibi veya diğer ilgililer tarafından yargı
organlarında açılmış/sonuçlanmış bir dava bulunup bulunmadığı huşunda ise kurumlarında herhangi
bir bilgi belge bulunmadığı, belirtilerek başvuran hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin
Soruşturma Onayı, Soruşturma Raporu, Savunma Yazısı, Ceza kararı ve Tebliğ Tebellüğ belgeleri
hazırlanarak Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir.


III. İLGİLİ MEVZUAT
3. Anayasamızın “Kanun önünde eşitlik” başlıklı 10 uncu maddesinde; “Herkes, dil, ırk,
renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin
kanun önünde eşittir.(…) Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde (…) kanun önünde
eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.
3.1 “Dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkı” başlıklı 74 üncü maddesinde;
“Herkes, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkına sahiptir. Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına bağlı olarak kurulan Kamu Denetçiliği Kurumu idarenin işleyişiyle ilgili şikayetleri
inceler”,
4. 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu’nun “Kurumun görevi” başlıklı 5 inci
maddesinin birinci fıkrasında; “Kurum, idarenin işleyişi ile ilgili şikâyet üzerine, idarenin her türlü
eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve
hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde bulunmakla
görevlidir.”
5. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun; “Disiplin cezalarının çeşitleri ile ceza
uygulanacak fiil ve haller” başlıklı 125 inci maddesinde, “Devlet memurlarına verilecek disiplin
cezaları ile her bir disiplin cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:...
B - Kınama : Memura, görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir.
Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
k) Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olmak,.”
5.1 “Disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullar” başlıklı 126 ncı maddesinde; “Uyarma,
kınama ve aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri tarafından; kademe ilerlemesinin durdurulması
cezası, memurun bağlı olduğu kurumdaki disiplin kurulunun kararı alındıktan sonra, atamaya yetkili
amirler, il disiplin kurullarının kararlarına dayanan hallerde Valiler tarafından verilir.
Devlet memurluğundan çıkarma cezası amirlerin bu yoldaki isteği üzerine, memurun bağlı bulunduğu
kurumun yüksek disiplin kurulu kararı ile verilir.
Disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurulunun ayrı bir ceza tayinine yetkisi yoktur, cezayı kabul veya
reddeder. Ret halinde atamaya yetkili amirler 15 gün içinde başka bir disiplin cezası vermekte
serbesttirler.”

5.2 “Zamanaşımı” başlıklı 127 nci maddesinde; Bu Kanunun 125 inci maddesinde sayılan fiil ve
halleri işleyenler hakkında, bu fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren;
a) Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında bir ay
içinde disiplin soruşturmasına,
b) Memurluktan çıkarma cezasında altı ay içinde disiplin kovuşturmasına, Başlanmadığı
takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar.
Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet iki yıl içinde disiplin
cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar.
5.3 “Karar süresi” başlıklı 128 inci maddesinde; “Disiplin amirleri uyarma, kınama ve aylıktan
kesme cezalarını soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren 15 gün içinde vermek zorundadırlar.”
5.4 “Savunma hakkı” başlıklı 130 uncu maddesinde; “Devlet memuru hakkında savunması
alınmadan disiplin cezası verilemez. Soruşturmayı yapanın veya yetkili disiplin kurulunun 7 günden

az olmamak üzere verdiği süre içinde veya belirtilen bir tarihte savunmasını yapmayan memur,
savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.
5.5 “Disiplin kurulları ve disiplin amirleri” başlıklı 134 üncü maddesinde; Disiplin ve
soruşturma işlerinde kanunlarla verilen görevleri yapmak üzere Kurum merkezinde bir Yüksek
Disiplin Kurulu ile her ilde, bölge esasına göre çalışan kuruluşlarda bölge merkezinde ve kurum
merkezinde ayrıca Milli Eğitim Müdürlüklerinde birer Disiplin Kurulu bulunur.
5.6 “İtiraz" başlıklı 135 inci maddesinde; Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, kınama
ve aylıktan kesme cezalarına karşı disiplin kuruluna, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına
karşı yüksek disiplin kuruluna itiraz edilebilir.
İtirazda süre, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren yedi gündür. Süresi içinde itiraz edilmeyen
disiplin cezaları kesinleşir. İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendilerine
intikalinden itibaren otuz gün içinde kararlarını vermek zorundadır
İtirazın kabulü hâlinde, disiplin amirleri kararı gözden geçirerek verilen cezayı hafifletebilir veya
tamamen kaldırabilirler.
Disiplin cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulabilir.
6. 19/12/2012 tarih ve 28502 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Disiplin
Amirleri Yönetmeliği ekinde yer alan tabloda, Sağlık Bakanlığının taşra teşkilatında yer alan
İlçelerdeki Hastanelerde, Başhekim disiplin amiri olarak belirlenmiştir.
Düzenlemeleri bulunmaktadır.


IV. KAMUDENETÇİSİ SADETTİN KALKAN’ın KAMU BAŞDENETÇİSİ'NE ÖNERİSİ
7. Kamu Denetçisi tarafından yapılan inceleme ve araştırma neticesinde; başvuran hakkında verilen
disiplin cezasının, ilgili mevzuat hükümleri gereği, gerek zamanaşımı gerekse soruşturmanın eksik
yapılması hususları yönünden hukuka ve hakkaniyet ilkelerine aykırı olduğu sonuç ve kanaatine
varılarak söz konusu disiplin cezasının geri alınması yönünde …Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğüne Tavsiye
Kararı verilmesi gerektiğine ilişkin hazırlanan öneri Kamu Başdenetçisi’ne sunulmuştur.V. DEĞERLENDİRME VE GEREKÇE
A. Hukuka ve Hakkaniyete Uygunluk Yönünden
8. Başvuran (1) numaralı paragrafta belirtildiği üzere “tarafına gelen icraları kasten ödemediği”
gerekçesiyle verilen disiplin cezasının kaldırılmasını talep etmektedir.
9. Bilindiği üzere memurlar hakkındaki disipline dair hükümler 657 sayılı Kanunun 124 ile 144
üncü maddeleri arasında düzenlenmiş olup söz konusu mevzuata göre; disiplin cezaları, kamu
hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacıyla; kanunların, tüzüklerin ve yönetmeliklerin
emrettiği ödevleri yerine getirmeyen, uyulmasını zorunlu kıldığı hususlara uymayan ve yasakladığı
işleri yapan devlet memurlarına durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre verilen cezalardır.
10. Yine 657 sayılı Devlet memurları Kanununun 127 nci maddesi ile disiplin cezası verilmesi
belli usul ve esaslara bağlanmış olup bu usul ve esaslardan biri de “disipline konu fiilin işlendiğinin
öğrenildiği tarihten itibaren, uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması
cezalarında; 1 ay içinde disiplin soruşturmasına başlanılması gerektiği ve disiplin cezasını gerektiren
fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet iki yıl içinde disiplin cezası verilmesi gerektiği aksi
takdirde ceza verme yetkisinin zamanaşımına uğrayacağı” kuralıdır.
11. İdarece gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinde; başvuranın, toplamda 07/06/2017
tarihinde 4 adet icrasının bulunduğu, bu icralardan 1 tanesinin ödemesinin bittiği, 1 tanesinin
kesintisine devam edilmekte olduğu, 2 tanesinin de sırada beklediği" söz konusu icra borçlarından
…ye olan icra borcunun, 25.04.2014 tarihinde, …ya olan icra borcunun, 29.06.2016 tarihinde, …’ya
olan icra borcunun ise 11.07.2016 tarihinde kurumlarına geldiği, …İlçesi Devlet Hastanesi
Başhekimliğinin ise 07/06/2017 tarihinde, hastane mutemetliğinden, icra takibi olan personellerin isim
listelerini talep etmesi ve hastane mutemetliğinin de icra borcu olan personellerin listesini göndermesi
üzerine, 30/06/2017 tarihinde disiplin soruşturmasına başlanıldığı görülmüştür.
12. İlk icra dosyasına ilişkin evrakın, 2014 yılında, son evrakın ise 11.07.2016 tarihinde kurum
kayıtlarına girmiş olması ile idarenin bir bütün olduğu hususu birlikte düşünüldüğünde hastane
başhekimliğinin, son evrakın kurum kayıtlarına girdiği tarihten yaklaşık 1 yıl sonra, hastane
mutemetliğinden icra takibi olan personellerin isim listelerini talep etmesi üzerine başlattığı disiplin
soruşturmasında 657 sayılı Devlet memurları Kanununun 127 nci maddesindeki süre şartına
uyulmadığı değerlendirilmiştir.

13. Yine bilgi ve belge isteme yazımız üzerine, …Devlet Hastanesi Başhekimliği, 28/12/2017 tarih
ve E.171 sayılı yazısı ile “mutemetlik biriminden; 07/06/2017 tarih ve E.210 sayılı yazı ile icra takibi
olan personellerin listesi talep edildiği halde neden sadece başvurana ait icra bilgilerinin listelendiği
hususunda” bilgi istemiş olup mutemetlik biriminin, disiplin birimine gönderdiği, 28/12/2017 tarih ve
E.439 sayılı cevabi yazıda; “07/06/2017 tarih ve E.2010 sayılı yazıya istinaden sadece başvurana ait
icraların bildirilmediği, aynı tarih ve sayılı yazıya her bir personel için tek tek üst yazı ile cevap
verildiği” belirtilmiş, Kurumumuza gönderilen bilgi ve belgeler içerisinde de başvuran dışında birden
çok kişinin icra borcu olduğuna dair bildirim yazılarının … İlçesi Devlet Hastanesi Başhekimliğinin,
07/06/2017 tarih ve E.2010 sayılı yazısına cevaben gönderildiği görülmüş, Kurumumuza cevaben
gönderilen yazıda ise; idareleri bünyesinde icra borcu bulunanlar içinde, ödemedikleri icra borçları
için hakkında disiplin soruşturması yürütülen başka personel bulunmadığı, bu kişiler içerisinde sadece
başvuran hakkında disiplin soruşturması açılmasının o dönemde Başhekim olarak görev yapan disiplin
amirinin kanaati olduğu belirtilmiştir.
14. Oysa ki idarenin, işlem tesis ederken hukuka bağlı olması ve hukuk kuralları içinde hareket
etmesi hukuk devleti ilkesinin bir gereğidir. Bu kapsamda, …Devlet Hastanesi Başhekimliğinin,
mutemetlik biriminden icra borcu olan personellere ilişkin bilgi istemesi üzerine mutemetlik birimince
her bir personel için ayrı ayrı gönderilen cevabi yazılarda, idareleri bünyesinde birden çok kişinin icra
borcu olduğu bilgisine yer verilmesine rağmen bunlardan sadece başvuran hakkında disiplin
soruşturması başlatması ancak diğer icra borcu olan personeller hakkında herhangi bir disiplin
soruşturması başlatmaması işleminin, Anayasanın 10 uncu maddesinde ifadesini bulan “Devlet
organları ve idare makamları bütün işlemlerinde (…) kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak
hareket etmek zorundadırlar.” ilkesine de aykırılık oluşturacağı açıktır.

15. Başvuran, her ne kadar Başhekim ve Müdür yardımcısı hakkında farklı Savcılık dosyalarında
işledikleri ve yaptıkları işlemlerle ilgili koruma tedbirinin bulunduğunu ve sürecin devam ettiğini, husumetli
olduğu bu kişilerin, disiplin soruşturması açma, yürütme ve ceza verme haklarının olmadığını belirtmişse de
dosyaya sunulan bilgi ve belgelerde, başvuran hakkındaki disiplin soruşturmasının, 30/06/2017 tarihinde
başlatıldığı, gerek Başhekim gerekse Müdür yardımcısı hakkındaki savcılığa yapılmış olan müracaatların ise
disiplin soruşturmasına başlanıldığı tarihten sonra (19/09/2017 ve 20/10/2017 tarihlerinde) olduğu anlaşılmış
olup bu bağlamda başvuranın, söz konusu kişilerin disiplin soruşturmasını yürütemeyeceği iddiası yerinde
görülmemiştir. Ancak başvuranın, disiplin cezasına sebep olan fiili kasten işlemediği iddiası açısından
yapılan incelemede, disiplin soruşturması için görevlendirilen muhakkikin başvurandan disipline konu
işlem ile ilgili ifade aldığı, başvuranın da ifadesinde “miras alacağı olduğu ve eşine ait marketin vergi
6 / 8
borçlarını ödediği, bu süreçte haklarını aramayan avukatlarından dolayı 2012 yılında … Ağır Ceza
Mahkemesinde açmış olduğu davanın, … dosya numarası ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında
olduğu ve bankalarla yaptığı görüşmede alacaklarını alması durumunda doğrudan ödeme yapacağı,
kaldı ki maaşından icra kesintilerinin düzenli olarak yapıldığı, söz konusu borçları ödememesi gibi bir
durumun olmadığı,” belirtilmesine rağmen muhakkik tarafından hazırlanan raporda; başvuranın
vermiş olduğu ifadelere göre borcunu kasten ödemeyerek hakkında icra takibi yapılmasına
neden olduğu iddiasının sübuta erdiği sonuç ve kanaatine varılarak 657 sayılı Kanunun 125 B/k
maddesi kapsamında kınama cezası verilmesi önerildiği görülmüştür.

16. Konuya ilişkin Danıştay 12.Dairesinin 2011/2521 E ve 2014/9072 K. numaralı ilamında;
“Dosyanın incelenmesinden; davacı hakkında 657 sayılı Kanun'un 125/B-(k) maddesi uyarınca işlem
tesis edilmiş olup; ilgi memura 657 sayılı Kanun'un birinci fıkrasının (C) bendine göre aylıktan kesme
cezası verilmesinde üzerine atılı disiplin suçunun oluşması yönünden kasıt unsurunun varlığı
öngörülmüş iken, madde kapsamında yer alan fiilin kasıtlı olarak işlendiğini gösterecek nitelikte,
davacının borcunu ödeme imkanı bulunmasına rağmen ödemediği yönünde bir tespit yapılmadan
hakkında tesis edilen disiplin cezasında hukuka uyarlık bulunmadığına” karar verilmiş olup, … Devlet
Hastanesi Başhekimliği tarafından yürütülmüş olan disiplin soruşturmasında da kast unsuru
araştırılmadan, sadece ifadeden yola çıkılarak “borcun kasten ödenmediği iddiasıyla” başvurana
kınama cezası verilmesi işleminin hukuka uygun olmadığı değerlendirilmiştir. benzer nitelikte
(Danıştay 8. Dairesinin 15/11/2005 tarihli ve E.2004/3126, K.2005/4666 sayılı ve yine Danıştay 12.
Dairesinin 13/03/2009 tarihli ve E. 2007/342, K. 2009/1324
sayılı ilamları.)


17. Yukarı anlatılan hususlar, başvuranın iddiaları, idarenin konu ile ilgili açıklamaları,
yargı kararları, ilgili mevzuat ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; başvuran
hakkında verilen disiplin cezasının, ilgili mevzuat hükümleri gereği, gerek zamanaşımı gerekse
soruşturmanın eksik yapılması hususları yönünden hukuka ve hakkaniyet ilkelerine aykırı olduğu
sonuç ve kanaatine varılmıştır.

B. İyi Yönetim İlkeleri Yönünden Değerlendirme
18. İyi yönetim ilkelerine 28/03/2013 tarihli ve 28601 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin "İyi yönetim ilkeleri" başlıklı 6 ncı maddesinde yer verilmiş olup; söz konusu ilkeler
yönünden yapılan değerlendirmede, şikayet başvurusu kapsamında, idarenin, başvurana ilişkin
işlemlerle ilgili bilgi ve belgeleri süresi içerisinde Kurumumuza göndermediği, bu anlamda,
“kararın geciktirilmeksizin bildirilmesi” ve “makul sürede karar verme” ilkesine uymadığı, tespit
edildiğinden, idarenin bahse konu ilkelere uygun davranması önerilmektedir.
VI. HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMA
A. Dava Açma Süresinin Yeniden Başlaması
19. 14/06/2012 tarihli ve 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun 21 inci maddesinin ikinci
fıkrası uyarınca, bu Tavsiye Kararının idareye tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde idare tarafından
herhangi bir eylem ya da işlem tesis edilmezse (varsa) dava açma süresinden kalan süre işlemeye
devam edecek olup, Gaziantep İdare Mahkemesine yargı yolu açıktır.
VI. KARAR
Yukarıda açıklanan gerekçe ve dosya kapsamına göre, BAŞVURUNUN KABULÜNE,


Başvurana verilen kınama cezasının hukuka aykırı olduğunun tespiti ile başvuran hakkında tesis edilen disiplin
cezasının geri alınması hususunda … VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ … DEVLET HASTANESİ
BAŞHEKİMLİĞİNE TAVSİYEDE BULUNULMASINA,
6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun 20 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca; …
VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ …DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ tarafından bu karar
üzerine tesis edilecek işlemin otuz gün içinde Kurumumuza bildirilmesinin zorunlu olduğuna,
Kararın BAŞVURANA, …VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ … DEVLET HASTANESİ
BAŞHEKİMLİĞİNE ve SAĞLIK BAKANLIĞI’NA tebliğine,
Türkiye Cumhuriyeti Kamu Başdenetçisince karar verildi.
HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM


Dön İdare ve Vergi Hukuku