Forum ana sayfa EMSAL KARAR TALEP FORUMLARI İdare ve Vergi Hukuku Disiplin cezasına istinaden naklen(sürgün) atama

Disiplin cezasına istinaden naklen(sürgün) atama

İdare, Devlet Memurluğu, Disiplin Suç ve Cezaları, Yolluk, Özlük Hakları, Atama, Tayin, İptal ve Tam Yargı Davaları, İdarenin Sorumluluğu, Kamu Maliyesi ve Vergiler...

Engin1903 Site Üyesi

Mesajlar: 1


Adalet Bakanlığı bünyesinde İnfaz ve Koruma Memuru olarak çalışmakta iken şahsıma verilen Kademe durdurma cezasına istinaden hizmet gereği İzmir den Osmaniye iline naklen atamam yapıldı. Bölge idare mahkemesine hem ceza için hem atama için dava açtım, elinde buna benzer karar olan varsa ve paylaşırsa sevinirim.


teoman Kullanıcı avatarı
Global Moderatör

Mesajlar: 21334


http://www.kararara.com/forum/viewtopic ... 23&t=77496

T.C.
DANIŞTAY
5.DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ESAS NO: 1998/2342
KARAR NO: 1999/853
KARAR TARİHİ: 07.04.1999


ÖZET: Görevinde başarısızlığı ya da başkaca bir olumsuzluğu ileri sürülmeyen ve sicilleri de olumlu olan davacının; disiplin cezasına dayanak alınan eylemlerinin ayrıca naklen atama işlemine de gerekçe alınması, atama işleminin cezalandırma amacı taşıdığını gösterir.

(657 S. K. m. 68, 76) (2577 S. K. m. 6) (Belediye Zabıta Personel Yönetmeliği m. 63)


Kararın Düzeltilmesini İsteyen (Davacı): ...

Vekili : Av. ...

Karşı Taraf : ... Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Vekili : Av. ...

İsteğin Özeti : Danıştay Beşinci Dairesince verilen 5.3.1998 günlü, E:1997/2662, K:1998/607 sayılı kararın dilekçede yazılı nedenlerle düzeltilmesi isteminden ibarettir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi : Ufuk Tümer

Düşüncesi : Davalı idare tarafından: ... Sen Sendikasının 6 Nolu Şube Başkanı olan davacı hakkında tesis edilen işlemin nedeni olarak sendikal faaliyetleri nedeniyle görevini aksatması gösterilmektedir.

Dava konusu naklen atama işlemine dayanak olarak davacının 8.5.1996 tarihinde bağlı bulunduğu sendika tarafından yayınlanan el ilanını ... Zabıta Amirliğine izinsiz asması, 18.4.1996 ve 8.6.1996 tarihlerinde yapılan memur eylemlerine katılması sebebiyle almış olduğu disiplin cezaları öne sürülmekte; yapmış olduğu görevde yetersizliği veya hizmetinden yararlanılamadığı yolunda bir iddia da bulunulmamaktadır.

Bu durumda; davacının sendikal faaliyetleri nedeniyle almış olduğu disiplin cezaları gerekçe gösterilerek cezalandırma amacı ile tesis edildiği anlaşılan naklen atama işleminde yasal isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle kararın düzeltilmesi isteminin kabul edilerek dairemiz kararının kaldırılması ve dava konusu işlemin iptali istemiyle açılan davanın reddi yolundaki İstanbul 6. İdare Mahkemesi kararının bozulması gerekeceği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı : Günay Erden

Düşüncesi : Kararın düzeltilmesi dilekçesinde ileri sürülen hususlar, 2577 sayılı idari Yargılama Usulü Kanununun 54. maddesinde yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından istemin reddi gerekeceği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince işin gereği düşünüldü:

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 6. maddesinin 4001 sayılı Yasa ile değişik 4. fıkrasında "Herhangi bir sebeple harcı veya posta ücreti verilmeden eksik harç veya posta ücreti ile dava açılmış olması halinde, otuz gün içinde harcın ve posta ücretinin verilmesi ve tamamlanması hususu daire başkanı veya görevlendireceği tetkik hakimi, mahkeme başkanı veya hakim tarafından ilgiliye tebliğ olunur. Tebligata rağmen gereği yerine getirilmediği takdirde, bildirim aynı şekilde bir daha tekrarlanır. Harç veya posta ücreti süresi içinde verilmez veya tamamlanmazsa davanın açılmamış sayılmasına karar verilir ve davacıya tebliğ olunur." hükmüne yer verilmiş olup; bu madde hükmünün, yürütmenin durdurulması istemini içeren dilekçeler için de uygulanacağı tabiidir.

Davacı vekilinin yürütmenin durdurulması istemini de içeren 12.6.1998 günlü karar düzeltme dilekçesinin incelenmesinden, kanunen verilmesi gerekli olan 1.257.200.- lira harç pulu ile 2.000.000.- liralık posta pulunun noksan olduğu; 3.7.1998 günlü, E:1998/2342 sayılı yazımızla, "anılan noksanlığın, bu yazının tebliğinden itibaren 30 gün içinde tamamlanması gerektiği, aksi takdirde yürütmenin durdurulması isteminden vazgeçilmiş sayılacakları" hususunun 2577 sayılı Yasanın 6. maddesinin 4001 sayılı Yasa ile değişik 4. fıkrası uyarınca davacı vekiline bildirildiği ve adı geçenin bu yazıyı 15.7.1998 tarihinde tebellüğ ettiği; sözkonusu yazı gereklerinin yerine getirilmemesi üzerine, dairemizin 6.10.1998 günlü, E:1998/2342 sayılı yazısı ile anılan harç ve posta pulu noksanlığının tamamlanmasına ilişkin bildirimin tekrarlanmasına karşılık, bu yazının tebliğ edildiği 21.10.1998 tarihinden itibaren 30 gün içinde belirtilen noksanlığın tamamlanmadığı anlaşıldığından, 2577 sayılı Yasanın değişik 6/4. maddeci uyarınca davacının yürütmenin durdurulması isteminde bulunmamış sayılmasına karar verilerek uyuşmazlığın esasına geçildi:

Davacı, zabıta memurluğundan alınarak yanıcı, patlayıcı ve kimyevi depolar müdürlüğüne memur olarak atanmasına ilişkin 23.8.1996 günlü işlemin iptali istemiyle dava açmıştır.

İstanbul 6. İdare Mahkemesinin 30.6.1997 günlü, E:1996/1146, K:1997/1005 sayılı kararıyla; 657 sayılı Yasanın 76. ve Belediye Zabıta Personel Yönetmeliğinin 63. maddesiyle idareye, memurlarını naklen atama konusunda tanınan takdir yetkisinin, kamu yararı ve hizmet gerekleriyle sınırlı olduğu; olayda davacının, verilen emirlere ısrarla uymadığının, uymamayı teşvik ettiğinin, çeşitli defalar hakkında verilen disiplin cezalarına rağmen eski tutum ve davranışlarının sürdürdüğünün, bu davranışlarıyla zabıta müdürlüğü teşkilatının disiplini bozacağı gerekçesiyle dava konusu işlemin tesis edildiğinin anlaşıldığı, bu durumda tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle dava reddedilmiştir.

Davacının, anılan karara karşı yapmış olduğu temyiz başvurusu Danıştay Beşinci Dairesinin 5.3.1998 günlü, E:1997/2662, K: 1998/607 sayılı kararıyla reddedilerek idare mahkemesi kararı onanmıştır.

Davacı, nakle ilişkin belediye meclisi kararı olmadığını, isnat edilen fiillerine karşılık disiplin cezası verildiğini, işlemin nedeninin, sendikal çalışmaları olduğunu öne sürmekte ve dairemiz kararının düzeltilmesini istemektedir.

Kararın düzeltilmesi dilekçesinde ileri sürülen nedenler 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 54. maddesi hükmüne uygun bulunduğundan, karar düzeltme isteminin kabulü ile dairemizce verilen 5.3.1998 günlü, E:1997/2662, K:1998/607 sayılı karar kaldırılarak uyuşmazlığın esası yeniden incelendi:

657 sayılı Yasanın 76/1. maddesi. "Kurumlar, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68 nci maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilirler." hükmünü taşımaktadır.

Anılan madde ile memurların naklen atanmaları konusunda idareye tanınan takdir yetkisi mutlak ve sınırsız olmayıp, kamu yararı amacı ve hizmet gereği ilkeleriyle sınırlı olduğu ve takdir yetkisine dayalı olarak tesis edilen işlemlerin hukuken geçerli sebeplere dayanması gerektiği idare hukukunun bilinen ilkelerindendir.

Dava dosyasının incelenmesinden, davalı idarece ... Sen Sendikası 6 Nolu Şube Başkanı olan davacının sendikal faaliyetleri nedeniyle görevini aksattığı ileri sürülerek dava konusu naklen atama işleminin tesis edildiği, davacının 8.5.1996 günü bağlı bulunduğu sendikanın yayınladığı el ilanını zabıta amirliğine izinsiz asmak, 18.4.1996 ve 8.6.1996 günleri yapılan memur eylemlerine katılmak suçları nedeniyle hakkında disiplin soruşturması yapılarak disiplin cezaları verildiği anlaşılmaktadır.

Görevinde başarısızlığı ya da başkaca bir olumsuzluğu ileri sürülmeyen ve sicilleri de olumlu olan davacının; bu eylemlerinin disiplin cezası verilmesini gerektirir nitelikte olması ve bu cezaların verilmiş bulunması karşısında, ayrıca bu eylemlerinin naklen atanmaya da gerekçe alınması, atamanın cezalandırma amacı taşıdığını göstermekte olup söz konusu cezaların dava konusu işlemin sebep unsuru olarak kabul edilmesine imkan bulmadığından, davanın reddi yolundaki idare mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulüyle İstanbul 6. İdare Mahkemesince verilen 30.6.1997 günlü, E:1996/1146, K:1997/1005 sayılı kararın 2577 sayılı İdari Yargılana Usulü Kanununun 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Kanunla değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine, 7.4.1999 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY

Kararın düzeltilmesi dilekçesinde ileri sürülen nedenler 2577 sayılı Yasanın 54. maddesine uygun olmadığından; düzeltme isteminin reddiyle idare mahkemesi kararının onanması gerektiği görüşüyle aksi yöndeki çoğunluk kararına katılmıyorum.

http://www.kararara.com/forum/viewtopic ... 77&t=17094
HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM

teoman Kullanıcı avatarı
Global Moderatör

Mesajlar: 21334


HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM


Dön İdare ve Vergi Hukuku