Forum ana sayfa EMSAL KARAR TALEP FORUMLARI İdare ve Vergi Hukuku DANIŞTAY 12.DAİRESİ 2009/2541 ESAS VE 2009/6256 KARAR SAYILI

DANIŞTAY 12.DAİRESİ 2009/2541 ESAS VE 2009/6256 KARAR SAYILI

İdare, Devlet Memurluğu, Disiplin Suç ve Cezaları, Yolluk, Özlük Hakları, Atama, Tayin, İptal ve Tam Yargı Davaları, İdarenin Sorumluluğu, Kamu Maliyesi ve Vergiler...

erenkalp Site Üyesi

Mesajlar: 11


DANIŞTAY 12.DAİRESİ 2009/2541 ESAS VE 2009/6256 KARAR sayili dosyanin tam metni lazim


admin Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 28739erenkalp yazdı:
DANIŞTAY 12.DAİRESİ 2009/2541 ESAS VE 2009/6256 KARAR sayili dosyanin tam metni lazim


D A N I Ş T A Y 12. DAİRE
Esas No : 2009/2541
Karar No : 2009/6256

İsteğin Özeti
: ...İli, ...İlçesi, ...Sağlık Ocağında hizmetli olarak görev yapmakta iken Fatih 5. Asliye Ceza Mahkemesinin 29.11.2006 tarih, E:2006/46, K:2006/1034 sayılı kararıyla hırsızlığa tam teşebbüs fiili nedeniyle hakkında verilen kesinleşmiş mahkumiyet hükmü nedeniyle 657 sayılı Yasanın 48/A-5 ve 98/b maddesi uyarınca görevine son verilen davacı tarafından söz konusu 3.3.2008 tarihli işlemin iptali istemiyle açılan davada; davacının Devlet memurluğu niteliğini kaybettiğinin açık olduğu gerekçesiyle davanın reddi yolunda Kastamonu İdare Mahkemesince verilen 28.11.2008 tarih, E:2008/307, K:2008/623 sayılı kararın dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

Savunmanın Özeti : Temyizi istenen kararın usul ve kanuna uygun olduğu, ileri sürülen nedenlerin 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesine uymadığı, bu nedenle istemin reddi gerekeceği yolundadır.

Danıştay Tetkik Hakimi Düşüncesi : İdare Mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından anılan kararın onanması gerektiği düşünülmüştür.

Danıştay Savcısı : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği düşünüldü:

İdare ve Vergi Mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkündür. Kastamonu İdare Mahkemesince verilen 28.11.2008 tarih, E:2008/307, K:2008/623 sayılı karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan davacı üzerinde bırakılmasına 16.11.2009 tarihinde oy birliği ile karar verildi.
İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.


Dön İdare ve Vergi Hukuku