Forum ana sayfa EMSAL KARAR TALEP FORUMLARI İdare ve Vergi Hukuku Danıştay 9.Daire Kararını arıyorum.

Danıştay 9.Daire Kararını arıyorum.

İdare, Devlet Memurluğu, Disiplin Suç ve Cezaları, Yolluk, Özlük Hakları, Atama, Tayin, İptal ve Tam Yargı Davaları, İdarenin Sorumluluğu, Kamu Maliyesi ve Vergiler...

bence Site Üyesi

Mesajlar: 35


Merhaba.danıştay 9.daire esas:2013/2661,karar:2016/4802 ve 24/05/2016 tarihli kararı bulmamda yardımcı olurmusunuz.

teşekkürler,iyi çalışmalar.


admin Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 28739bence yazdı:
Merhaba.danıştay 9.daire esas:2013/2661,karar:2016/4802 ve 24/05/2016 tarihli kararı bulmamda yardımcı olurmusunuz.

teşekkürler,iyi çalışmalar.
D A N I Ş T A Y 9. DAİRE
Esas No : 2013/2661
Karar No : 2016/4802

İstemin Özeti
: İstanbul 8. Vergi Mahkemesince verilen kararı onayan Danıştay Yedinci Dairesinin 02/10/2012 tarih, E:2008/291; K:2012/4145 sayılı kararının; dilekçede ileri sürülen nedenlerle düzeltilmesi istenilmektedir.

Cevabın Özeti : Yasal dayanaktan yoksun olan karar düzeltme isteminin reddi gerektiği yolundadır.

Tetkik Hakimi Düşüncesi : Karar düzeltme isteminin kabulü ile davacının gayrımenkulün tamamının sözleşmenin konusuna girdiği kabul edilmek suretiyle ödediği fark damga vergisinin davacıya iadesi gerekmekte olduğundan aksi gerekçe ile davanın reedine karar veren vergi mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Dokuzuncu Dairesince işin gereği görüşüldü:

Davacının karar düzeltme istemi, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 54. maddesi uyarınca yerinde görülerek, Danıştay Yedinci Dairesinin 02/10/2012 tarih, E:2008/291; K:2012/4145 sayılı kararı ortadan kaldırıldıktan sonra davacının temyiz istemi yeniden incelendi;

Davacının tarafı olduğu gayrimenkul satış vaadi ve kat karşılığı inşaat sözleşmesi için gayrimenkulün tümü üzerinden satış bedeli hasaplanarak vergilendirme yapılması gerekirken %60'lık kısmı üzerinden damga vergisi hesaplandığının Adalet Müfettişince tespit edilmesinin ardından ödenen damga vergisinin iadesi istemiyle açılan davayı reddeden vergi mahkemesi kararının bozulması istenilmektedir.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1.maddesinde; bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olacağı, bu kanundaki kağıtlar teriminin, yazılıp imzalamak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade edeceği, 3.maddesinde damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, 10. maddesinde; damga vergisinin nispi veya maktu olarak alınacağı, nispi vergide, kağıtların nevi ve mahiyetlerine göre, bu kağıtlarda yazılı belli para, maktu vergide kağıtların mahiyetleri esas alınacağı, belli para teriminin, kağıtların ihtiva ettiği veya bunlarda yazılı rakamların hasıl edeceği parayı ifade ettiği, aynı Kanuna ekli (1) sayılı tabloda "Damga Vergisine Tabi Kağıtlar" başlığı altında akitlerle ilgili alt başlıklı bölümün A/1 bendinde; mukavelenamelerin damga vergisine tabi olduğu kurala bağlanmıştır.

Dosyanın incelenmesinden, davacı tarafından, gayrimenkul satış vaadi ve kat karşılığı inşaat sözleşmesine konu arsanın %35'lik kısmının kamusal kullanıma tahsis edilecek olması nedeniyle, bakiye kısmının %60'lık hissesinin 19.800.000,00 Türk Lirası bedelle satın alındığı, bu bedelin nakden ödenmemesi, bunun yerine, arsa üzerinde inşa edilmesi öngörülen yapıların değerinin %40'ına isabet eden kısmının arsa sahiplerine devredilmesini konu edinen sözleşmenin noterde yapıldığı, söz konusu sözleşme için eksik damga vergisi tahsil edildiğinin Adalet Müfettişince yapılan denetim sonucunda tespit edilerek gereğinin yapılmasının istenilmesinin ardından, noterce davacıdan tahsil edilerek vergi dairesine beyan edilip ödenen damga vergisinin iadesi istemiyle açılan davada; vergi mahkemesince, taraflar arasında imzalanan sözleşmenin konusunun gayrımenkulün tamamı kabul edilmek suretiyle belirlenen bedel olan 33.000.000,00 Türk Lirasının dikkate alınmasında hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.

Uyuşmazlıkta, davacı şirket ile arsa sahibi arasında imzalanan inşaat karşılığı gayrimenkul satış vaadine ilişkin sözleşmede söz konusu taşınmazın %60'lık hissesi, arsa sahibi tarafından davacı şirkete devredilecek olup, devir karşılığı alınacak bedel gayrimenkulün tamamı üzerinden yapılacak yapıların değer olarak %40'ına isabet kısmının arsa sahibinin mülkiyetine bırakılmak suretiyle tahsil edilecektir. Bu durumda gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin konusunu, gayrimenkulün %60'lık kısmının davacıya devri oluşturmakta olup bu kısım için belirlenen 19.800.000,00 Türk Lirası satış değerinin nakden ödenmemesi, gayrimenkulün tamamı üzerine yapılacak yapıların değerinin %40 'ına isabet kısmının taşınmaz sahibine devredilmesi suretiyle satış değerinin ödenmesi kararlaştırılmıştır. Arsa sahibi tarafından gayrimenkulün devredilen kısmı karşılığı elde edilecek bedelin gayrimenkulün tamamında yapılacak yapıların bir kısmının devri suretiyle gayrinakti olarak tahsil edilecek olması, gayrimenkulün tamamının gayrimenkul satış vaadi sözleşmesine konu edildiği anlamına gelmemektedir.

Bu durumda davacının gayrımenkulün tamamının sözleşmenin konusuna girdiği kabul edilmek suretiyle ödediği fark damga vergisinin davacıya iadesi gerekmekte olduğundan aksi gerekçe ile davanın reedine karar veren vergi mahkemesi kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin kabulüne, İstanbul 8. Vergi Mahkemesi'nin 24/04/2007 tarih ve E:2005/2410, K:2007/1146 sayılı kararının bozulmasına, 24/05/2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.

bence Site Üyesi

Mesajlar: 35


çok saolun sayın admin.kolay gelsin.

admin Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 28739bence yazdı:
çok saolun sayın admin.kolay gelsin.


Rica ederim...
İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.


Dön İdare ve Vergi Hukuku