Forum ana sayfa EMSAL KARAR TALEP FORUMLARI İdare ve Vergi Hukuku Gaziliğin Tespiti Davasında Hasım taraf.

Gaziliğin Tespiti Davasında Hasım taraf.

İdare, Devlet Memurluğu, Disiplin Suç ve Cezaları, Yolluk, Özlük Hakları, Atama, Tayin, İptal ve Tam Yargı Davaları, İdarenin Sorumluluğu, Kamu Maliyesi ve Vergiler...


Mesajlar: 1


MERHABALAR GAZİLİĞİN TESPİTİ İLE İLGİLİ DAVA AÇACAKTIM DAVALI KURUM OLARAK SGK MI YOKSA İÇ İŞLERİ BAKANLIĞI MI KARARSIZ KALDIM YARDIMCI OLABİLECEK MESLEKTAŞIM VAR MI ACABA


teoman Kullanıcı avatarı
Global Moderatör

Mesajlar: 21595


SGK OLDUĞUNU SANIYORUM.
HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM

Admin Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 28857YARGITAY 10.Hukuk Dairesi
Esas 2016/9440
Karar 2016/10086

Mahkemesi : Adana 2. İş Mahkemesi

Davalı : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı adına Av...Dava, 1975 yılından itibaren gazi maaşı almaya hak kazandığının tespiti istemine ilişkindir.

Mahkemece, ilâmında belirtildiği şekilde görevsizlik nedeniyle davanın reddine karar verilmiştir.

Hükmün, davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.

1) Dosyadaki yazılara, toplanan delillere ve hükmün dayandığı gerektirici sebeplere göre, davacı vekilinin aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan, sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2) İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkındaki 1005 sayılı Kanunun 1. maddesinde; "Milli mücadeleye iştirak eden ve bu sebeple kendilerine İstiklal Madalyası verilmiş bulunan Türk vatandaşları ile 1950 yılında Türk Tugayının Kore'ye ayak bastığı Ekim ayında başlamak ve 1953 yılı Pan-Munjon Ateşkes Anlaşmasına kadar Kore'de fiilen savaşa katılmış olan Türk Vatandaşlarına ve 1974 yılında Temmuz 1 inci ve Ağustos 2 nci Barış Harekatına Kıbrıs'ta fiilen görev alarak katılmış olan Türk Vatandaşlarına, hayatta bulundukları sürece, vatani hizmet tertibinden 4000 gösterge rakamının her yıl Bütçe Kanunu ile tespit edilen memur maaş katsayısı ile çarpılmasından bulunacak miktarda aylık bağlanır.

1602 sayılı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanununun 20 nci maddesi uyarınca, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Türk Milleti adına; asker olmayan makamlarca tesis edilmiş olsa bile, asker kişileri ilgilendiren ve askeri hizmete ilişkin idari işlem ve eylemlerden doğan uyuşmazlıkların ilk ve son derece mahkemesi olarak yargı denetimini ve diğer kanunlarda gösterilen, görevleri yapar. Ancak, askerlik yükümlülüğünden doğan uyuşmazlıklarda; ilgilinin asker kişi olması şartı aranmaz.

Diğer yandan, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun 1. maddesine göre mahkemelerin görevi, ancak kanunla düzenlenir. Göreve ilişkin kurallar, kamu düzenindendir. Anılan Kanunun 114/1-b maddesi gereğince yargı yolunun caiz olması dava şartı olup, 115. maddesine göre Mahkeme, dava şartlarının mevcut olup olmadığını, davanın her aşamasında kendiliğinden araştırır. Taraflar da dava şartı noksanlığını her zaman ileri sürebilirler.

Eldeki davada, davacı 1005 sayılı Yasa kapsamında gazilik maaşı almaya hak kazandığının tespitini talep etmiş, mahkemece Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle, görevsizlik karar verilmiştir. Ancak 1005 sayılı Yasa kapsamında davacı tarafından yapılan aylık talebi, askeri hizmete ilişkin olmayıp, askerlik yükümlülüğünden de kaynaklanmamaktadır. Talep 5510 sayılı Yasa kapsamında da değerlendirilemeyeceğinden ve talebin reddine yönelik işlem idari bir işlem olduğundan, iş bu davada görevli mahkeme İdare mahkemeleridir.

Açıklanan nedenlerle 6100 sayılı HMK'nın 114/1-b maddesine göre dava şartı olan "yargı yolunun caiz olmaması" nedeniyle davanın usulden reddine karar verilmesi gerekirken, Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin görevli olduğundan bahisle görevsizlik kararı verilmesi, usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

Ne var ki; bu hususun düzeltilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden hüküm bozulmamalı, 6217 sayılı Kanunun 30'uncu maddesi ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na eklenen Geçici 3'üncü madde atfıyla uygulanmakta olan 1086 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 438'inci maddesi gereğince düzeltilerek onanmalıdır.

S O N U Ç : Hükmün birinci fıkrası silinerek, yerine “Davanın, İdari Yargının görevli olduğundan, Adli Yargı yolu caiz olmadığından, dava şartı yokluğu nedeniyle usülden reddine,” sözcüklerinin eklenmesine ve bu şekliyle hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 16.06.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.
İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.


Dön İdare ve Vergi Hukuku