EMNİYET 34.MADDE TAYİN İPTAL EMSAL KARAR

İdare, Devlet Memurluğu, Disiplin Suç ve Cezaları, Yolluk, Özlük Hakları, Atama, Tayin, İptal ve Tam Yargı Davaları, İdarenin Sorumluluğu, Kamu Maliyesi ve Vergiler...
Cevapla
BeRuMen
Site Üyesi
Mesajlar: 1
Kayıt: 16 Eyl 2020 23:33

EMNİYET 34.MADDE TAYİN İPTAL EMSAL KARAR

Mesaj gönderen BeRuMen »

Merhabalar,
Ayrıldığım eşimde kalan kızıma velayet davası açmam neticesinde, şahsımı sürekli şikayet ettiği için adli idari soruşturmalar açıldı. Hiç birinden ceza almadım. Tamamı takipsizlik ve soruşturmaya mahal yoktur gerekçeleri ile dosyalar kapandı. Fakat Emniyet Hizmetleri Atama Yer Değiştirme kanunun 34. maddesi gereğince tayinim çıkarıldı. İdare mahkemesine dava açmaya hazırlıkları yapıyorum. Elinde emsal karar olan var ise paylaşırsa sevinirim.

DANIŞTAY 5. Daire ESAS: 1994/1675 KARAR: 1994/4127 nolu kararını buldum tarihi eski görsel olarak bulamadım. Yeni tarihli resim olarak varsa paylaşırsanız sevinirim.Hacı_34
Site Üyesi
Mesajlar: 1
Kayıt: 12 Mar 2016 02:14

Re: EMNİYET 34.MADDE TAYİN İPTAL EMSAL KARAR

Mesaj gönderen Hacı_34 »

5. Daire 1994/1675 E. , 1994/4127 K.
"İçtihat Metni"
Daire : BEŞİNCİ DAİRE
Karar Yılı : 1994
Karar No : 4127
Esas Yılı : 1994
Esas No : 1675
Karar Tarihi : 22/09/994

POLİS MEMURU OLAN DAVACININ NAKLEN ATANMASI İŞLEMİNE KARŞI AÇTIĞI DAVADA; İDARE MAHKEMESİNCE İŞLEMİN DAYANDIRILDIĞI EMNİYET ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNİN 34.MADDESİ GEREĞİNCE VALİLİKÇE YERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ İSTEMİ ESAS ALINARAK KARAR VERİLMİŞSEDE, DAVACININ SON SİCİL RAPORU DA GETİRTİLİP VALİLİK YAZISINDA YER ALAN İDDİALAR İL SİCİL RAPORUNDAKİ DEĞERLENDİRMELER BİRLİKTE İNCELENİP YORUMLANARAK SONUCUNA GÖRE BİR KARAR VERİLMESİ GEREKECEĞİNDEN BU HUSUSU DİKKATE OLMAYAN KARARDA HUKUKİ İSABET BULUNMADIĞI HK.

İdare Mahkemesi kararıyla, 657 sayılı Yasanın 76.maddesi ile memurların naklen atanmaları konusunda idareye takdir yetkisi tanındığı Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 34.maddesinin (a) fıkrasında; ahlaki ve yeterlik durumları itibariyle bulundukları yerde hizmete devam etmeleri sakıncalı görülen Emniyet Teşkilatı mensuplarının Valilerin bu yöndeki teklifi üzerine görev yerlerinin değiştirilebileceği hükmünün yeraldığı, dosyanın incelenmesinden; davacının, ... Emniyet Amirliğinde görev yapmakta iken bar, payyon kıraathane ve diğer umuma açık yerlerle, gayrimeşru hayat kadınlarının kaldığı yerlerde gerekli kontrol ve denetimleri yapmadığı, yasadışı işlerle uğraşan şahıslarla da yakın irtibat bulunduğu ve menfaat temin ettiği yolunda gerek hak gerekse emniyet mensupları arasında yaygın bir kanaat oluştuğu, bu tutum ve davranışından dolayı Polis-Halk ilişkilerinin olumsuz yönde etkilendiği ve meslek arkadaşlarına kötü örnek teşkil ettiği gibi hizmetinden de yararlanılmadığının belirtilerek ilgili yönetmeliğin 34/a. maddesi uyarınca görev yerlerinin değiştirilmesi yolunda ... Valiliğince Bakanlığa yazılan teklif yazısı üzerine dava konusu işlemle ... Emniyet Müdürlüğü polis memurluğuna naklen atandığının anlaşıldığı, ancak davacı hakkında ileri sürülen iddiaların idari ve cezai yönden soruşturmayı gerektirmesine rağmen, idarece bu yönde bir soruşturma yapılmaksızın yalnızca sözkonusu iddialara dayalı olarak davacının görev yerinin değiştirilmesinde mevzuata ve hizmet gereklerine uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiştir.
Davalı idare; İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.
Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin "Yetkili Amirlerin Teklifi Üzerine Yer Değiştirme" başlıklı 34. maddesinde, "Valiler aşağıda belirtilen sebeplerle emirlerindeki Emniyet Teşkilatı mensuplarının yerlerinin değiştirilmesini gerekçeli teklifleri ise teklif edebilirler. Genel Müdürlük birim amirlerinin bu husustaki teklifleri ise doğrudan Genel Müdüre yapılır.
a) Ahlaki ve yeterlilik durumları itibariyle bulundukları yerde hizmete devam etmeleri sakıncalı görülenler,
b) Uzun süreli durdurma cezası almış olanlar,
c) Görevli bulundukları İl'de o İl'den biri ile evlenmiş olduklarından dolayı görevlerini yapamayacak duruma gelenler, (bu durumda olanlardan haklarında bu bent gereğince teklif yapılmamış bulunan personel evlilik tarihine göre ikinci yıl sonunda hizmet süresi dolmamış olsa dahi başka İl'e atanır.)
d) Aile fertlerinden birinin ahlaki durumu dolayısıyla bulunduğu İl dahilinde görev yapmaları sakıncalı görülenler.
e) İcraatları nedeniyle görev bölgesinde normal hizmet görme imkanını kaybedenler,
f) Müfettiş raporları ile görevlerinde kalmaları sakıncalı görülenler Valiliklerce yapılan yer değiştirme teklifi üzerine, yer değiştirmenin gerekli olup olmadığı hususunda Bakanlıkça Mülkiye Müfettişlerine de vasıtasıyla inceleme yaptırılabilir.
Yukarıda yazılı hallerden dolayı yerinin değiştirilmesi istenilen personelin hizmet sürelerine ve yer değiştirme zamanına bakılmaksızın aynı bölge veya başka bir bölgeye yeri değiştirilir.
Ancak; (a), (b), (e) bendlerinde yazılı hallerden dolayı yerinin değiştirilmesi istenilen personelin son sicilinin teklifte belirtilen durumlara uygun düşmesi kaydıyla yeri değiştirilir" hükmüne yer verilmiştir.
Olayda, ...- ... Emniyet Amirliğinde Polis memuru olarak görev yapan davacı, Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin yukarıda belirtilen 34.maddesinin 1/a fıkrası uyarınca ... Emniyet kadrosuna polis memuru olarak haklen atanmış isede; bu fıkrada yazılı hallerden dolayı Valilikçe yerinin değiştirilmesi istenilen personelin son sicilinin de teklifte belirtilen durumlara uygun düşmesi kaydıyla görev yeri değiştirilebileceğinden, İdare Mahkemesince davacının son sicil raporunun da getirtilip, işlemin dayanığını teşkil eden ... Valiliği yazısında yer alan iddialar ile sicil raporundaki değerlendirmeler ile birlikte incelenip yorumlanması suretiyle ulaşılacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken bu husus gözetilmeksizin verilen iptal kararında hukuki isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulü ile ... İdare Mahkemesinin ... günlü, ... sayılı kararının 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına karar verildi.

Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj