17. Hukuk Dairesi 2017/631 E. , 2017/10530 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535957
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

17. Hukuk Dairesi 2017/631 E. , 2017/10530 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Kas 2018 01:28

17. Hukuk Dairesi 2017/631 E. , 2017/10530 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı ... A.Ş. vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
- K A R A R -
Davacı vekili, müvekkiline kasko sigortalı park halindeki araca davalıların sürücüsü, maliki ve zorunlu trafik sigortacısı olduğu aracın kusurlu olarak çarpması sonucu sigortalısına 20.11.2009 tarihinde ödenen 6.639,42 TL hasar tazminatının davalılardan rücuen tahsili için başlatılan takibe davalıların haksız itirazlarının iptali ile takibin devamını, %20 ... inkar tazminatına hükmedilmesini talep etmiştir.
Davalı ... A.Ş. vekili, davaya konu kazanın 02.11.2009 tarihinde değil, haftasonu gerçekleştiğini, kaza tutanağının ise kaza gerçekleştikten sonra poliçe yapılmasına müteakip düzenlendiğini, davacının dava açılmadan önce müvekkiline ilettiği kaza tespit tutanağında saat kısmı boş bırakılmışken, mahkemeye sunulan kaza tespit tutanağında el yazısıyla örtüşmeyen şekilde saat kısmının doldurulduğunu, müvekkilinin sorumluluğunun poliçe limiti ve sigortalısının kusuru ile sınırlı olduğunu, tarafların kusur durumunun tespit edilmesi gerektiğini, talebin zamanaşımına uğradığını beyanla davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, toplanan deliller ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, davanın kısmen kabulüne, davalıların ... 37 ... Müd.nün 2011/10026 Esas sayılı dosyasına yapmış olduğu itirazının 6.136,00 TL üzerinden iptaline, takibin 6.136,00 TL üzerinden kaldığı yerden devamına, 6.136,00 TL üzerinden %20 ... inkar tazminatının davalılardan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş; hüküm, davalı ... A.Ş. vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dava kasko ... sözleşmesinden kaynaklanan maddi tazminatın tahsili için başlatılan takibe itirazın iptali istemine ilişkindir.
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 91/1. maddesinde, “İşletenlerin, bu kanunun 85/1. maddesine göre olan sorumluluklarının karşılanmasını sağlamak üzere mali sorumluluk sigortası yaptırmaları zorunludur.”; 85/1 maddesinde, “Bir motorlu aracın işletilmesi bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına yahut bir şeyin zarara uğramasına sebep olursa, motorlu aracın bir teşebbüsün ünvanı veya işletme adı altında veya bu teşebbüs tarafından kesilen biletle işletilmesi halinde, motorlu aracın işleteni ve bağlı olduğu teşebbüsün sahibi, doğan zarardan müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar.”; 85/son maddesinde ise, “İşleten ve araç işleticisi teşebbüsün sahibi, aracın sürücüsünün veya aracın kullanılmasına katılan yardımcı kişilerin kusurundan kendi kusuru gibi sorumludur.” hükümlerine yer verilmiş, Karayolları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının A-1. maddesinde de, “Sigortacı bu poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermesinden dolayı 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre işletene düşen hukuki sorumluluğu, zorunlu ... limitlerine kadar temin eder.” şeklinde ifade edilmiştir.
Somut olayda davalı ... şirketi vekili cevap dilekçesinde davaya konu kazanın 2.11.2009 tarihinde değil, haftasonu gerçekleştiğini, kaza tutanağının ise kaza gerçekleştikten sonra poliçe yapılmasına müteakip düzenlendiğini, davacının dava açılmadan önce müvekkiline ilettiği kaza tespit tutanağında saat kısmı boş bırakılmışken, mahkemeye sunulan kaza tespit tutanağında el yazısıyla örtüşmeyen şekilde saat kısmının doldurulduğunu savunmuş, bu konuda tanık isim ve adresi bildirmiştir. Dava dilekçesine eklenen taraflarca düzenlenmiş kaza tespit tutanağı fotokopisine göre kaza tarihi 2.11.2009 pazartesi günü, kaza saati 17.00’dir. Davalı ... şirketince sunulan kaza tespit tutanağı fotokopisine göre kaza tarihi 2.11.2009 pazartesi günü olup kaza saati kısmı boş bırakılmıştır. Davalı ... şirketinin zorunlu trafik ... poliçesi düzenlenme tarihi 2.11.2009 pazartesi günü saat 10.35’tir. Mahkemece davalı ... şirketinin iddiaları bakımından hiçbir araştırma yapılmadığı gibi, hüküm gerekçesinde de bu hususa değinilmemiştir. Eksik inceleme ile hüküm kurulamaz. Bu durumda mahkemece davaya konu araçların tramer kayıtları getirtilip davalı ... şirketinin göstermiş olduğu tanık ile kaza tespit tutanağında isimleri yer alan sürücülerin tutanak mümzi olarak dinlenmesi suretiyle kaza tarihi ve saati netleştirilerek sonucuna göre davalı ... şirketinin sorumluluğunun değerlendirilmesi gerektiğinin gözetilmemesi doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir.
2-Kabule göre de, alacak likit olmadığından davacının ... inkar tazminatı isteminin reddine karar verilmesi gerekirken, temyiz eden davalı ... A.Ş. aleyhine ... inkar tazminatına hükmedilmesi doğru görülmemiştir.
3-Gerekçeli karar başlığında dava tarihinin doğru yazılmaması mahallinde düzeltilmesi mümkün maddi hata olarak değerlendirilmiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) ve (2) no'lu bentlerde açıklanan nedenlerle davalı ... A.Ş. vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün davalı ... A.Ş. lehine BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı ... A.Ş'ye geri verilmesine 14.11.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla