17. Hukuk Dairesi 2016/19721 E. , 2017/10202 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

17. Hukuk Dairesi 2016/19721 E. , 2017/10202 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Kas 2018 01:30

17. Hukuk Dairesi 2016/19721 E. , 2017/10202 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat ve itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı asıl davanın kısmen kabulüne, birleşen davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde asıl dava davalısı ... ... A.Ş. vekili ve birleşen dava davalısı... A.Ş. vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
- K A R A R -
Davacı vekili asıl davada; asıl davada müvekkiline ait yabancı plakalı araca davalıya zorunlu trafik sigortalı olan aracın tam kusurlu olarak çarpması sonucu aldırılan tespit raporuna göre araçta 48.981,80 TL hasar tespit edildiğini, davalının 19.754,68 TL ödeme yaptığını ancak 25.000,00 TL'lik poliçe limiti kapsamında bakiye 5.235,00 TL hasarın tahsili için davalı aleyhine başlatılan takibe davalının haksız itirazının iptali ile %40 ... inkar tazminatına hükmedilmesini talep etmiş, birleşen davada ise; aynı kazada müvekkiline ait yabancı plakalı araca davalıya ihtiyari mali mesuliyet sigortalı olan aracın tam kusurlu olarak çarpması sonucu müvekkiline ait araçta oluşan hasarın 25.000 TL'sinden poliçe limiti kapsamında asıl dava davalısının sorumlu olduğunu, bakiye 23.981,70 TL hasar, 7.500,00 TL değer kaybı, 577,10 TL mahkeme tespit masrafı, 778,80 TL ön hasar tespit ödemesi olmak üzere toplam 32.837,60 TL alacağın kaza veya temerrüt tarihinden işleyecek yasal faiziyle davalıdan tahsilini talep etmiştir.
Asıl dava davalısı vekili, müvekkilinin poliçe limiti ve sigortalısının kusuru oranında sorumlu olduğunu, davacıya 19.754,68 TL ödeme yapıldığını, tüm zararın müvekkili tarafından karşılandığını beyanla davanın reddini savunmuştur.
Birleşen dava davalısı vekili, poliçe limitinin 100.000,00 TL olduğunu, kusur durumunun belirlenmesi gerektiğini, tespit dosyasında belirlenen miktarların fahiş olduğunu beyanla davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, toplanan deliller ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, asıl davanın kısmen kabulü ile davalının ... 4 ... Müdürlüğünün 2013/23782 sayılı takip dosyasına itirazının 5.235,00 TL için iptali ile takibin bu miktar üzerinden ve bu miktara takip tarihinden itibaren yasal faiz yürütülmek suretiyle takip talebindeki koşullarla devamına, fazlaya ilişkin istemin reddine, kabul edilen alacağın %20'si 1.047,00 TL ... inkar tazminatının davalıdan tahsiline, mahkeme dosyasıyla birleşen davada davanın kabulü ile, 32.837,60 TL davacı alacağının dava tarihinden itibaren yasal faiz yürütülmek suretiyle davalıdan tahsiline karar verilmiş; hüküm ,asıl dava davalısı vekili ve birleşen dava davalısı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde, özellikle oluşa uygun olarak düzenlenen uzman bilirkişi raporunda belirtilen maddi tazminata ilişkin hesaplamanın hükme esas alınmasında (aşağıda (2) ve (3) nolu bentlerde belirtilen hususlar dışında) bir usulsüzlük bulunmamasına göre, asıl dava davalısı ... ... A.Ş. vekili ve birleşen dava davalısı ... A.Ş. vekilinin yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
2-Birleşen dava trafik kazasından kaynaklanan maddi tazminat istemine ilişkindir.
Değer kaybı, aracın trafik kazası sonucu hasarlanıp onarılmasından sonraki değeri ile hiç hasarlanmamış haldeki değeri arasındaki farka ilişkin olup araçtaki değer kaybı belirlenirken, aracın markası, yaşı, modeli ve hasar gördüğü kısımları dikkate alınarak aracın kaza tarihinden önceki 2. el satış değerinin tespiti ile aracın tamir edildikten sonraki ikinci el satış değerinin tespiti ve arasındaki fark göz önüne alınmaktadır.
Somut olayda hükme esas alınan makine mühendisinden aldırılan bilirkişi raporunda değer kaybı bu ilkeye uygun olarak belirlenmemiştir. Eksik inceleme ile karar verilemez. Bu durumda mahkemece, aynı bilirkişiden davacıya ait yabancı plakalı aracın modeli, markası, kaza tarihindeki yaşı, kilometresi vs. gibi hususlar göz önünde bulundurularak kaza tarihi itibariyle Almanya piyasasındaki 2. el piyasa rayiç değeri (hasarsız haliyle) ile aracın hasarı onarıldıktan sonraki haline göre Almanya piyasasındaki 2. el piyasa değeri arasındaki fark (aradaki farkın değer kaybı olarak kabul edilmesi) hususlarında ayrıntılı, gerekçeli, denetime elverişli ek rapor alınarak sonucuna göre (davalı lehine oluşan kazanılmış haklar da gözetilerek) karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi doğru görülmemiştir.
3-Davacıya ait yabancı plakalı araçtaki hasar tespiti için Türkiye’de yaptırılan 577,10 TL mahkeme tespit masrafı ile 778,80 TL ön hasar tespit ödemesi birleşen davada mahkemece hükmedilen asıl alacağa dahil edilmiştir. Hasar tespit giderleri yargılama giderlerinden olup yargılama giderlerine eklenerek davanın kabul ve red oranına göre karar verilmesi gerekirken, asıl alacak içerisinde hükmedilmesi yerinde olmayıp bozmayı gerektirmiştir.
4-Alacak likit olmadığından davacının ... inkar tazminatı isteminin reddine karar verilmesi gerekirken, asıl davada %20 oranında 1.047,00 TL ... inkar tazminatına hükmedilmesi doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle asıl dava davalısı ... ... A.Ş. vekili ve birleşen dava davalısı... A.Ş. vekilinin yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine, (2) ve (3) numaralı bentlerde açıklanan nedenlerle birleşen dava davalısı... A.Ş. vekilinin, (4) numaralı bentte açıklanan nedenlerle asıl dava davalısı ... ... A.Ş. vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile asıl ve birleşen davalardaki hükümlerin BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden asıl dava davalısı ...ve birleşen dava davalısı ...ye geri verilmesine 7.11.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla