17. Hukuk Dairesi 2016/19707 E. , 2017/10588 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

17. Hukuk Dairesi 2016/19707 E. , 2017/10588 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Kas 2018 01:31

17. Hukuk Dairesi 2016/19707 E. , 2017/10588 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine karar verilmiştir. Hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

-K A R A R-
Davacı vekili; Davacıya ait kasko sigortalı...plakalı 2012 model ... ... My Fiorino Combi 1.3 M.Jet marka aracın, davacının kullanımında iken ... Kamu mevkiinden .../... mevkine giderken yoldaki mucur sebebi ile arabanın kayması sonucu yolun kenarındaki çukura girerek devrildiğini, camların patladığını ve aracın kullanılmaz hale geldiğini, meydana gelen olay sonrasında davacı arasında oluşan zararın ... poliçesi uyarınca tazmin edilmesi istemi ile davalı sigortacıya başvurulduğunu, 22/10/2013 tarihinde kendisine verilen yanıtla hasarın ... genel şartları ve TTK hükümleri gereğince denilerek reddedildiğini, davalı şirketin iddiasının gerekçesiz ve hukuka aykırı olduğunu, ... hükümlerinin yerine getirildiğini, primlerin zamanında yatırıldığını, yine müvekkilinin alkollü olmadığını da açık olduğunu, buna rağmen davacıya ödeme yapılmamasının haksız olduğunu, anılan nedenlerle fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydı ile araçta oluşan zarar bedeli 17.414,16 TL'nin kaza tarihinden itibaren işleyecek en ... reeskont faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tazmini ile yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalılara yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiş, yine davacı vekili vermiş olduğu 31/03/2016 tarihli ıslah dilekçesi ile dava değerini 6.463,14 TL arttırarak toplam 23.877,30 TL olarak ıslah ettiklerini, davanın bu bedel üzerinden kabulüne karar verilmesini talep etmiştir.
Davalılar davanın reddini talep etmiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, toplanan delillere göre; davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.
2-Dava trafik kazasından kaynaklanan davalı kasko sigortasından tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece bilirkişi kök ve ek raporu içeriğine göre kazaya karışan araç ile sigortaya gönderilen araç fotoğraflarının uyumsuz olduğu gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiş ise de yapılan araştırma inceleme hüküm vermeye yeterli değildir.
Somut olayda davacı tek taraflı kaza neticesinde meydana gelen hasarını davalı kasko ... şirketinden talep etmektedir. Davalı ... davacının talebini ... poliçesi düzenlenirken ... acentesine gönderilen araca ait fotoğraflar ile kaza sonrasında araca ait çekilen fotoğraflar arasında farklılıklar olduğu gerekçesi ile davacının talebi davalı ... tarafından reddedilmiştir. Davacının talimat ile yaptırılan keşifte alınan beyanında kaza anında bulunan plakalığa ilişkin plakalığın daha önce plakalar ile birlikte kaybolduğunu, bundan dolayı trafik tescil şube müdürlüğüne başvuru yaptığını ve daha sonra ise söz konusu bu plakayı ve plakalığı bulduğunu ifade etmiş ayrıca ... şirketine göndermiş olduğu fotoğraflardaki “DELİL” yazan plakalığı ise keşif mahallinde bilirkişiye göstermiş bilirkişi raporunda ise bu plakalığın fotoğrafı da rapora eklenmiştir. Davacı aracın arka tamponuna takılan bar diye tabir edilen metali de kaza tarihinden önce çocukların üzerine çıkıp sallanması sebebiyle çıkardığını ve halen bu parçanında evinde olduğunu beyan etmiştir. Bu parçalar her zaman sökülüp takılabilen parçalardır.
Hükme esas alınan bilirkişi raporunda sigortalı aracın kaza anında çekilen fotoğraflarda plaka kısmında "..." yazılı olduğu halde sigortaya gönderilen fotoğrafta "delil oto" yazılı olduğu, arka tampon basamağı fotoğraflarında da farklılık olduğunu bildirmiş mahkemece bu farklılıklar gerekçe gösterilerek davanın reddine karar verilmiştir. Davacı keşif beyanında bu farklılıkların gerekçelerini açıklamış olup bu yönde ve ilgili sigortalı araçta araştırmalar yapılmamıştır.
Mal sigortalarından olan kasko sigortası tarafların karşılıklı idare beyanı ile oluşur. TTK. 1409 maddesine göre ... sözleşmesi yapıldıktan sonra ... rizikoyu karşılamak durumundadır. Yine rizikonun teminat dışı olduğunu ... ispat edecektir. Kaza sonrası KTT. düzenlenmiştir. Hükme dayanak yapılan bilirkişi raporu davanın red edilmesi için yeterli değildir.
O halde, ... poliçesinde gösterilen araç bilgilerine göre davacı aracı ile ilgili trafik tescil bürosundan aracın ilk tescilinden itibaren tüm bilgileri ve plaka değişikliği olmuşsa bununla ilgili belgeleri içeren tescil dosyası getirtilerek aracın esaslı unsurları (motor-şasi numarası vs.) yönünde bilirkişi incelemesi yaptırılarak kazaya karışan araçla davacı aracının aynı olup olmadığı, poliçe bilgileri ile uyum gösterip göstermediği araç üzerinde inceleme yapılmak üzere hükme esas alınmaya ve denetime elverişli uzman makine mühendisi bilirkişiden rapor alınarak toplanan ve toplanacak tüm deliller birlikte değerlendirilerek hasıl olacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken yazılı olduğu şekilde eksik inceleme ile davanın reddine karar verilmesi isabetli değildir.
SONUÇ:Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine 15/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla