17. Hukuk Dairesi 2016/19376 E. , 2017/10548 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

17. Hukuk Dairesi 2016/19376 E. , 2017/10548 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Kas 2018 01:32

17. Hukuk Dairesi 2016/19376 E. , 2017/10548 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine dair verilen hükmün süresi içinde davalı ... Ltd. Şti vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü
-K A R A R-

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; 26/02/2014 tarihinde müvekkil şirkete ait ... plaka sayılı araç sürücüsü ... 'ın sevk ve idaresindeki aracın davalı ... 'in sevk ve idaresindeki ... plaka sayılı araçla çarpışmaları neticesi maddi hasarlı trafik kazası meydana geldiğini, kaza sonrası aracında değer kaybı meydana geldiği belirtilerek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 10.000,00TL'lik değer kaybının davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile yargılama giderleri ile avukatlık ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalılara usulüne uygun tebligat yapılmasına rağmen davaya cevap vermemişlerdir.
Mahkemece toplanan deliller ve dosya kapsamı gereğince; davacının davasının kısmen kabul, kısmen reddi ile 8.000,00TL alacağın davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya verilmesine karar verilmiş, söz konusu hüküm davalı ... Ltd. Şti vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava trafik kazası nedeni ile araçta meydana gelen değer kaybının tahsili istemine ilişkindir.
1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.
2-Mahkemece benimsenen 10.12.2015 tarihli bilirkişi raporu doğrultusunda 8.000,00 TL. değer kaybı tazminatına hükmolunmuş ise de, mahkemenin hükme esas aldığı bilirkişi raporunda araç değer kaybı hesaplaması hüküm vermeye yeterli değildir. Ayrıca; davalı vekili tarafından davaya konu ... (maddi hasarlı trafik tespit tutanağında... olarak görünmekte) plakalı aracın kendisine ait olmadığı iddiası bulunmaktadır. Eksik inceleme ve hüküm kurmaya elverişli olmayan bilirkişi raporuna göre karar verilemez.
Dairemizce değer kaybının belirlenmesi hususunda aracın kaza tarihindeki hasar görmemiş piyasa değeri ile onarılmış haldeki piyasa değeri arasındaki fark kriteri esas alınmaktadır. Hükme esas alınan raporlarda bu kritere göre hesaplama yapılmadığı anlaşılmakla, mahkemece davaya konu .... (tutanağa göre ... ) plakalı araçların ilgili trafikten tescil dosyalarının getirtilmesi, söz konusu aracın davalı ... Ltd. Şti ne ait olması halinde; dosyadaki fotoğraflar, kaza tespit tutanağı ve tüm belgeler incelenerek, aracın modeli, yaşı, hasarın ağırlığı, boyanmış olan yerler ve hasarlı bölgelerin özelliği nazara alınıp, aracın kaza öncesi ikinci el piyasa rayiç değeri ile tamir edildikten sonraki ikinci el piyasa rayiç değeri arasındaki farkın değer kaybını göstereceği ilkesine göre değer kaybının tespiti için yeniden rapor alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde eksik incelemeye dayalı olarak karar verilmesi doğru görülmemiştir.
SONUÇ : Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine 15.11.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla