17. Hukuk Dairesi 2016/19216 E. , 2017/10255 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535957
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

17. Hukuk Dairesi 2016/19216 E. , 2017/10255 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Kas 2018 01:36

17. Hukuk Dairesi 2016/19216 E. , 2017/10255 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı ... vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü.
-K A R A R-
Davacı vekili dava dilekçesinde kısaca; mülkiyeti dava dışı ... 'e ait olup yine dava dışı ... sevk ve idaresinde bulunan... plakalı otomobilin, mülkiyeti müvekkiline ait olup... sevk ve idaresine bulunan ... plakalı otomobile çarpması sonucunda maddi hasarlı trafik kazası meydana geldiğini, meydana gelen kazada davalı ... şirketi tarafından ... poliçesi ile sigortalı bulunan... plakalı araç sürücüsü... 'in tamamen kusurlu olduğunu, davalı ... şirketinin müvekkilinin aracında meydana gelen tüm gerçek zararlardan sorumlu olduğunu, müvekkili aracında kaza nedeniyle değer kaybı oluştuğunu, beyan ederek fazlaya dair hakları saklı kalmak kaydıyla şimdilik araçta meydana gelen değer kaybı olan 500,00 TL nin olay tarihi olan 14/02/2015 tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, yargılama giderleri ile ücreti vekaletin davalıya yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiş, 16.02.2016 havale tarihli ıslah dilekçesi ile müddeabihi 4.750,00 TL arttırarak davasını 5.250,00 olarak ıslah etmiştir.
Davalılar vekili cevap dilekçesi ile kısaca davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece; toplanan deliller ve tüm dosya kapsamına göre ... plakalı araç sürücü ... 'in %75, davacının maliki bulunduğu ... plakalı araç sürücüsü ... 'nun %25 oranında kusurlu olduğunu ve davacı aracında kaza sebebiyle meydana gelen değer kaybının 7.000,00 TL olduğu bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamıyla anlaşılmış olmakla tarafların kusur oranları da dikkate alınarak araçtaki değer kaybı yönünden davacının kusur oranına isabet eden kısmın mahsubu ile 5.250,00 TL bedel üzerinden davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı ... vekili tarafından süresi içerisinde temyiz edilmiştir.
Dava trafik kazası nedeni ile araçta meydana gelen değer kaybının istemine ilişkindir.
Mahkemece benimsenen oto alım satım işi ile uğraşan bilirkişiden alınan rapor doğrultusunda araçta 7000 TL. değer kaybı olduğu, davalının kusuru oranında indirim yapılarak 5250 TL tazminata hükmolunmuş ise de, HMK.md.266 ve devamı maddelerine göre çözümü özel ve teknik bilgiyi gerektiren konularda ihtisas sahibi kimselerin dinlenmesi ve rapor alınması gerekir.
Mahkemece, araç değer kaybı konusunda hesap yapmaya ehil, İTÜ veya ... Müdürlüğü Fen heyeti gibi kurum veya kuruluşlardan seçilecek hasar konularında uzman bilirkişi(makina mühendisi) veya bilirkişi kurulundan tüm dosya kapsamına göre; davacı aracının modeli, markası, kaza tarihindeki yaşı, kilometresi vs. gibi hususlar gözönünde bulundurularak kaza tarihi itibariyle 2. el piyasa rayiç değeri (hasarsız haliyle) ile aracın hasarı onarıldıktan sonraki haline göre 2. el piyasa değeri arasındaki fark (aradaki farkın değer kaybı olarak kabul edilmesi) hususlarında ayrıntılı, gerekçeli, denetime elverişli bir rapor alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı olduğu biçimde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
Kabule göre de davacı vekili, dava dilekçesinde dava konusu trafik kazası sonucunda davacının aracında oluşan 500 TL değer kaybı tazminatının davalının sigortalısının tam kusurlu olması sebebi ile ödenmesini talep etmiş, ıslah dilekçesi ile de talebini 5250 TL e çıkarmış, mahkemece de davacının ıslah dilekçesindeki talebi doğrultusunda davalının kusuru indirilerek 5250 TL tazminatın olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı şirketi açısından teminat limiti ile sınırlı olmak üzere davalıdan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine hükmedilmiştir.
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun "taleple bağlılık ilkesi" başlığını taşıyan 26. maddesinde "Hâkim, tarafların talep sonuçlarıyla bağlıdır; ondan fazlasına veya başka bir şeye karar veremez. Duruma göre, talep sonucundan daha azına karar verebilir." hükmüne yer verilmiştir.
Davacı vekilinin değer kaybı tazminat talebinin davalının sigortalısının tam kusurlu olmasına göre talep ettiği, talep edilen tazminat tutarı üzerinden kusur indirimi yapılması gerekirken talep aşılarak bilirkişi raporu ile belirlenen değer kaybı tazminat bedeli üzerinden davalının sorumlu tutulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz isteminin kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine 08/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla