17. Hukuk Dairesi 2016/19209 E. , 2017/10258 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

17. Hukuk Dairesi 2016/19209 E. , 2017/10258 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Kas 2018 01:38

17. Hukuk Dairesi 2016/19209 E. , 2017/10258 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine dair verilen hükmün süresi içinde davalı...Ltd. Şti vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

-K A R A R-

Davacı vekili, müvekkiline ait ... plaka sayılı aracın davalı... Yardıma ait ... plakalı araç ile sürücü ... tarafından çekilmek sureti ile taşınırken 15/10/2014 tarihinde Otoban yolu bölge trafiğin önünde kazaya sebebiyet verdiğini ... 6. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2014/63 D.İş ile 23/10/2014 tarihinde keşif yapıldığını kazadan dolayı 8.000,00 TL değer kaybı olduğunu ve aracın yetkili serviste 20 günde tamirinin mümkün olduğu gözetilerek 4.000,00 TL kazanç kaybı olduğunun tespit edildiği, yetkili serviste hasarın 85 gün içerisinde giderildiğini, müvekkilinin ticari işlerini devam ettirebilmesi için nakliye firmalarından araç temin ettiğini ve ortalama 200,00 TL civarı nakliye ödemesi yaptığını belirterek, fazlaya ilişkin haklarının saklı kalması kaydıyla 1.000,00 TL değer kaybı ve kazanç kaybı tazminatın davalılardan müştereken ve müteselsilen alınmasına karar verilmesini talep ve dava etmiş, 13.04.2016 tarihli ıslah dilekçesi ile talebini ... için 6.000,00 TL'ye,... için de 3.280,00 TL'ye çıkarttığını beyan etmiştir.
Davalı ...Ş. Vekilinin cevap dilekçesinden özetle; davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı ... Ltd. Şti. vekilinin cevap dilekçesinde; husumet itirazlarının bulunduğunu, kasko poliçesinin mevcut olduğunu ve kaza tarihini kapsayan dönemde ... ... tarafından sigortalandığını, kaza nedeniyle davacıya ait araç için yapılan hasar bakım masrafı olarak ... servisine 18.254,00 TL davalı şirket tarafından yatırılmış olduğunu belirterek, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Mahkemece, toplanan deliller tüm dosya kapsamına göre, davanın kısmen kabulüne, davacının aracın kullanılmaması nedeniyle maddi tazminat talebi yönünden davalı ... AŞ aleyhine açılan davanın reddine, 6.000,00 TL araçta oluşan değer kaybı nedeniyle maddi tazminattan 1.000,00 TL'sinin davalılardan müteselsilen, 5.000,00 TL'sinin davalı ... AŞ’den dava tarihi olan 02/02/2015 tarihinden itibaren işleyecek değişken oranlı avans faiziyle alınarak davacıya verilmesine, 3.280,00 TL aracın kullanılmaması nedeniyle maddi tazminatın dava tarihi olan 02/02/2015 tarihinden itibaren işleyecek değişken oranlı avans faiziyle birlikte davalı ...’nden alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş, hüküm süresinde davalı... Ltd. Şti vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava, trafik kazası sonucunda davacının aracında meydana gelen değer kaybı ve kazanç kaybı talebine ilişkindir.
1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı...Ltd. Şti. vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.
2- Davacı tarafından kaza sebebi ile araçta oluşan değer kaybı ve kazanç kaybının tespitini teminen ... 6. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2014/ 63 D. İş sayılı dosyadan aldırılan bilirkişi raporunda aracın yetkili serviste 20 günde tamirinin mümkün olduğu, mahkeme tarafından aldırılan bilirkişi raporunda ise aracın 41 günde tamir edilebileceği belirtilmiştir. Tespit dosyasından aldırılan bilirkişi raporu ile dosyadan aldırılan bilirkişi raporu arasındaki tamir süresinin kaç gün olacağına ilişkin çelişki giderilmeden, hasarına göre makul tamir süresi tespit edilmeden kazanç kaybının belirlenmesi doğru değildir.
O halde Mahkemece, davacı aracının modeli, yaşı, kaza sonucu meydana gelen hasar durumu, km'si, kullanım tarzı vs de gözönünde bulundurularak aracın onarımı için makul sürenin tespit edilmesi, yine bu süre içinde davacının yapması gerekli zorunlu giderler (yakıt masrafı v.s.) tenzil edilmesi yine tamiri ekonomik ise tamir süresi saptanarak araç mahrumiyetinin belirlenmesi hususlarında, uzman bilirkişiden açıklamalı, ayrıntılı, denetime elverişli bir rapor alınarak, sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, yazılı olduğu biçimde eksik incelemeye dayalı hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davalı ... Ltd. Şti.vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davalı ...Ltd. Şti.vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine 08.11.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla