17. Hukuk Dairesi 2016/19195 E. , 2017/10261 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

17. Hukuk Dairesi 2016/19195 E. , 2017/10261 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Kas 2018 01:39

17. Hukuk Dairesi 2016/19195 E. , 2017/10261 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine dair verilen hükmün süresi içinde davalı ... vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü.
-K A R A R-
Davacı vekili dava dilekçesinde kısaca; müvekkil şirket tarafından kasko sigortalı ... plakalı aracın 09/05/2012 tarihinde yol yapım alanındaki işaretlemeler ve levhaların eksikliğinden ve yolun ışıklandırmasından kaynaklanan sorunlar nedeniyle beton bariyerlerle kapalı olan yapım alanına girmesi sonucu hasar gördüğünü, araçtaki 29.000,00 TL'lik hasarın 06/06/2012 tarihinde sigortalısına ödendiğini, 04/06/2012 tarihinde 15.660,00 TL sovtaj bedelinin alındığını, bakiye 13.340,00 TL'nin tahsili için dava açıldığını, hasar için davalılardan ...'na 20/07/2012 tarihinde rücu yazısı ile başvurulduğunu ancak ödeme yapılmadığını, diğer davalı ... başkanlığına 23/07/2012 tarihinde başvurulduğunu ancak ret cevabı geldiğini, söz konusu olayla ilgili olarak ... 9. İdare mahkemesinin 2012/1970 esas sayılı dosyası ile görevsizlik kararı verildiğini bu karar kesinleştiğinden süresi içinde davanın ikame edildiğini belirtmiş ve 13.340,00 TL'nin 06/06/2012 ödeme tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan alınmasına karar verilmesini istemiş ve dava etmiştir.
Davalı ...vekilinin cevap dilekçesinde özetle; olayda sürücünün hız kurallarına uymadığını, aynı yolu kullanan diğer sürücülerinin kaza yapmadıklarını, münferit bir kaza olduğunu, bu nedenle hizmet eksiği olmadığını, belirtmiş ve davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur.
Davalı ... Belediye Başkanlığı vekilinin cevap dilekçesinde özetle; kazanın meydana geldiği yerin anayol olarak kabul edildiğini, ...'nin uhdesine geçtiğini, kazanın meydana geldiği yerde kendilerince bir çalışma yapılmadığını belirtmiş ve davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur.
Mahkemece; kazanın meydana geldiği ...Bulvarı'nın ... 'nin 17/12/2009 tarih ve 2009/8-1 nolu UKOME kararı ile ANAYOL olarak kabul edilmesi, ...'nin sorumluluk alanında bulunması, davalı ilçe belediyesinin bir çalışması bulunmaması değerlendirilerek davalı ... Belediyesinin davada taraf sıfatı bulunmadığı değerlendirilmiş ve bu davalıya yönelik davanın husumet nedeni ile reddine, davalı ...'nın kusurlu hareketi ile davacının sigortalısına verdiği zarardan ve dolayısı ile yapılan ödemeden sorumlu bulunduğu bilirkişinin yaptığı zarar hesabı ile davacının ödemesinin uyumlu bulunduğu anlaşılmış ve rapor hükme esas alınarak ...'na yönelik davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı ... vekili tarafından süresi içerisinde temyiz edilmiştir.
1-Dava, trafik kazasından kaynaklanan maddi tazminat istemine ilişkindir.
Davacı vekili tarafından, davalı ... Başkanlığına hizmet kusuru nedeniyle husumet yöneltilmiştir. Zira dava dilekçesinde davacının kullandığı aracın yol yapım alanındaki işaretlemeler ve levhaların eksikliğinden ve yolun ışıklandırmasından kaynaklanan sorunlar nedeniyle beton bariyerlerle kapalı olan yapım alanına girmesi sonucu kazanın meydana geldiği iddia edilmiştir. Kamu hizmeti görmekle yükümlü olan idareler, kamu hizmeti sırasında verdikleri zararlardan dolayı özel hukuk hükümlerine tabi değildirler. Kamu tüzel kişilerinin yasalar tarafından kendilerine verilen görev ve yetkilerin kullanılması sırasında oluşan zararlar, niteliği itibariyle hizmet kusurundan kaynaklanan zararlar olup, bu zararların tazmini amacıyla hizmet kusurlarına dayalı olarak İdari Yargılama Usulü Hakkındaki Kanun’un 2. maddesi uyarınca idari yargı mahkemelerinde tam yargı davası açılması gerekmektedir. (HGK.4.11.2015 Tarih 2015/17-86 E-2364 K ve 5 adet emsal dosya)
Görev kuralları kamu düzenine ilişkin olup, mahkemece kendiliğinden (re'sen) dikkate alınması zorunludur. Bu nedenle mahkemece, adli yargının yargı yolu bakımından görevsiz olması nedeniyle 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 114/1-b ve 115/2. maddeleri gereğince dava şartı
yokluğundan davanın usulden reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
Dosyaya sunulan ... 9.İdare mahkemesinin 2012/1970 esas sayılı ilam örneklerinde davanın daha önce idari yargıda açıldığı ve adli yargının görevli olduğuna dair karar verildiği görülmektedir.
2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanunu'nun 19. maddesinde; adli, idari, askeri yargı mercilerinden birisinin kesin veya kesinleşmiş görevsizlik kararı üzerine kendisine gelen bir davayı incelemeye başlayan veya incelemekte olan bir yargı merciinin, davada görevsizlik kararı veren merciin görevli olduğu kanısına varması halinde, gerekçeli bir karar ile görevli merciin belirtilmesi için Uyuşmazlık Mahkemesine başvurucağı ve elindeki işin incelenmesini Uyuşmazlık Mahkemesinin karar vermesine değin erteleyeceği hüküm altına alınmıştır.
Bu durumda mahkemece, ... 9.İdare mahkemesinin 2012/1970 esas sayılı dosyasının bulunduğu yerden getirtilerek görevsizlik kararının kesinleşip kesinleşmediğinin araştırılması, ... 9.İdare mahkemesinin 2012/1970 kararının kesinleşmiş olması halinde görülmekte olan dava dosyasındaki yargılamayı durdurmak suretiyle (2247 sayılı UMK m. 19/I), her iki dosyanın kül halinde yargı yolu uyuşmazlığının çözümlenmesi amacıyla Uyuşmazlık Mahkemesine gönderilmesi, Uyuşmazlık Mahkemesi'nin kararı beklenilerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.
2-Bozma neden ve şekline göre sair temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik gerek görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı ... vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, (2) nolu bentte gösterilen nedenle bozma neden ve şekline göre davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı ...'na geri verilmesine 08.11.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla