17. Hukuk Dairesi 2016/19088 E. , 2017/10597 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535957
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

17. Hukuk Dairesi 2016/19088 E. , 2017/10597 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Kas 2018 01:42

17. Hukuk Dairesi 2016/19088 E. , 2017/10597 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat, itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne karar verilmiş hükmün süresi içinde davalılar vekilinin tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

-K A R A R-
Davacı vekili; Davalıların sürücüsü/maliki olduğu ... plakalı aracı davalı ...'ın sevk ve idaresindeyken 25/08/2013 tarihinde... nolu ... poliçesi ile müvekkili ... şirketine sigortalı bulunan ...'ya ait ve kullanımında olan... plakalı araca çarpmak suretiyle hasara uğratmasına sebebiyet verdiğini, tespit tutanağı uyarınca davalıların kazanın oluşumunda asli kusurlu olduğunu, davalı ...'un ise araç sahibi olduğundan asli kusuru bulunduğunu, müvekkil şirkete ... edilmiş araçta meydana gelen hasarın giderilmesi amacıyla kaza tespit tutanağı ve ekspertiz raporlarının sonucuna göre araçta oluşan hasar tazminatının davalıların %100 kusuru sonucunda trafik poliçesi olmaması nedeniyle oluşan hasardan dolayı tazminat ödendiğini, zararın araç maliki ve sürücüsü olan davalılardan tahsili amacıyla ... 4. ... Müdürlüğünün 2014/19172 esas sayılı dosyası ile ilamsız takiplerde haciz yoluyla ... takibine başlandığını, borçlu davalılara gönderilen ödeme emri ...'a 08/08/2014 ve ...'a 06/08/2014 tarihinde tebliğ edildiğini, yasal süresi içinde borçlu davalılar tarafından ... dosyasına itiraz edilerek takibin durdurulduğunu, haksız, mesnetsiz ve kötü niyetli olarak yapılan takibin iptaline karar verilmesini dava ve talep etmiştir.
Davalılar davanın reddini talep etmişlerdir.
Mahkemece, iddia, savunma, toplanan delillere göre davanın kabulü ile; davacının davasının kabulü ile davalıların ... 4 ... müdürlüğünün 2014/19172 takip sayılı dosyasına vaki itirazlarının iptali ile takibin kaldığı yerden devamına, %20 ... inkar tazminatının davalılardan alınarak davacıya verilmesine, karar verilmiştir. Hüküm süresi içinde davalılar vekilinin tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına, kaza tespit tutanağında davalı tarafın ışık ihlali yapmış olduğu belirtildiğinden ve davalının aksini savunup ispat edemediğine göre, davalılar vekillerinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.
2-Davacının talep konusu hasar bedelidir, dosya kapsamında davacının talep edebileceği hasar bedelinin tespiti için uzman bilirkişiden alınmış denetime elverişli bir rapor bulunmamaktadır. Mahkeme tarafından denetime elverişli uzman bilirkişiden hasar bedelini tespiti için rapor alınması gerektiği halde bu konuda rapor alınmamış olması doğru değildir.
3-Mahkeme tarafından davacı lehine %20 ... inkar tazminatına hükmedilmiştir. Davacının alacağı yargılamayı gerektirmekte olup ... inkar tazminatına hükmedilebilmesi için alacağın likit olması gerekir. Davacı lehine yasal koşulları bulunmamasına rağmen ... inkar tazminatına hükmedilmiş olması isabetli olmamıştır.
SONUÇ:Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalılar vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) ve (3) nolu bentlerde açıklanan nedenlerle davalılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalılara geri verilmesine 15/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla