17. Hukuk Dairesi 2016/18775 E. , 2017/10136 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

17. Hukuk Dairesi 2016/18775 E. , 2017/10136 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Kas 2018 01:45

17. Hukuk Dairesi 2016/18775 E. , 2017/10136 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalılardan ... şirketi vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Davacı vekili, davalıların malik, sürücü ve zorunlu mali mesuliyet sigortacısı bulundukları aracın, davacıya ait araçla 24.10.2014 tarihinde ve saat 14.30 sıralarında çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, davalı sürücü ...'un % 75 oranında kusurlu olduğunu, araçta hasar ve değer kaybı meydana geldiğini belirterek, şimdilik 500,00 TL hasar bedelinin tüm davalılardan ve 500,00 TL değer kaybının davalılar malik ve sürücüden olay tarihinden itibaren yasal faizi ile tahsilini talep etmiş, 25.01.2016 tarihli dilekçe ile hasar bedelini 5.115,00 TL ve değer kaybını 3.000 TL olarak belirlemiştir.
Davalı ... şirketi vekili, kaza tarih ve saati itibariyle dava konusu aracın poliçe kapsamında olmadığını, sorumluluklarının poliçe limiti ile ve sigortalının kusuru ile sınırlı olduğunu, gerçek zararın ispatlanması gerektiğini, taleplerin fahiş olduğunu, kaza tarihinden itibaren faiz istenilemeyeceğini, temerrüde düşmediklerini belirterek davanın reddini savunmuştur.
Davalı... vekili, belirsiz alacak davası açılmayacağını, davacının tam kusurlu olduğunu, kaza tarihi itibariyle aracının ... poliçesi kapsamında olduğunu belirterek davanın reddini savunmuştur.
Davalı ..., davaya cevap vermemiş, duruşmada davanın reddini savunmuştur. Davalılar davaya cevap vermemişlerdir.
Mahkemece, davanın kabulü ile, 5.115,00 TL maddi tazminatın davalılar ... ve ... yönünden kaza tarihi olan 24/10/2014 tarihinden itibaren, davalı ... şirketi yönünden dava tarihi olan 25/12/2014 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya verilmesine, 3.000,00 TL değer kaybının olay tarihi olan 24/10/2014 tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalılar ... ve ...'tan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya verilmesine karar verilmiş hüküm davalı ... şirketi vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı ...Ş. vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
2-Dava, trafik kazasından kaynaklanan maddi tazminat istemine ilişkindir. Davalı ...Ş, diğer davalı ...'e ait, davacı taraf aracına çarparak, hasarlanmasına sebebiyet veren aracın zorunlu mali sorumluluk ... şirketidir.
Davaya konu trafik kazası, kaza tesbit tutanağına göre 24.10.2014 tarihinde saat 12:30'da meydana gelmiştir. Davacı dava dilekçesinde de 14:30 olarak beyan etmiştir. Tutanakta davalı aracının trafik sigortası poliçesi kısmında ... poliçe numarası bulunmamakta, sadece sigortanın bitiş tarihi olarak 24.10.2015 tarihi yazılıdır. Davalı ...vekili, davaya konu kazanın poliçe tanzim saatinden önce olduğunu, bu nedenle zarardan sorumlu olmadıklarını savunmuştur. Dosyada mevcut poliçe örneğinde; 89800734 nolu, 24.10.2014/2015 vadeli trafik poliçesinin saat 14:36'da tanzim edildiği belirtilmiştir. Bu bilgiler TRAMER kayıtlarına da aktarılmıştır. Zorunlu Mali Sorumluluk poliçesinin, riziko tarihinden (veya saatinden) sonra düzenlenmesi halinde, T.T.K. hükümlerine göre rizikodan sonra düzenlenen poliçenin geçersiz olacağından ... şirketi bu riziko nedeniyle oluşan hasardan sorumlu tutulamaz.
Bu durumda mahkemece, öncelikle dosyaya ibraz edilen poliçe örneklerine göre kaza saati itibariyle davalı nezdinde tanzim edilmiş trafik sigortası poliçesi bulunup bulunmadığı, davalının oluşan bu zarardan sorumlu olup olmadığı hususlarının gerektiğinde poliçeyi düzenleyen şirket kayıtlarından da inceleme yaptırılarak prim yatırma belgeleri irdelenerek K.T.T. Poliçe bilgileri yazılmayışı üzerinde de durulup sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.
SONUÇ:Yukarıda 1 nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı ...vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, 2 nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı ... şirketi vekilinin temyiz itirazının kabulü ile hükmün bu davalı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı ...ye geri verilmesine, 06/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla