17. Hukuk Dairesi 2016/18733 E. , 2017/9947 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535957
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

17. Hukuk Dairesi 2016/18733 E. , 2017/9947 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Kas 2018 01:46

17. Hukuk Dairesi 2016/18733 E. , 2017/9947 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine dair verilen hükmün süresi içinde davalı...Ltd. Şti. vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

-K A R A R-
Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkili şirketin çalışanı olan ...'nin sevk ve idaresinde bulunan müvekkili şirkete ait ticari nitelikteki... plakalı araç ile davalı şirkete ait ve diğer davalı çalışan ... sevk ve idaresinde bulunan ... plakalı aracın çarpması sonucu ... ilinde 03/02/2015 tarihinde meydana gelen maddi hasarlı trafik kazasında müvekkilinin aracının hasar gördüğünü, aracın 19 gün ... Otomotiv servisinde kaldığını, bu süre boyunca kullanılmadığını, kaza tutanağında da belirtildiği üzere davalı ...'ın asli ve tam kusurlu olduğunu, müvekkili çalışanın herhangi bir kusurunun olmadığını belirterek müvekkiline ait araçta meydana gelen değer kaybı ile aracın tamir süresince kullanılmaması nedeni ile mahrum kalınan kar kaybı karşılığı olarak 1.000,00 TL'nin kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılardan alınmasını talep ve dava etmiş, ıslah dilekçesi ile talebini 3.830,00 TL e çıkartmıştır.
Davalı ... Petrol vekili cevap dilekçesinde; davacı tarafın tamamen haksız kazanç elde etmek için davayı açtığını belirterek davanın reddini istemiştir.
Davalı ...'ın usulüne uygun davetiye tebliğine rağmen davaya cevap vermemiş ve duruşmalara da katılmamıştır.
Mahkemece toplanan deliller ve dosya kapsamı gereğince; davacının davasının kısmen kabul kısmen reddi ile 2.945,00 TL değer kaybının kaza tarihi 03/02/2015 tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin isteğin reddine karar verilmiş, söz konusu hüküm Davalı ...Ltd. Şti vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1- Dava tarihi itibarı ile yürürlükte bulunan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 4/1-a maddesi gereği her iki tarafın ticari işletmesi ile ilgili olup olmadığına bakılmaksızın Türk Ticaret Kanunu'nda düzenlenen hususlar ticari davalardır. TTK 5/1.maddesi gereği ticari davalara bakmakla görevli mahkeme Asliye Ticaret mahkemeleridir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun yürürlüğe girdiği 01.07.2012 tarihinden itibaren yasanın 5/3 maddesi gereği asliye hukuk mahkemeleri ile asliye ticaret mahkemeleri arasındaki ilişki işbölümü olmaktan çıkmış görev ilişkisi haline gelmiştir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 1.maddesi gereği göreve ilişkin kurallar kamu düzeni ile ilgili olup mahkemece kendiliğinden dikkate alınması gerekmektedir.
Somut davada taraflar arasında uyuşmazlık tacirler arasında haksız fiilden kaynaklanmıştır. Bu durumda Asliye Ticaret Mahkemesi görev alanı içinde bulunmakta olup mahkemece görevsizlik kararı verilmesi gerekirken mahkemenin kendisini görevli addederek esasına girerek karar vermesi doğru görülmemiştir.
2-Kabule göre de; Mahkemece benimsenen 24.05.2016 tarihli bilirkişi raporu doğrultusunda 2.945,00 TL. değer kaybı tazminatına hükmolunmuş ise de, mahkemenin hükme esas aldığı bilirkişi raporunda araç değer kaybı hesaplaması doğru yapılmamıştır. Eksik inceleme ve hüküm kurmaya elverişli olmayan bilirkişi raporuna göre karar verilemez.
Dairemizce değer kaybının belirlenmesi hususunda aracın kaza tarihindeki hasar görmemiş piyasa değeri ile onarılmış haldeki piyasa değeri arasındaki fark kriteri esas alınmaktadır. Hükme esas alınan raporlarda bu kritere göre hesaplama yapılmadığı anlaşılmakla, dosyadaki fotoğraflar, kaza tespit tutanağı ve tüm belgeler incelenerek, aracın modeli, yaşı, hasarın ağırlığı, boyanmış olan yerler ve hasarlı bölgelerin özelliği nazara alınıp, aracın kaza öncesi ikinci el piyasa rayiç değeri ile tamir edildikten sonraki ikinci el piyasa rayiç değeri arasındaki farkın değer kaybını göstereceği ilkesine göre değer kaybının tespiti için yeniden rapor alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi de doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı ... Ltd. Şti'ye geri verilmesine 01.11.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla