Forum ana sayfa 17. Hukuk Dairesi 2016/18684 E. , 2017/10137 K.

17. Hukuk Dairesi 2016/18684 E. , 2017/10137 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 387573
Konum: İstanbul17. Hukuk Dairesi 2016/18684 E. , 2017/10137 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki rücuen tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Davacı vekili, müvekkiline kasko sigortalı aracın, davalı idaresindeki eşeğe çarpması sonucu hasarlandığını, davalının asli kusurlu olduğunu ileri sürerek, sigortalısına ödenen miktardan 5.607,00 TL'nin ödeme tarihinden işleyecek avans faiziyle tahsilini talep etmiş, talebini 1.441,72-TL arttırarak 7.048,72-TL olarak ıslah etmiştir.
Davalı ..., dava konusu kazada kusuru olmadığını, kasko sigortalı araç sürücüsünün aşırı hızı nedeniyle kazanın meydana geldiğini, hayvanın öldüğünü ve kendisinin de işgücü kaybına uğrayacak şekilde yaralandığını belirterek davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, davanın kabulü ile, 7.048,72-TL alacağın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.
Dava kasko ... sözleşmesinden kaynaklanan rücuen tazminat istemine ilişkindir.
1-Mahkemece toplanıp değerlendirilen delillere, özellikle oluşa ve dosya içeriğine uygun olarak düzenlenen uzman bilirkişi raporunda belirtilen kusur oranının hükme esas alınmasında bir usulsüzlük bulunmamasına göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.
2-Trafik kazalarında hasarın belirlenmesi uzmanlığı gerektiren konulardan olup, mahkemece konusunda uzman olmayan hukukçu bilirkişiden alınan hasar raporu doğrultusunda karar verilmesi isabetsiz olmuştur. O halde mahkemece, hasar konusunda uzman makine mühendisi bilirkişiden gerekçeli, ayrıntılı rapor alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ; Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı ...'nin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) nolu bentde açıklanan nedenlerle davalının temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine 06.11.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  • POPULER KONULAR

Dön Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Kararları