17. Hukuk Dairesi 2016/18634 E. , 2017/9942 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535957
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

17. Hukuk Dairesi 2016/18634 E. , 2017/9942 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Kas 2018 01:48

17. Hukuk Dairesi 2016/18634 E. , 2017/9942 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde Davalı ...Ltd. Şti vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü.
-K A R A R-
Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; davacıya ait ... plakalı aracın ...'e kiraya verildiğini, ... yönetimindeki aracın davalı şirkete ait ... plakalı araçla 05.05.2014 tarihinde kaza yaptığını, bu kaza sonucunda ... 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2014/33 D.iş sayılı tespit dosyası ile yaptırılan bilirkişi incelemesine göre 10.000,00 TL hasar bedeli, 3.000,00 TL değer kaybı, 1.350,00 TL'de iş gücü kaybı olmak üzere toplam 14.350,00 TL zarar meydana geldiğinin tespit edildiğini ve zararın ödenmemesi üzerine ... 3. ... Müd. 2014/3446 Sayılı dosyası ile 14.350,00 TL üzerinden ... takibi yapıldığını, davalı şirketin haksız olarak takibe itiraz ettiğini, takibin durduğunu, 10.000,00 TL hasar bedelinin ... şirketi tarafından karşılandığını, bu nedenle 3.000,00 TL değer kaybı, 1.350,00 TL'de iş gücü kaybı olmak üzere toplam 4.350,00-TL bedel açısından davalı şirketin itirazının iptali ile, davalı şirketin asıl alacağın %20'sinden aşağı olmamak üzere ... inkar tazminatına mahkum edilmesini, tespit dosyasındaki yargılama gideri ve vekalet ücretinin de davalıdan tahsilini dava ve talep etmiştir.
Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle davanın reddini talep etmiştir.
Mahkemece toplanan deliller ve tüm dosya kapsamına göre, davanın kabulüne, davalının ... 3. ... Müdürlüğünün 2014/3446 Esas sayılı dosyasına yapmış olduğu itirazın kısmen iptali ile davalı ... Şirketi açısından takibin 4.350,00 TL asıl alacağa takip tarihinden itibaren takipte talep edilen faiz oranı uygulanarak takibin devamına, asıl alacak yargılama sonucunda tespit edilebilmiş olmakla,
likit olarak kabul edilemeyeceğinden, ... inkar tazminatına hükmedilmesine yer olmadığına karar verilmiş; hüküm, davalı ... Ltd. Şti vekili tarafından süresi içerisinde temyiz edilmiştir.
1-Dava, trafik kazası sonucu oluşan araç değer kaybı ile aracın tamiri süresince kullanılamamasından kaynaklanan mahrumiyet bedelinin tahsili istemine ilişkindir.
Davacı tarafça, iş bu davada araç hasarı talep edilmemiş, ancak kaza nedeniyle araçta oluşan değer kaybı ile aracın tamiri süresince kullanılamamasından kaynaklanan mahrumiyet bedeli istenmiştir. Mahkemece benimsenen ve tespit dosyası olan ... 3. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2014/33 D. İş sayılı dosyasından alınan bilirkişi raporu doğrultusunda 3000 TL. değer kaybı tazminatına, 1350 TL de araç mahrumiyet bedeline hükmolunmuş ise de eksik inceleme ve hüküm kurmaya elverişli olmayan tek taraflı tespit dosyasından alınan itiraza uğrayan bilirkişi raporuna göre karar verilemez.
Bu durumda mahkemece, araç değer kaybı konusunda hesap yapmaya ehil, İTÜ veya ... Müdürlüğü Fen Heyeti gibi kurum veya kuruluşlardan seçilecek hasar konularında uzman bilirkişi (makina mühendisi) veya bilirkişi kurulundan tüm dosya kapsamına göre; davacı aracının modeli, markası, kaza tarihindeki yaşı, kilometresi vs. gibi hususlar gözönünde bulundurularak kaza tarihi itibariyle serbest piyasadaki 2. el piyasa rayiç değeri (hasarsız haliyle) ile aracın hasarı onarıldıktan sonraki haline göre serbest piyasadaki 2. el piyasa değeri arasındaki fark (aradaki farkın değer kaybı olarak kabul edilmesi) hususlarında ayrıntılı, gerekçeli, denetime elverişli bir rapor alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı olduğu biçimde tek taraflı tespit dosyasından alınan bilirkişi raporuna göre hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
2-Davacı taraf tespit dosyasından alınan bilirkişi raporuna göre aracın 15 ünde tamir edileceği ve günlük iş gücü kaybının 90 TL olduğunu beyan ederek toplam 1350 TL araç mahrumiyet bedelinin tahsili talep etmiştir.
Trafik kazasında hasar gören davacı aracının onarımı için geçecek makul sürenin belirlenmesi, özel ve teknik bilgi gerektiren bir husustur. 6100 sayılı HMK'nın 266/1. maddesi "Mahkeme, çözümü hukuk dışında, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hâllerde, taraflardan birinin talebi üzerine yahut kendiliğinden, bilirkişinin oy ve görüşünün alınmasına karar verir. Hâkimlik mesleğinin gerektirdiği genel ve hukuki bilgiyle çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkişiye başvurulamaz" hükmünü taşımaktadır.
Bu durumda mahkemece, davacı aracında oluşan hasarın niteliğine göre makul tamir süresinin belirlenmesi hususunun özel ve teknik bilgi gerektiren konu olduğu gözetilerek, aracın makul tamir süresi, bu süre içinde davacının ikame araç için ödemesi gereken bedelin ne olacağı konularında ayrıntılı, gerekçeli, denetlenebilir rapor almak suretiyle davacının mahrumiyet bedeli talebi hakkında karar verilmesi gerekirken, yazılı olduğu biçimde eksik inceleme ile tek taraflı tespit dosyasından alınan, ve itiraza uğrayan bilirkişi raporuna göre hüküm kurulması da doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) ve (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle Davalı... Ltd. Şti vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine 01.11.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla