17. Hukuk Dairesi 2016/18623 E. , 2017/10432 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

17. Hukuk Dairesi 2016/18623 E. , 2017/10432 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Kas 2018 01:49

17. Hukuk Dairesi 2016/18623 E. , 2017/10432 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ:Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalılar vekilleri tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
K A R A R-
Davacı vekili, davalıların işleten ve sürücüsü oldukları aracın, müvekkiline ait araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında davalı sürücünün tam kusurlu olduğunu, ... 3.Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2014/89 D.İş sayılı dosyasında kusur ve ... 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2014/72 D.İş sayılı dosyasında 4.595,00 TL hasar bedeli ile 1.800,00 TL işgücü kaybı belirlendiğini, ... 4. İcra Müdürlüğü'nün 2015/259 sayılı dosyası ile davalılar aleyhine tespit masrafları dahil olmak üzere toplam 8.334,06 TL üzerinden takibe geçildiğini belirterek, haksız itirazın iptaline, takibin devamına ve icra inkar tazminatına karar verilmesini istemiştir.
Davalı ... Otobüsleri ...vekili, görev, yetki, zamanaşımı, kusur itirazlarının bulunduğunu belirterek davanın reddini savunmuştur.Davalı ..., davaya cevap vermemiş, duruşmada kusurunun olmadığını belirterek davanın reddini savunmuştur.Mahkemece, davanın kabulü ile, davalıların ... 3.İcra Müdürlüğünün 2015/259 esas numaralı dosyasındaki vaki takibe itirazlarının iptaline, takibin 4.595,00 TL.maddi hasara ilişkin bedel ile 1.800,00 TL.iş gücü kaybı bedeli olmak üzere toplam 6.395,00 TL.asıl alacak, 623,00 TL.Asliye Hukuk Mahkemesindeki kusur yönünden tespit masrafı, 609,50 TL.Sulh Hukuk Mahkemesindeki hasar ve iş gücü tespit masrafı, 300,00 TL.Asliye Hukuk Mahkemesindeki tespite ilişkin vekalet ücreti ve 300,00 TL.Sulh Hukuk Makkemesindeki tespite ilişkin
vekalet ücreti ve 106,56 TL.işlemiş faiz olmak üzere toplam 8.333,56 TL.üzerinden devamına, 6.395,00 TL.asıl alacak üzerinden % 20 oranında icra inkar tazminatının davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş, hüküm davalı ... Otobüsleri ...vekili tarafından temyiz edilmiştir.Dava, trafik kazası nedeniyle maddi tazminat istemine ilişkindir.
1- Ticaret Mahkemelerinin görev alanı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 5/1 maddesinde "Aksine hüküm bulunmadıkça, dava olunan şeyin değerine veya tutarına bakılmaksızın asliye ticaret mahkemesi tüm ticari davalar ile ticari nitelikteki çekişmesiz yargı işlerine bakmakla görevlidir." İfadesi ile ticari davalar ile sınırlandırılmıştır. Ticari davalar ise TTK 4. maddesinde sayılmıştır. Buna göre 4/1.maddesinde nispi ticari davalar 4/1-a fıkrasından f fıkrasına kadar sayılan hususlar ise mutlak ticari davalar olarak sayılmıştır.Bir davanın nispi ticari dava sayılması için TTK 4/1. maddesi birinci fıkrasında belirtildiği gibi her iki tarafında tacir olduğu ve her iki tarafın ticari işletmesi ile ilgili bir dava olması gerekmektedir.Mutlak ticari davalar ise TTK'nın 4/1-a maddesinde her iki tarafın ticari işletmesi ile ilgili olup olmadığına bakılmaksızın Türk Ticaret Kanununda düzenlenen hususlar ile yine TTK'nın 4/1 f fıkrasına kadar sayılan yasalarda belirtilen davalar olarak sayılmıştır.6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu yürürlüğe girmesi ile birlikte 5/3.maddesi gereği artık asliye hukuk mahkemeleri ile ticaret mahkemeleri arasındaki ilişki iş bölümü ilişkisinden çıkarak görev ilişkisi haline gelmiştir. Hukuk Muhakemeleri Kanunun 1.maddesi gereği göreve ilişkin kurallar kamu düzeni ile ilgili olup hakim tarafından kendiliğinden dikkate alınması gerekmektedir.Somut olay incelendiğinde; gerçek kişi davacının maliki bulunduğu davaya konu aracın, (küçük otobüs) ruhsatında kullanım amacının yolcu nakli- ticari araç olarak yer aldığı, kaza tarihi olan 18.11.2014 tarihini kapsayacak şekilde zorunlu mali sorumluluk sigortası, zorunlu karayolu taşımacılık mali sorumluluk sigortası ve karayolu yolcu taşımacılığı zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası poliçelerinin mevcut olduğu, dosya kapsamından (... 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2014/72 D.İş sayılı dosyasında davacının tespit talebinde bulunduğu dilekçesinden) aracın ... hat minibüsünde ve öğrenci servisinde çalıştığı belirtilmekle, davacı ...'un, tacir veya esnaf sıfatının bulunup bulunmadığı, gelirinin belirli bir matrahı aşıp aşmadığı, vergi dairesi ya da esnaf odasında kaydının bulunup bulunmadığı araştırılmak ve davacıdan da sorulmak suretiyle davacının durumu tespit edilip, az yukarıda yazılı hükümler gözetilerek mahkemenin görevli olup olmadığı değerlendirilmeksizin yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiş, bu husus bozma sebebi yapılmıştır.2-Bozma neden ve şekline göre davalı ... Otobüsleri ...vekilinin sair temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine gerek görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1)numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı ... Otobüsleri ...vekilinin temyiz itirazının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı ... Otobüsleri A.Ş. vekilinin sair temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı ... Otobüsleri A.Ş'ye geri verilmesine 13.11.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla