17. Hukuk Dairesi 2016/17940 E. , 2017/10570 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535957
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

17. Hukuk Dairesi 2016/17940 E. , 2017/10570 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Kas 2018 01:54

17. Hukuk Dairesi 2016/17940 E. , 2017/10570 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ:Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili ile katılma yoluyla davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
K A R A R-
Davacı vekili, davalının maliki bulunduğu aracın meydana gelen tek taraflı kaza sonucunda ağır derecede hasarlandığını, yapılan ekspertiz incelemesi neticesinde 24.000,00 TL değerinde olan araçta 36.384,29 TL onarım bedeli tespit edildiğinden aracın pert total işlemine tabi tutulduğunu, yapılan piyasa araştırması sonucunda aracın hurda bedeli 5.760,00 TL olarak tespit edildiği, araç bedeli olan 24.000,00 TL'den hurda bedeli tutarı tenkis edilerek 18.240,00 TL'nin 28.02.2012 tarihinde davalı sigortalının hesabına tediye edildiğini, hurda bedelinin de sigortalıya tediye edecekken maddi hata sonucunda tekrardan 18.240,00 TL sigortalı davalının aynı hesabına havale edildiğini, yapılan hata fark edilmesi üzerine 18.240,00 TL'nin iadesi talep edilmiş ancak bir çok kez talepde bulunulmasına rağmen davalı şirket tarafından iade edilmediğinden bunun üzerine ... 6.İcra Müdürlüğünün 2013/571 Esas sayılı dosyasından ödeme emri gönderildiği ancak davalının süresinde borca itiraz ederek takibi durdurduğundan, davalı tarafın haksız ve kötü niyetli itirazının iptali ile takibin devamına, takip çıkışı tutarı 14.136,59 TL'nin asıl alacak tutarına işleyecek yasal faizi ve diğer fer'iler açısından devamına, itirazında kötü niyetli olan borçlunun likit alacak miktarının %20'sinden aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatına mahkum edilmesine karar verilmesini talep etmiştir.Davalı vekili, davacının beyan ettiği hususların doğru olmadığını, davaya konu aracın pert bedelinin dava dilekçesinde yazılanın aksine 29.000,00 TL olduğunu, davacının baştan müvekkiline 18.240,00 TL ödeme yaptığı, akabinde 10.760,00 TL daha ödeme yapması gerekirken hataen yine aynı miktar yani 7.480,00 TL fazla para gönderdiğini, müvekkiline fazla yatan para ile ilgili yapılan icra takibinin 7.480,00 TL olması gerekirken hem fazla talep edildiği hemde bu hatanın müvekkilinin suçu olmadığı halde hukuka aykırı olarak faiz talep edildiğini ifade ederek, davanın ve icra inkar tazminatı talebinin reddine ve kötüniyet tazminatına karar verilmesini talep etmiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, toplanan delillere ve benimsenen bilirkişi raporuna göre; davanın kısmen kabulü ile,... 6. İcra Müdürlüğünün 2013/571 E. Sayılı dosyasında 3.454,94 TL asıl alacak üzerinden itirazın iptali ile takibin aynı şartlarla devamına, hükmolunan miktar üzerinden hesaplanan %20 icra inkar tazminatı olan 690,98 TL'nin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili ile katılma yoluyla davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde, dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre davacı vekilinin tüm,katılma yoluyla davalı vekilinin aşağıda yazılı bent dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.
2-Dava, kasko şirketince fazla yapıldığı iddia edilen ödemenin iadesi için tahsil istemine ilişkin olarak açılan itirazın iptali davasıdır.
Davalı sigortalı tarafından ibraname ve mutabakatname başlıklı belgede 24.000,00TL hasar tazminatını ...'den nakden aldıklarını, ibra ve feragat ettiklerini beyan etmişlerdir.Davacı kasko şirketi ise ekspertiz raporunda belirlenen 18.240,00-TL hasar bedelini 28.03.2012 tarihinde davalının hesabına göndermiştir. Ancak 30.03.2012 tarihinde yeniden 18.240,00-TL davalının hesabına gönderildiği anlaşılmaktadır.Davalı vekili ise cevap dilekçesinde; araç rayiç değerinin 29.000,00-TL olduğunu, davacı tarafından 7.480,00-TL fazla ödeme yapıldığını, bu miktar üzerinden davanın kabulüne karar verilmesini talep etmiştir.Mahkeme işin esasına girerek hüküm vermiştir. Ancak mahkemece; öncelikle ibraname ve mutabakatname belgesi değerlendirilmesi, daha sonra davalı tarafın cevap dilekçesinde kabul ettiği hususlar değerlendirilerek işin esasına girilmesi gerekirken, bu hususların gerekçeli kararında tartışılmamış olması ve eksik inceleme sonucu hüküm verilmesi doğru görülmemiştir.
3-Davaya konu hasar bedeli likit olmayıp yargılama sonucu belirleneceğinden, icra inkar tazminatı isteminin reddine karar verilmesi gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması da doğru görülmemiş bozmayı gerektirmiştir.SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin tün, katılma yoluyla davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) ve (3) numaralı bentlerde açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, aşağıda dökümü yazılı 2,20 TL kalan harcın temyiz eden davacıdan alınmasına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine 15/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla