17. Hukuk Dairesi 2016/17738 E. , 2017/10298 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535957
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

17. Hukuk Dairesi 2016/17738 E. , 2017/10298 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Kas 2018 01:55

17. Hukuk Dairesi 2016/17738 E. , 2017/10298 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ:Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Hükmün süresi içinde davacılar vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
K A R A R-
Davacı vekili; Müvekkilleri ile davalı şirket arasındaki ...Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2005/381 Esas 2006/669 Karar sayılı ilamın davalı tarafından ... 2. İcra Müdürlüğü'nün 2007/4157 sayılı dosyasında icraya konulduğunu, bu dosya borcuna mahsuben 25.800,00TL'nın 05/09/2007 tarihinde ibranameye istinaden davalıya ödendiğini, daha sonra hükmün Yargıtay tarafından bozulduğunu ve yapılan yargılama sonucunda... Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2011/252 Esas 2011/721 sayılı dosyasında davanın reddine karar verildiğini, ödenen paranın iadesi için ... 24. İcra Müdürlüğü'nün 2012/21267 sayılı dosyasında takip yapıldığını, 25.000,00TL asıl alacak olmak üzere toplam 49.812,79TL talep edildiğini, davalı tarafın 20.462,00TL'lık kısma itirazda bulunduğunu bildirerek, ... 24. İcra Müdürlüğü'nün 2012/21267 sayılı dosyasında yapılan takibe itirazın iptaline ve davacı lehine icra inkar tazminatına hükmedilmesine karar verilmesinin istenildiği anlaşılmıştır. Davalı davanın reddini talep etmiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, toplanan delillere göre davanın kısmen kabulü ile; ... 24. İcra Müdürlüğü'nün 2012/21267 (... İcra Müdürlüğü'nün 2012/416) sayılı dosyasında 708,64TL asıl alacak için takibe yapılan itirazın iptaline, takibin bu miktar üzerinden devamına, 26/03/2012 tarihinden itibaren 708,64 asıl alacak için kademeli yasal faiz uygulanmasına, 708,64 TL asıl alacağın %20 oranında icra inkar tazminatına hükmolunmasına, fazlaya ilişkin istemin reddine karar verilmiştir. Hüküm süresi içinde davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacılar vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.
2-Somut olayda davacının davalı olduğu... Asliye Hukuk Mahkemesi ilamına dayalı olarak davalı... 2.İcra Müdürlüğünde icra takibi başlatmış bu icra dosyası borcuna mahsuben davacı haricen ibraname alarak 25.800TL ödemeyi 05.09.2007 tarihinde yapmıştır.... Asliye Hukuk Mahkemesinin kararı Yargıtay temyiz incelemesi sonucu bozulmuş, bu karar davalıya 14.02.2011 tarihinde tebliğ edilmiştir. Bozma üzerine yapılan yargılama sonucu davanın reddine karar verilmiş. Bu karar 02.01.2012 tarihinde davalıya tebliğ edilmiştir. Karar 18.01.2012 tarihinde temyiz edilmeksizin kesinleşmiştir.Davalının, icra takibine konu ettiği ilamın bozmasını öğrenmesi bu kararın tebliği tarihi olan 14.02.2011 tarihidir. Davalının bu tarihte iktisabının haksız olduğu bellidir davalıya artık temerrüt ihtarına gerek yoktur. Davacı davalıya ödemeyi davalının başlatmış olduğu icra dosyasına yapmış olsa ve davalı ilama dayalı alacağını icra dosyasından tahsil etmiş olsa idi davacının bozulan ilamdan dolayı geri ödemeyi talep için İİK. 40 md. uyarınca (12.H.D 10.02.2000 Ta. 857/1983 sayılı ilamı) bu dosyadan muhtıra çıkarılmış olması halinde bu tarihten itibaren faize hükmedilirdi. Eldeki dosyada davacı tarafından takip dosyası haricinde ödeme yapılmış, ilam ise davacı lehine bozulmuş ve kesinleşmiştir. Davacı bozulan ilama dayalı olarak başlatılmış olan icra takibi borcuna mahsuben yapmış olduğu ödemeyi davalıdan tahsil etmek için icra takibi başlatmıştır. Davacının ilama dayalı olarak aleyhine başlatılan icra takip dosyasındaki borcuna mahsuben haricen ödeme yaparak ibraname almış olduğu bu nedenle davalının iktisabının haksız olduğunu öğrendiği tarih olan 14.02.2011 tarihinden itibaren yasal faiz hesabı yaptırılıp sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı olduğu şekilde karar verilmesi doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ:Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davacılar vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davacılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacılara geri verilmesine 08/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla