17. Hukuk Dairesi 2016/16943 E. , 2017/9971 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535957
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

17. Hukuk Dairesi 2016/16943 E. , 2017/9971 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Kas 2018 01:56

17. Hukuk Dairesi 2016/16943 E. , 2017/9971 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi
Taraflar arasındaki tazminat (itirazın iptali) davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Davacı vekili; ...'un yolcu olarak içinde bulunduğu ... plakalı aracın,... plakalı araç ile 19.03.2011 tarihinde çarpışması sonucu yaralandığını, ... plakalı araç sürücüsünün %100 kusurlu olduğunu, sürücünün de vefat etmesi sebebiyle, ... C.Başsavcılığı tarafından kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiğini,...plakalı aracın davalı şirkete trafik poliçesi ile sigortalı olduğunu, poliçe azami limitinin 200.000,00 TL olduğunu, ...'un kaza sonucu kafa travması nedeniyle %98 oranında sakat kaldığı ve 3. kişinin yardımına ihtiyaç duyduğunu, babası ...'un vasi olarak atandığını, davalı şirketin 186.500,00 TL maluliyet tazminatı ödediğini, bakıcı giderinin tedavi teminatı kapsamında bulunduğunu, fazlaya ilişkin haklarının saklı kalmak kaydı ile 1.000,00 TL miktarlı bakıcı giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesini talep etmiştir.
Davalı ... A,Ş vekili; tedavi giderleri ve buna bağlı bakıcı giderleri ve yan giderler bakımından ... Başkanlığının sorumluluğu olduğundan ... şirketinin sorumluluğu kalmadığını, kaza tarihi itibariyle maluliyet zararları için teminat limitinin 200.000,00 TL olduğunu, 10.01.2012 tarihinde 182.871,00 TL ödeme yapıldığını, davacı için ömür boyu bakıcı giderinin ödenmesi talebinde bulunulmuşsa da bakıcı giderinin tedavi teminatından karşılanacağının kabulü halinde ...’nın sorumluluğu olacağını, maluliyet teminatından karşılanacağının kabulü halinde ise, vaki ödeme sebebiyle poliçe teminatının ödendiği belirtilerek davanın reddini talep etmiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, toplanan deliller ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, ... poliçesi teminat limiti 200.000,00 TL olarak kabul edilmiş, davalı ...
şirketince davacıya 186.500,00 TL ödeme yaptığı dikkate alınarak, davalı ... şirketinin aradaki farktan sorumlu olacağı kabul edilerek, davacının davasının kısmen kabulü ile 17.129,00 TL nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, dair karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dava, trafik kazasından kaynaklanan bakım gideri istemine ilişkindir.
Trafik Poliçesi Genel Şartlarına göre bakıcı gideri poliçede yer alan tedavi gideri kapsamındadır. 6111 sayılı Yasa ile ... 98/1. madde düzenlemesine getirilen değişiklikle “Trafik kazaları sebebi ile üniversitelere bağlı hastanelerin ve diğer bütün resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarının sundukları sağlık hizmet bedellerinin, kazazedenin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın ... tarafından karşılanacağı düzenlenmiş olup, tedavi gideri kapsamında sayılan ancak ...’nın sorumlu olduğu tedavi gideri kapsamında değerlendirilmeyen bakıcı giderinden ... şirketi, trafik poliçesinde yer alan tedavi giderleri limiti dahilinde sorumlu kılınmıştır. Bakıcı gideri kaza sonucu yaralanan ve maluliyeti nedeni ile başkasının bakımına muhtaç durumda olan zarar görenin tedavisinin gerektirdiği zorunlu ve gerçek bir gider olması nedeni ile tedavi gideri kapsamında değerlendirilmektedir.
Somut olayda, dosya kapsamına göre davacı ...’un geçirdiği trafik kazası nedeniyle %100 oranında malul kaldığı, bakiye ömrü boyunca başkasının bakımına muhtaç olduğu anlaşılmaktadır. Tedavi gideri limitinden davalının, herhangi bir ödemede bulunulduğuna dair bir beyanı bulunmamaktadır. Davalı ... yönünden ... poliçesi kapsamında tedavi giderleri olarak zarar 200.000,00 TL limitle teminat altına alınmış olup, Dairemizin yerleşik içtihatlarına göre bakıcı gideri tedavi gideri kapsamında sayılmakla bakıcı giderinden tedavi gideri limiti ile sınırlı olarak davalı ... şirketi sorumludur. Bu nedenlerle, davalı ... sakatlık tazminatı haricinde tedavi gideri limiti dahilinde bakıcı giderinden sorumlu olduğu halde yazılı biçimde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
2-Somut olayda uyuşmazlık, haksız eylemden kaynaklanmaktadır. Haksız eylem faili, ihtar ve ihbara gerek olmaksızın, zararın doğduğu anda, başka bir anlatımla haksız eylem tarihinden itibaren zararın tamamı için temerrüde düşmüş sayılır. Dolayısıyla, zarar gören, gerek kısmi davaya, gerekse sonradan açtığı ek davaya veya ıslaha konu ettiği kısma ilişkin olarak haksız eylem tarihinden itibaren temerrüt faizi isteme hakkına sahiptir.
Ancak, trafik kazaları esas itibariyle haksız eylem sayılan hallerden olmakla birlikte trafik sigortasını yapan sigortacı bakımından temerrüdün bu tarihte oluştuğunun kabulü mümkün değildir. 2918 sayılı ...'nın 99/I. maddesi ve Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları'nın B.2.b. maddesi uyarınca, rizikonun bilgi ve belgeleri ile birlikte sigortacıya ihbar edildiği tarihten itibaren 8 iş günü içinde sigortanın tazminatı ödeme yükümlülüğü bulunmakta, bu sürenin sonunda ödememe halinde temerrüt gerçekleşmektedir. Kazanın ihbar edilmesiyle, zararın miktarını belirlemek sigortanın sorumluluğundadır. Bu itibarla, ... şirketine başvuru yapılması veya dava açılmasıyla, kaza, davalı ... şirketlerine ihbar edilmiş olacağından, anılan hükümlerde öngörülen koşullar yerine getirilmiş olacaktır.
Somut olayda davacı tarafından ... şirketine müracaat tarihi 24.03.2014, tebliğ tarihi 26.03.2014 tür. Temerrüt tarihi olan 08.04.2014 tarihinden itibaren yasal faize karar verilmesi gerekirken dava tarihinden itibaren yasal faize hükmedilmesi doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) ve (2) nolu bentlerde açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine 01.11.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.Cevapla