17. Hukuk Dairesi 2016/16288 E. , 2017/10449 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

17. Hukuk Dairesi 2016/16288 E. , 2017/10449 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Kas 2018 01:57

17. Hukuk Dairesi 2016/16288 E. , 2017/10449 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen kararın süresi içinde davalı ... vekili ve dahili davalı ... vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
- K A R A R -
Davacı vekili, 16/01/2005 tarihinde dava dışı sürücü ...'in kullandığı ... plakalı kamyonet ile davalı ...'ın kullandığı davalı ...’e ait, davalı ... şirketine trafik sigortalı... plakalı aracın çarpıştığını, bu sırada sürücü ...'in kullandığı kamyonette yolcu olarak bulunan davacının araçtan fırlayarak yaralandığını, 4 defa beyin ameliyatı geçirdiğini, hala tedavi ve kontrollerinin devam ettiğini, kaza sonrası davacının 1 yıl boyunca çalışamadığını, ayrıca kaza nedeniyle davacının kamyonetinin pert olduğunu, kaza nedeniyle davacı ve ailesinin maddi açıdan sıkıntıya düştüğünü ve psikolojik olarak da büyük çöküntüye uğradığını belirterek 3.000,00 TL tedavi gideri, 2.000,00 TL geçici ve daimi işgöremezlik zararı, 2.000,00 TL araç hasarı olmak üzere toplam 7.000,00 TL maddi tazminat ile 5.000,00 TL manevi tazminatın davalılardan tahsilini talep etmiş, ıslahla maddi tazminat taleplerini yükseltmiştir.
Davalı ... şirketi vekili ve diğer davalılar, davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, iddia, savunma ve toplanan kanıtlara göre, davalı ...hakkındaki davanın feragat nedeniyle reddine, davalı ... vekilinin zaman aşımı itirazının reddi ile davalılar ..., ... ve
... hakkındaki maddi tazminat talebinin kabulüne, 22.054,45 TL iş göremezlik tazminatı, 2.770,00 TL hasar bedelinin kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılar ... ve ...'ten müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin faiz isteminin reddine, 16.855,23 TL tedavi giderinin davalı ...'dan dahili dava dilekçesinin tebliğ tarihi olan 13/01/2016 tarihinden itibaren, davalılar ... ve ...'ten 15.955,23 TL'sinin fatura tarihi olan 17/02/2005 tarihinden, 900,00 TL'sinin 16/01/2005 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine, davacının manevi tazminat talebinin kısmen kabulü, kısmen reddi ile, 4.000,00 TL manevi tazminatın kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılar ... ve ...'ndan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş; hüküm, davalı ... vekili ve dahili davalı ... vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde bir usulsüzlük bulunmamasına göre dahili davalı ... vekilinin vekalet ücreti, yargılama gideri ve harçlara ilişkin temyizleri dışındaki sair temyizlerinin, davalı ... vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
2-Dava, trafik kazasından kaynaklanan daimi ve geçici işgöremezlik, tedavi giderleri ve araç hasarından kaynaklı maddi tazminat ve manevi tazminat istemine ilişkindir.
2918 sayılı ....nun 109/1.maddesinde "motorlu araç kazalarından doğan maddi zararların tazminine ilişkin talepler, zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak 2 yıl ve her halde, kaza gününden başlayarak 10 yıl içinde zamanaşımına uğrar." denilmektedir. Aynı kanunun 109/2 maddesinde ise, "dava, cezayı gerektiren bir fiilden doğar ve Ceza Kanunu bu fiil için daha uzun bir zamanaşımı süresi öngörmüş ise, bu süre maddi tazminat talepleri için de geçerlidir." hükmüne yer verilmiştir. Davaya konu kaza 16.01.2005 tarihinde gerçekleşmiş, davacı vekilince 14.06.2006 tarihinde dava açılmış ve aynı gün harcı yatırılmış, 21.04.2016 tarihinde de dava ıslah edilmiştir. Davalı ..., ıslah dilekçesine karşı süresi içinde zamanaşımı definde bulunmuş, yerel mahkeme, davalının zamanaşımı definin reddine karar vererek davanın kısmen kabulüne karar vermiştir. Kısmi davada, zamanaşımı yalnızca dava açılan kısım için kesildiğinden ve geriye kalan meblağ için işlemeye devam ettiğinden, ıslahla arttırılacak miktar için de zamanaşımı süresinin dolmamış olması gerekir. Kaza tarihi itibari ile yürürlükte olan ceza kanunu 765 Sayılı TCK’dır. Davaya konu kazada birden fazla kişinin yaralanmış olmasına göre, cezayı gerektiren fiilin 765 Sayılı TCK'nun 102/4 maddesine göre 5 yıllık ceza zamanaşımı süresine tabidir. Buna göre davada, kaza tarihiyle ıslah tarihi arasında uzamış ceza zamanaşımı süresi de dolmuştur. Yargılama sırasında alınan 18.04.2013 tarihli Adli Tıp Kurumu raporunda; davacının %39 oranındaki maluliyet oranın sürekli olduğu, iyileşme süresinin 16/01/2005 tarihinden itibaren 9 aya kadar uzayabileceği, bu süre zarfında mesleğini ... edemeyeceği bildirilmiştir. Adli Tıp Kurumu maluliyet raporu 18.04.2013 tarihinde alınmış, rapor tarihinden 21.04.2016 ıslah tarihine kadar 2 yıllık süre geçtiği gibi, 16.01.2005 kaza tarihinden 21.04.2016 ıslah tarihine kadar ....nun 109/1.maddesindeki 10 yıllık süre de geçmiştir. Hal böyle iken, mahkemece ıslahla artırılan kısım yönünden davanın reddine karar verilmesi gerekirken, talebin tamamının kabulü yönünde yazılı şekilde hüküm kurulmuş olması doğru görülmemiştir.
3-Bozma neden ve şekline göre dahili davalı ... vekilinin vekalet ücreti, yargılama gideri ve harçlara ilişkin temyiz itirazlarının incelenmesine bu aşamada gerek görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle dahili davalı ... vekilinin vekalet ücreti, yargılama gideri ve harçlara ilişkin temyizleri dışındaki sair temyizleri ile davalı ... vekilinin sair temyiz itirazının reddine, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı ... vekilinin temyiz itirazının kabulü ile hükmün davalı ... yararına BOZULMASINA, (3) numaralı bentte açıklanan nedenlerle dahili davalı ... vekilinin vekalet ücreti, yargılama gideri ve harçlara ilişkin temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı ...'na geri verilmesine 13.11.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla