17. Hukuk Dairesi 2016/14177 E. , 2017/9969 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

17. Hukuk Dairesi 2016/14177 E. , 2017/9969 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Kas 2018 01:59

17. Hukuk Dairesi 2016/14177 E. , 2017/9969 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı asıl ve birleşen davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili ile birleşen dosya davalısı ... vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği düşünüldü:
-K A R A R-

Davacı vekili; ...-... kavşağındaki ... il Emniyet Müdürlüğüne ait PTS (Plaka Tarama Sistemi)'ne ... plaka sayılı aracın damperi açık şekilde seyir halinde iken çarpması sonucu oluşan trafik kazasında PTS sisteminin üzerinde bulunan Panasonic marka HD Speed Dome kamera, beş adet HD telefunken marka sabit kamera, üç adet IR spot, üç adet saha dolabı, PTS sistemin kabloları ve TAG (PTS sisteminin montajının yapıldığı direğin zarar gördüğünü, zararının tahmini değerinin 80.000,00 TL olduğunu, davalı ...'ın sevk ve idaresindeki kamyonun damperinin açık unutulması nedeniyle oluşan kazada fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 80.000,00 TL müvekkili kurumun zararının kaza tarihinden itibaren işleyen yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsili ile müvekkiline verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davacı vekili birleşen ...3.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2014/177 esas 2014/250 karar sayılı dosyasında; 27/08/2013 tarihinde...'ın sevk ve idaresinde bulunan...plaka sayılı kamyonunun ...-... yolunda ve damperi açık bir şekilde seyir halinde iken ... Emniyet Müdürlüğüne ait muhtelif özellikteki kameralara ve diğer kablo, dolap, direk vs. çarptığını, bunun üzerine şahsa kamu davası açıldığını, şahsın tam kusurlu olması nedeniyle tecziyesine karar verildiğini, ayrıca ... 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2014/131 esas sayılı dosyasında tazminat davası açıldığını belirterek birleştirme kararı verilmesini talep ettiği, talep üzerine ve dosyalar arasındaki hukuki ve fiili irtibat sebebiyle birleştirme kararı verildiği anlaşılmıştır.
Davalı ... vekili: 27/08/2013 tarihinde müvekkiline ait ... plaka sayılı kamyonun ...-... karayolunda seyir halinde iken teknik bir arıza nedeni ile kamoyunun damperinin açıldığını ve ... İli Emniyet Müdürlüğüne ait kameralara çarptığını, kameralarda teknik arızaların meydana geldiğini, rapor alınması halinde müvekkilinin kusursuz olduğunun görüleceğini, müvekkilinin aracının ... nezdinde sigortalı olduğunu, müvekkilinin üçüncü kişilere verdiği zarardan dolayı ... şirketinin sorumlu olduğunu, davacı taraf her ne kadar 80.000,00 TL talep etmişse de bu miktarın fahiş olduğunu, miktarın bilirkişilerce belirlenmesi gerektiğini, malzemeden ikinci el piyasa değerinin düşülmesi gerektiğini, bütün bu nedenlerle davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, toplanan deliller ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, davacının iş bu ve birleşen davasının kısmen kabulü ile; 57.961,35 TL maddi tazminatın olay tarihi olan 27/08/2013 tarihinden ( davalı ... şirketi yönünden dava tarihi olan 28/05/2014 tarihinden ) itibaren işleyen yasal faizi ile birlikte davalı ve birleşen dosya davalısından müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin istemin reddine, dair karar verilmiş, hüküm davacı vekili ile birleşen dosya davalısı ... vekili tarafından temyiz edilmiştir.
I-ASIL DAVA YÖNÜ İLE;
1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde bir usulsüzlük bulunmamasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddine, karar verilmesi gerekmiştir.
II-BİRLEŞEN DAVA YÖNÜ İLE;
2-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde bir usulsüzlük bulunmamasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddine, birleşen dosya davalısı ... vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine karar verilmesi gerekmiştir.
3-Dava, tek taraflı trafik kazası neticesinde meydana gelen kamu zararının giderilmesi talebidir. Dava konusu olayda kazayı yapan aracın ... poliçesi 23.03.2013/2014 tarih aralığını kapsayacak şekilde ve kaza başına maddi hasar teminat limiti 25.000,00 TL ile sınırlı olacak şekilde düzenlenmiştir. Buna göre ... şirketinin meydana gelen zarardan teminat limiti dahilinde sorumlu olması gerekirken, Mahkemece birleşen dosya davalısı Euro ... yönü ile limiti aşar şekilde hüküm kurulması isabetli değildir.
4-Birleşen dava dosyasında davalı ... vekili vekaletnamesi ile birlikte cevap dilekçesini de dosyaya ibraz etmiştir. Yani ... şirketi usul ve yasaya uygun şekilde vekili aracılığıyla birleşen davanın duruşmalarında da temsil edilmiştir. Reddedilen kısım üzerinden birleşen dosya davalısı ... şirketi lehine vekalet ücretine karar verilmemesi doğru olmamış, kararın bozulması gerekmiştir.
5-Poliçe teminat limiti 25.000,00 TL ile sınırlı olduğu halde, limiti aşan miktar yönünden birleşen dosya davalısı ... şirketinin harç, yargılama gideri ve vekalet ücretinden limitin tazminata oranına göre sorumlu tutulması gerekirken yazılı olduğu üzere tamamından sorumlu tutulması da doğru değildir.
SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin asıl dava yönünden tüm temyiz itirazlarının reddine, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle, birleşen dava yönünden davacı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddine, birleşen dosya davalısı ... vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (3), (4) ve (5) nolu bentlerde açıklanan nedenlerle, birleşen dosya davalısı ... vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, 492 Sayılı Harçlar Yasası'nın 13/J maddesi uyarınca davacıdan harç alınmamasına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine 01.11.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.Cevapla